YAZARLARIMIZ
Hamza Koçakoğlu
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
hamzakocakoglu@hotmail.comTeşvik Belgesi Kapatma İşlemlerinde YMM Raporu İle Düzenleme Yapıldı

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın uygulanmasına ilişkin tebliğ 2012/1 nolu tebliğde değişiklik yapılmıştır. Bu tebliğ kapsamında Teşvik Belgesinin kapatılması sırasında Tebliğin EK-5’ine aşağıdaki (15) numaralı sıra eklenmiştir. Buna ilişkin düzenleme 01 Haziran 2018 tarih ve 30438 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2018/1 nolu tebliğ aşağıdaki gibidir.

Ekonomi Bakanlığından:

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN

UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2018/1)

MADDE 1 – 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:  2012/1)’in 20 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu’nun” ibaresi “21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun” şeklinde, dokuzuncu fıkrasında yer alan “3226 sayılı Kanunun 23 üncü” ibaresi “6361 sayılı Kanunun 31 inci”  şeklinde ve onuncu fıkrasında yer alan “3226” ibaresi “6361” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 21 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Tamamlama vizesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın işletmeye geçiş tarihinden itibaren beş yıllık süreyi doldurmamış yatırımların bütün olarak devri, teşvik belgesi üzerinde unvan değişikliği yapılmak suretiyle uygun görülür.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin EK-1’inin A numaralı formunun II/8 bölümünün (c) numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin EK-5’ine aşağıdaki (15) numaralı sıra eklenmiştir.

“15) Daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere, talep edilmesi halinde aşağıdaki örneğe uygun olarak hazırlanan “Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı Harcamaların Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavir Raporu”. Bu durumda, (4), (5), (10), (11), (12) ve (14) numaralı sıralarda yer alan belgeler aranmaz.

Bu tebliğin 4. Maddesinde ise eklenen 15 numaralı bend ile, “Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı Harcamaların Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavir Raporu”. Bu durumda, (4), (5), (10), (11), (12) ve (14) numaralı sıralarda yer alan belgeler aranmaz.

Bu düzenlemede yararlanmak için Yeminli Mali Müşavir Tarafından, “Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı Harcamaların Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavir Raporu”. hazırlanması gerekmektedir. Bu rapora ilişkin olarak aşağıda yer alan şekilde raporun hazırlanması gerekmektedir.

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMI HARCAMALARIN TESPİTİNE İLİŞKİN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR RAPORU

1. YATIRIMCI İLE İLGİLİ BİLGİLER:

Adı / Unvanı:

Vergi Dairesi / No:

2. YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İLE İLGİLİ BİLGİLER:

Teşvik Belgesi Tarih ve Sayısı:

Yatırım Yeri Adresi:

Yatırım Başlama-Bitiş Tarihi (ek süre dahil):

3. İSTİHDAM İLE İLGİLİ BİLGİLER:

SGK Sicil No: (Yatırım ile sağlanan istihdamın kayıtlı olduğu tüm SGK sicil numaraları yazılabilir)

4. GERÇEKLEŞEN YATIRIM İLE İLGİLİ BİLGİLER:

Toplam Sabit Yatırım (TL):

Yatırımın Finansmanı (TL):

I. Arazi-Arsa    :

 

I. Öz Kaynaklar:

 

II. Bina-İnşaat:

 

II. Yabancı Kaynaklar:

 

III. Makine ve Teçhizat:

 

    a. İç Kredi:

 

    a. İthal Makine ve Teçhizat:

 

    b. Dış Kredi:

 

    b. Yerli Makine ve Teçhizat:

 

    c. Döviz / Dövize Endeksli Kredi:

 

IV. Diğer Harcamalar:

 

 

 

    a. Kur Farkı:

 

    b. Faiz Gideri:

 

   c. Diğer (Etüd-Proje, Yardımcı Makine ve Teçhizat, İthalat ve Gümrükleme, Taşıma ve Sigorta, Montaj ile Diğer Harcamalar):

 

V. Toplam:

 

III. Toplam:                               

 

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER:

Yatırıma başlama ve bitiş tarihleri arasında yapılan yatırım harcamalarına ilişkin defter kayıtlarının incelenmesi neticesinde;

- Ekte yer alan listelerde belirtilen harcamaların yasal defter kayıtları ile uyumlu olduğu,

- Belge kapsamında temin edilen sabit kıymetlerin rapor tarihi itibariyle firma aktiflerinde kayıtlı olduğu,

- Yerli kullanılmış makine ve teçhizat temin edilmediği (devre konu makine-teçhizat hariç),

-Yatırım teşvik belgesi kapsamı harcamalar için diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanılmadığı (Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanılmış ise kredi tutarı ve kullanılan kuruluş yazılır),

- Teşvik belgesinde kayıtlı özel şartların yerine getirildiği

tespit edilmiştir.”

 

Ekler: 1) Yatırımcı ve Yeminli Mali Müşavir tarafından imzalanmış ve kaşeli/mühürlü,

          a) Gerçekleşen harcama listeleri, (12 numaralı sırada yer alan formatta hazırlanmış arsa, bina-  inşaat, ithal ve yerli makine ve teçhizat ile diğer yatırım harcamaları listeleri),

          b) Yatırım takip formu (EK-6’da yer alan formata uygun olarak hazırlanmış) ve Vergi Levhası,

2)  Yeminli Mali Müşavirin kayıtlı olduğu odadan temin edilen faaliyet belgesi aslı.

 

Yeni düzenleme ile Yatırım Tamamlama Vizesi için istenecek Belgeler aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

EK-5

YATIRIM TAMAMLAMA VİZESİ İÇİN İSTENECEK BELGELER

1)     Yatırım teşvik belgesi aslı,

2)     İthal makine ve teçhizat listesi aslı,

3)     Yerli makine ve teçhizat listesi aslı,

4)     (Değişik:RG-8/5/2014-28994)(1) Yatırımın gerçekleşme durumunu gösteren Ek-6’daki formata uygun olarak hazırlanmış yatırım takip formu,

5)     Makine ve teçhizat ile ilgili fatura veya gümrük beyanname fotokopileri,

6)     (Mülga:RG-25/6/2016-29753)

7)     Noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi,

8)     (Mülga:RG-25/6/2016-29753)

9)     5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair yazı aslı veya Kurumun elektronik bilgi iletişim ortamından alınacak barkodlu çıktı (Kamu kurum ve kuruluşlarında bu belge aranmaz),

10)  Varsa teşvik belgesindeki özel şartların yerine getirildiğine ilişkin bilgi ve belgeler.

11)  Teşvik belgesi kapsamı yatırımla ilgili varsa, vergi indirimine konu kur farkı ve faiz giderlerine ilişkin YMM onaylı liste ya da rapor.

12)  Gerçekleşen ithal, yerli, bina-inşaat ve diğer harcamalar listeleri (aşağıda gösterilen formatta kaşeli,  yetkililerce imzalı)

Gerçekleşen İthal Makine ve Teçhizat Listesi Formatı (2 nüsha hazırlanacaktır)

Sıra No.

Onaylı Liste Sıra No.

Makine ve Teçhizat Adı

Miktarı

FOB
($)

Mal / Maliyet Bedeli
(TL)

Gümrük Beyannamesi

Yevmiye Kaydı

Satılan Makine ve Teçhizatın Yevmiye Kayıtları

Tarih

No.

Tarih

No.

Tarih

No.

 

 

(Onaylı Liste ile Uyumlu)

 

(Gümrük Giriş Beyannamesi Değerleri)

(Yevmiye defterinde
kayıtlı bedel)

 

 

 

 

 

 

Gerçekleşen Yerli Makine ve Teçhizat Listesi Formatı (2 nüsha hazırlanacaktır)

 

Sıra No.

Onaylı Liste Sıra No.

Makine ve Teçhizat Adı

Miktarı

Mal / Maliyet Bedeli
(TL)

Fatura

Yevmiye Kaydı 

Satılan Makine ve Teçhizatın Yevmiye Kayıtları

 

 

Tarih

No.

Tarih

No

Tarih

No

 

 

 

 

(Onaylı Liste ile Uyumlu)

 

(Yevmiye defterinde
kayıtlı bedel)

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerçekleşen Bina-İnşaat Harcamaları Listesi Formatı (1 nüsha hazırlanacaktır)

Sıra No.

Harcamanın Cinsi

Toplam Tutarı (TL)

(KDV Hariç)

Fatura

Yevmiye Kaydı 

Tarih

No.

Tarih

No

 

 

(Yevmiye defterinde
kayıtlı bedel)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerçekleşen Diğer Yatırım Harcamaları Listesi Formatı (1 nüsha hazırlanacaktır)

Sıra No.

Harcamanın Cinsi

Toplam Tutarı (TL)

(KDV Hariç)

Fatura

Yevmiye Kaydı 

Tarih

No.

Tarih

No

 

 

(Yevmiye defterinde
kayıtlı bedel)

 

 

 

 

 

13)  (Mülga:RG-25/6/2016-29753)

14)  Aşağıdaki örneklere uygun olarak hazırlanmış, yatırım kapsamında kredi kullanılıp kullanılmadığına dair şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalı taahhütname,

Kredi kullanılmamış olması halinde örnek taahhütname

EKONOMİ BAKANLIĞINA

Firmamız adına düzenlenen ................................... tarih ve ...................... sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında herhangi bir finans kuruluşundan iç ve/veya dış/döviz yatırım kredisi kullanılmadığını beyan ve taahhüt ederiz.

 

Kredi kullanılmış olması halinde örnek taahhütname

EKONOMİ BAKANLIĞINA

Firmamız adına düzenlenen ................................... tarih ve ...................... sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılan,

    a) ............................................ Bankası’ndan ............................ menşe ülke döviz (Avro/ $, v.b.) karşılığı ...................................................... Türk Lirası tutarında döviz/dış yatırım kredisi,

    b) ............................................ Bankası’ndan .............................. Türk Lirası tutarında iç yatırım kredisi,

haricinde herhangi bir finans kuruluşundan iç ve/veya dış/döviz yatırım kredisi kullanılmadığını beyan ve taahhüt ederiz.

15) (Ek:RG-1/6/2018-30438) Daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere, talep edilmesi halinde aşağıdaki örneğe uygun olarak hazırlanan “Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı Harcamaların Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavir Raporu”. Bu durumda, (4), (5), (10), (11), (12) ve (14) numaralı sıralarda yer alan belgeler aranmaz.

07.06.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM