YAZARLARIMIZ
Fadıl Koçak
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
info@fadilkocak.comÖzel Sağlık Sigortasının İşçi ve İşverene Sağladığı Yararlar

Sağlık sigortası, kişilerin tıbbi yardım, tedavi ve ilaç harcamalarına karşı teminat veren sigorta türüdür. Her türlü sağlık harcamaları, yatarak veya ayakta tedavi masrafları azami limitlerle tam veya muafiyet olarak özel sigorta şirketleri tarafından karşılanmaktadır. Ülkemizde devlet hastanelerinin teknik donanımları, doktor, sağlık personeli sayısı ve kalitesi her ne kadar arttırılmış olursa olsun özel sektörde sağlık hizmeti veren hastanelere olan rağbet buna rağmen bir hayli fazla. Bu da özel sektörde sağlık hizmetinden faydalanmak isteyen insanların bir bölümünü özel sağlık sigortası yaptırmaya yönlendiriyor. Peki özel sağlık sigortasının, sigorta ettirene tedavi masraflarını karşılama teminatı dışında vergisel anlamda bir fayda sağladığından haberdar mıyız? işte bu yazımda özel sağlık sigortasının vergi matrahını ve prime esas kazanç tutarını belirlemede hem işçiye hem işverene sağladığı indirimlerden bahsetmeye çalışacağım.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Gerçek Ücretler başlıklı 63.maddesinin 3.fıkrasında; Ücretin gerçek safi değeri iş veren tarafından verilen para ve ayınlarla sağlanan menfaatler toplamından aşağıdaki indirimler yapıldıktan sonra kalan miktardır.

Sigortanın Türkiye’de kâin ve merkezi Türkiye’de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla; ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin %50’si ile ölüm, kaza, sağlık, hastalık, engellilik, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler (İndirim konusu yapılacak primler toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz. Bakanlar Kurulu bu bentte yer alan oranları yarısına kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya ve belirtilen haddi, asgari ücretin yıllık tutarının iki katını geçmemek üzere yeniden belirlemeye yetkilidir.) denmektedir. Kanun maddesinden anlaşıldığı üzere sigortalının ödediği sağlık primleri, primin ödendiği ayda elde edilen ücretin % 15 oranında vergisinde indirim sağlayacak. Konuyu bir örnekle pekiştirecek olursak  Şubat/2018 döneminde sağlık sigortası prim tutarlarına ilişkin aşağıdaki bilgilere göre;

Aylık Brüt Ücret                                    :2.500,00 TL

Sağlık Sigortası Prim Ödemesi             :   300,00 TL

Eşi Adına Sağlık Sigortası Prim Ödemesi:  200,00 TL

İndirime tabi tutulacak sağlık sigortası primi brüt ücretin % 15 i olacağından ödediği toplam 500,00 TL sağlık sigortası priminin sadece 375 TL lik kısmı sigortalının gelir vergisi matrahının tespitinde indirim konusu olacaktır.

Aynı zamanda işveren tarafından işçi adına yatırılan sağlık sigortası primi prime esas kazancın hesabında ve gider olarak gelir vergisinde indirim konusu yapılabilecektir.Konuyla ilgili 5510 sayılı  Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortasi Kanunu’nun prime esas kazançlar başlıklı 80.maddesinin b bendinde Ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları ile Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tabi tutulmaz denmektedir.

Ayrıca Gelir vergisinde indirim konusuyla ilgili 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun İndirilecek Giderler başlıklı 40.maddesinin 2.bendinde (Değişik: 27/12/1963 - 365/2 md.) Hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya iş yerinin müştemilatında iaşe ve ibate giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı (Bu primlerin ve aidatın istirdat edilmemek üzere Türkiye'de kain sigorta şirketlerine veya emekli ve yardım sandıklarına ödenmiş olması ve emekli ve yardım sandıklarının tüzel kişiliği haiz bulunmaları şartiyle), 27 nci maddede yazılı giyim giderleri Safi kazancın tespit edilmesi için, indirim konusu yapılabilir denmektedir.

 KAYNAK:

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Türkiye Sigorta Birliği

11.04.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM