YAZARLARIMIZ
Ersin Akçay
Vergi Müfettiş Yardımcısı
Vergi Denetim Kurulu
ersin.akcay@vdk.gov.trVergi Kanunları Kapsamında Tasdiksiz Deftere Kaydedilen Belgenin KDV İndirimi

Tasdiki zorunlu yasal defterler Vergi Usul Kanunu’nun “İkinci Kitap” bölümünde mükellefin uyması gereken yasal yükümlülükleri bölümlerinde yer verilmiştir. İlgili kanununun 220-226. maddelerinde tasdike tabi defterler, tasdik şekli, tasdik zamanı, tasdik makamı, tasdik yenileme ve tasdik şerhi hükümlerine yer verilmiştir. Defterlerin gerek defter tutan mükellefin vergi matrahının tespitinde güvenilir bir belge niteliği taşıması, gerekse üçüncü kişilerin haklarının korunması açısından tutulmadan önce tasdiki şarttır[1].

Vergi Usul Kanunun 352. maddesinin Birinci Derece Usulsüzlüklerle ilgili 8. bendinde tasdiki zorunlu olan defterlerden herhangi birinin kanuni süresinin sonundan başlayarak bir ay geçtikten sonra tasdik ettirilenlerin tasdik ettirilmemiş sayılacağı ve birinci derece usulsüzlük cezası kesileceği, aynı maddenin ikinci derece usulsüzlüklerle ilgili 6.bendinde ise tasdiki mecburi olan defterlerin kanuni sürenin sonundan başlayarak 1 ay içinde tasdikinin yaptırılmasının mümkün olduğu, ancak bu durumun ikinci derece usulsüzlük cezasını gerektirdiği hükme bağlanmıştır. Buna göre tasdiki zorunlu olan defterlerin kanuni süresinin sonundan başlayarak bir ay içerisinde tasdik ettirilmesi halinde, yaptırılan tasdik geçerli kabul edilmekte, ancak ikinci derece usulsüzlük cezası kesilmektedir Vergi uygulaması bakımından tutulması zorunlu olan ve tasdik ettirilmesi gereken defterlerin Vergi Usul Kanununun 221. maddesinde belirtilen süreler içerisinde veya kanuni sürenin sonundan başlayarak 1 ay içerisinde tasdikinin yaptırılması gerekmektedir. Defterlerin kanuni süreden sonraki 1 aylık süre geçtikten sonraki sürelerde tasdik ettirilmiş olması hiç tasdik ettirmeme sayıldığından; defterlerin gerek bu şekilde tasdik ettirilmeleri, gerek hiç tasdik ettirilmemeleri Vergi Usul Kanunu 30/3 maddesine göre re'sen takdir sebebi sayılmakta ve birinci derece usulsüzlük cezası iki kat olarak uygulanmaktadır.[2]

Öte yandan, KDV Kanununun 29/1-a ve 34/1 inci maddelerine göre, verginin indirim konusu yapılabilmesi için, fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilmesi ve bu belgelerin kanuni defterlere kaydedilmiş olması gerekmektedir.[3]

Yukarıda ifade edilen kanun maddelerinde belirtildiği üzere yüklenilen bir KDV'nin indirim konusu yapılabilmesi için aranan şartlardan birisi de ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedilmesidir. Kanuni defterlerden kasıt mükelleflerin vergi kanunları uyarınca tutmak zorunda olduğu defterler olup, yazımızda da belirttiğimiz üzere bu defterlerin Vergi Usul Kanunu'na göre tasdiki zorunludur. Burada ilgili faturalarda yer alan kdv’nin yasal defterlerin tasdiksiz olması sebebiyle indirim konusu yapılamayacağı ortaya çıkmaktadır. Ancak konu ile ilgili Maliye Bakanlığı tarafından verilen muktezalar[4] ve Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu tarafından[5][6] verilen kararlar neticesinde özetle “yapılacak incelemede ya da dönem matrahının takdiri sırasında tasdik ettirilmemiş defterlere kaydedilen belgelerin gerçek olduklarına kanaat getirilmesi ve bu verginin satıcı tarafından beyan edildiğinin tespit edilmiş olması kaydıyla bu belgelerdeki KDV nin indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.” ve “Yükümlünün KDV indirimlerinin deftere kayıt dışındaki koşulları kanıtlaması halinde gerçekten yapılmış bir teslime dayanmak ve yüklenilmiş vergilerden oluşmak koşuluyla yaptığı indirimlerin kabulü gerektiği sonucuna varmıştır.” İfadeleri yer aldığı ve sebeplerden dolayı tasdiksiz defterlerdeki indirilecek KDV'nin kaydedilen belgelerin vergi inceleme elemanınca gerçek olduklarına kanaat getirilmesi ve bu verginin satıcı tarafından beyan edildiğinin tespit edilmiş olması kaydıyla indirimin söz konusu olacağı görüşünü belirtmiştir


[1] ÜREL, Gürel, "Güncel Vergi Usul Kanunu Uygulaması genişletilmiş ve günceleştirilmiş 2. Baskı”

[2] Ahmet İncegül,Ahmet Erdem;”6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Ve Vergi Kanunları Kapsamında Tasdiksiz Defterler “sayı : 172  ocak 2014

[3] “Tasdiki Yapılmamış Yada Ara Tasdiksiz Deftere Kaydedilen Belgenin KDV'si İndirilebilir mi?”, https://www.muhasebedr.com/tasdiki-yapilmamis-yada-ara-tasdiksiz-deftere-kaydedilen-belgenin-kdvsi-indirilebilir-mi/, Erişim tarihi:08.03.2019

[4] T.C. Çanakkale Valiliği Defterdarlık Gelir Müdürlüğü'nün 16.02.2012 tarih B.07.4.DEF.0.17.10.00-KDV-2010.02.15

sayılı muktezası

[5] Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu'nun 2008/623 E. 2009/96 K.

[6] Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu'nun 2006/228 E.2007/57 K

18.03.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM