KAYNAKÇA

 

[1][www.alomaliye.com/mehmet_ ozkara_vergi_harc_istisnalar.htm] Erişim : 04/05/2005

[2] Mehmet TOSUNER, “ Türkiye’de Vergi Kayıp ve Kaçakları Üzerine Değerlendirmeler ve Öneriler” , XI. Türkiye Maliye Sempozyumu, Anadolu Matbaacılık, İzmir 1997, s. 84.

[3] Metin MERİÇ, “ Vergi Denetimi ”, İlkem Ofset, İzmir 2002, s.54.

[4] [http://www.tekstilisveren.org.tr/dergi/temmuz/economi2.html]   Erişim : 06/05/2005

[5] Vito TANZİ, “Globalization and the Work of Fiscal Termittes”, , Finance & Development, Vol : 38, No: 1, Martch 2001, pp. 34-37. Çev : Hüseyin Şen, “Globalleşme ve Mali Boşluklar ”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı : 241, Eylül 2001, s.165.

[6] Metin MERİÇ - Hakan AY, “ Küreselleşme Olgusunun Vergi Kayıp ve Kaçakları Üzerine Etkisi ”, 19.Maliye Sempozyumu “ Türkiye’de Vergi Kayıp ve Kaçaklarının Önlenmesi Yolları ”, Yaklaşım Yayınları, Ankara-2004 s.306.

[7] MERİÇ - AY, a.g.e., s.317.

[8] İhsan GÜNAYDIN, Serkan BENK, “ Globalleşmenin Vergi Sitemlerinde Ortaya Çıkardığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri- I ”, Vergi Sorunları Dergisi, Ağustos 2003, s.148.

[9] İhsan GÜNAYDIN, Serkan BENK, “ Globalleşmenin Vergi Sitemlerinde Ortaya Çıkardığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri- II ”, Vergi Sorunları Dergisi, Eylül 2003, s.117.

[10] GÜNAYDIN – BENK, a.g.m. , s.121.

[11] Vito TANZİ, “Globalization and the Work of Fiscal Termittes”, Finance & Development, Vol : 38, No: 1, Martch 2001, pp. 34-37. Çev : Hüseyin Şen, “Globalleşme ve Mali Boşluklar ”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı : 241, Eylül 2001, s.168.

[12] MERİÇ - AY, a.g.e., s. 324.

[13] [http://www.tspakb.org.tr/docs/egitim_notlari/takas_notlari_turev_1_2.pdf]  Erişim : 10/05/2005

[14] [http://www.ataonline.com.tr/content/Yatirimci_okulu/default.asp?level=700]  Erişim : 10/05/2005 

[15] [http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/verharoecd?OpenPage]   Erişim :06/05/2005

[16]Osman ARIOĞLU, “Vergide Yeni Yaklaşım ”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı : 262, Haziran 2003, s. 15-16.

[17] Dilek KURT, “Gündem 2010 …ve Almanya Kıpırdanmaya Başladı ”,     [www.insankaynaklari.com/cn/ContentBody.asp?BodyID=2387]   Erişim :05/05/2005

[18][http://www.dtm.gov.tr/pazaragiris/ulkeler/Ita/ita-rap-dig-yi4.doc] Erişim :10/05/2005

[19][http://www.dtm.gov.tr/pazaragiris/ulkeler/Ita/ita-rap-dig-yi4.doc] Erişim :07/05/2005

[20][http://www.ebso.org.tr/TURKCE/abbulten/mayisbulteni.htm]     Erişim :08/05/2005

[21] Naci MUTER – Birol KOVANCILAR, “ Doğrudan Yabancı Yatırımlarına Yönelik Teşvik Rekabeti ”, XI. Türkiye Maliye Sempozyumu, Anadolu Matbaacılık, İzmir 1997, s. 343.

[22] Hüseyin ÖZDEŞER – Okan ŞAFAKLI, “ Avrupa Birliği’nde Yeni Vergi Politikaları ”, Maliye Dergisi, Sayı :  138, Eylül- Aralık 2001, s.70.

[23] [http://www.sabah.com.tr/2004/07/14/eko104.htm]  Erişim : 03/05/2005

[24] [www.dtm.gov.tr/pazaragiris/ulkeler/romanya] Erişim :07/05/2005

[25] İsmail CAN, “ Almanya’da Devletin Yapısı ve Vergi Sisteminin Anayasal Temelleri  ”, Maliye Dergisi, Sayı :145, Ocak – Nisan 2004, s. 83.

[26] Adnan GERÇEK, “Çağdaş  Eğilimler Çerçevesinde  Türkiye’de  Vergi İdaresinin  Modernizasyonuna Yönelik Çalışmaların  Değerlendirilmesi”, [http://www.bilgisayarlimuhasebe.com/makaleler/20.asp] Erişim : 08/05/2005

[27] Ahmet ULUTAŞ, “ Avrupa Birliğinde Dolaysız Vergilerin Uyumlaştırılması  Sorunu Kapsamında  Kurumlar Vergisi  Uyumlaştırılması Çalışmaları”  [http://www.gumrukkontrolor.org.tr/yayinlar/dergiler/icerik/42/3.htm]   Erişim :05/05/2005

[28] Gülay Akgül YILMAZ, “ Kayıtdışı Ekonomi Ulusal ve Küresel Boyutları, Dinamiklerinin Analizi ” XI. Türkiye Maliye Sempozyumu, Anadolu Matbaacılık, İzmir 1997, s.32.

[29] YILMAZ, a.g.e. ,s.36.

[30] YILMAZ, a.g.e. ,s.36.

[31] “Türkiye'de Kayıtdışı Ekonomi Ve Kayıtdışı İstihdam Sorunu”  [http://www.tisk.org.tr/isveren_sayfa.asp?yazi_id=249&id=15]  Erişim : 07/05/2005

[32][ http://www.ozgurpolitika.org/2004/01/08/alldis.html]  Erişim : 06/05/2005

[33][http://www.ozgurpolitika.org/2004/01/08/alldis.html]  Erişim : 06/05/2005

[34] Dilek KURT, “Yeni AB ve… ”, [http://www.mess.org.tr/html/haberler/html/dilekkurt2004.pdf] Erişim :07/05/2005

[35] [http://www.imf.org/external/pubs/ft/issues/issues30/]    Erişim : 11/05/2005

[36] Ersan ÖZ – İrfan KALPALI, “AB’de Vergilendirme ve  Hollanda Gümrük İdaresi ” [http://www.bilgisayarlimuhasebe.com/makaleler/25.asp]  Erişim : 04/05/2005