YAZARLARIMIZ
İlkay Üzel
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
uzel2006@hotmail.comEmlak Vergisi 1.Taksit Ödemesi İçin Son Gün 31 Mayıs

1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanuna göre; Türkiye sınırları içinde bulunan Arsa, Arazi ve Bina gibi tüm gayrimenkuller için emlak vergisi alınmaktadır. Bu kanun hükümlerinde göre; binalar bina vergisine, arsa ve araziler ise arazi vergisine tabiidir.

Emlak vergisinin mükellefi; 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunun 3 ve 13.maddelerinde belirtildiği gibi gayrimenkulün maliki, varsa intifa hakkı sahibi her ikisi de yoksa gayrimenkule malik gibi tasarruf edenlerdir. Paylı mülkiyet olması halinde, malik olanlar hisseleri oranında mükelleftirler. Emlak vergisi iki eşit taksitte ödenmekte olup birinci taksit Mart, Nisan, Mayıs aylarında ve ikinci taksit Kasım ayı içinde ödeneceği 30.maddede belirtilmiştir.Emlak vergisi, mükelleflerin yazılı beyanı üzerine tarh ve tahakkuk ettirilir.

Emlak vergisi bedeli, gayrimenkulün vergi değeri üzerinden emlak vergisi oranlarına göre hesaplanır. Emlak Vergisi Kanunun 29. maddesinde gayrimenkulün vergi değerinin nasıl belirleneceği aşağıdaki şekilde belirtilmiştir;

 1. Arsa ve araziler için, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin hükümlerine göre takdir komisyonlarınca arsalar için her mahalle ve arsa sayılacak parsellenmemiş arazide her köy için cadde, sokak veya değer bakımından farklı bölgeler (turistik bölgelerdeki cadde, sokak veya değer bakımından farklı olanlar ilgili valilerce tespit edilecek pafta, ada veya parseller), arazide her il veya ilçe için arazinin cinsi (kıraç, taban, sulak) itibarıyla takdir olunan birim değerlere göre,
 2. Binalar için, Maliye ve Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilân edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan tüzük hükümlerinden yararlanılmak suretiyle,

Hesaplanan bedeldir.

Vergi değeri, mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl, bir önceki yıl vergi değerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle bulunur. Vergi değerinde değişikliğe neden olan sebeplerin olması halinde vergi değeri yeniden hesaplanacaktır. Kanunun 33. maddesinde vergi değerini tadil eden sebepler aşağıda şekilde gösterilmiştir;

 1. Yeni bina inşa edilmesi (Mevcut binalara ilaveler yapılması veya asansör veya kalorifer tesisleri konulması yeni inşaat hükmündedir).
 2. Bir binanın yanması, yıkılması suretiyle veya sair sebeplerle tamamen veya kısmen harabolması veya binada mevcut asansör veya kalorifer tesislerinin kısmen veya tamamen kaldırılması;
 3. Bir binanın kullanış tarzının tamamen değiştirilmesi veya bir binanın ikamete mahsus mahallerinden bir kısmının dükkan, mağaza, depo gibi ticaret ve sanat icrasına mahsus mahaller haline kalbedilmesi, (Bu hükmün uygulanmasında bir apartmanın her dairesi bir bina sayılır ve tadil sebebi, yalnız kullanış tarzı tamamen veya kısmen değiştirilen daire için geçerli olur).
 4. Arazinin hal ve heyetinde değişik olması:
  1. Arazinin fidanlandırılması veya ağaçlandırılması, bağ haline getirilmesi;
  2. Fidanlı, ağaçlı veya kütüklü bir arazinin tarla haline getirilmesi veya gelmesi;
  3. Tarım yapılan bir arazinin tabii bir afet veya arıza sebebiyle veya sair sebepler yüzünden tarıma elverişsiz hale gelmesi;
  4. Tarım yapılmıyan bir arazinin tarıma elverişli hale getirilmesi;
  5. Arazinin parsellenmek suretiyle arsalar haline getirilmesi;
 5. Bir binanın mütemmimi durumunda olan arazinin mütemmimlik durumundan çıkması veya bir arazi ve arsanın bina mütemmimi durumuna girmesi;
 6. Bir bina veya arazinin taksim veya ifraz edilmesi veya mükellefinin değişmesi (Araziden bir kısmının istimlak edilmesi de ifraz hükmündedir).
 7. Müteaddit arazi ve arsaların tek bir arazi ve arsa haline getirilmesi veya müteaddit hisselere ayrılmış olan bir binanın bütün hisselerinin birleştirilmesi.
 8. Herhangi bir sebep yüzünden bir şehir, kasaba veya köyün tamamında devamlı olmak üzere bina ve arazinin değerlerinde % 25'i aşan oranda artma veya eksilme olması.

Emlak vergisi oranları, gayrimenkulün bulunduğu ilin büyükşehir olup olmasına ve gayrimenkul cinsine göre değişmekte olup aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

 

Gayrimenkul Cinsi

Büyükşehir Olan İller

Büyükşehir Olmayan İller

Mesken

2 ( Binde )

1 ( Binde )

İş Yeri

4 ( Binde )

2 ( Binde )

Arsa

6 ( Binde )

3 ( Binde )

Arazi

2 ( Binde )

1 ( Binde )

 1. Emlak Vergisi Kanunu 8 ve 18.Maddeler

Sonuç olarak, emlak vergisi ödemeleri 31 Mayıs tarihine kadar gayrimenkulün bulunduğu belediyeye direk yapılacağı gibi banka şubeleri aracılığıyla da yapılabilmektedir. Emlak vergisi borcu olup olmadığını belediyeye gitmeden e-devlet sistemi aracılığıyla öğrenmek mümkündür. Ayrıca e-devlet sistemi ile bazı illerde arsa rayiç bedelleri de yıllar bazında sorgulanabilmektedir.

KAYNAKÇA

[1] 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu

14.05.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM