EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
SON YAZILAR
YAZARLARIMIZ
Dursun Ali Yaz
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Yeditepe Üniversitesi, MBA
aliyaz@suadiyedenetim.com.tr01.11.2008 TARİHİNDEN İTİBAREN KİRA ÖDEMELERİ BANKA VEYA PTT YOLUYLA YAPILACAKTIR

Tarih: 03/11/2008

Giriş 

Maliye Bakanlığı, kira gelirlerini kayıt altına alarak vergi kayıp kaçağını önleyebilmek için 01.11.2008 tarihinden sonraki işyeri (Fabrika, Mağaza, Ofis, Depo vb.) kira gelirlerinde tutarına bakılmaksızın kiracı ve mal sahipleri,  konutlarda ise her bir konut için aylık 500 YTL. ve üzerindeki kirayı tahsil eden mâliklerin, yapacakları tahsilat ve ödemelerini Banka veya PTT aracılığıyla gerçekleştirmesini zorunlu kılmıştır.

VUK.’nun “Yetki” başlıklı mük.257/1-2 bendi ile  “2. Mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğunu getirmeye ve bu zorunluluğun kapsamını ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslarını belirlemeye,….yetkilidir.“ hükmü yer almaktadır.

Bakanlık ilgili madde hükmünden aldığı yetkiyi, kira gelirlerinden arzu ettiği seviyede vergi tahsil edebilmek için, 29.07.2008 tarih ve 26951 no’lu resmi Gazete’de yayınlanan 268 seri numaralı “Gelir Vergisi Genel Tebliği” ile kullanmış olup detaylarına aşağıda yer verilmiştir.  
 

Kira Ödemelerini Tevsik Etmesi Gereken Kişi ve Kurumlar Kimler ? 

* Konutlarda, her bir konut için  aylık 500 YTL ve üzerinde kira geliri elde edenler

* İşyerlerinde ise kira gelirinin tutarına bakılmaksızın bütün kiracılar ile beraber mal sahipleri, 01.11.2008 tarihinden itibaren ödeme ve taksitlerini BANKA veya PTT kanalıyla ödemek zorundadırlar. 
 

Uygulama Ne Zaman Başlıyor ? 

Yukarıdaki kişi ve kurumlar, 01.11.2008 tarihinden itibaren Kira ödemelerini ve tahsilatlarını Banka veya PTT yoluyla yapmak durumundadırlar.
 

Hangi Ödemeler Kapsam Dışında Tutulmuştur ?

* Her bir konut için aylık 500.- YTL.’nin altında kalan konut kira gelirleri,

* Mahkeme ve icra yoluyla yapılan konut ve işyeri kira gelirine ilişkin tahsilatlar,

* Ayni olarak yapılan kira gelirleri,
 

Belge Düzeni Nasıl Olmalı ? 

İlgili kira ödemeleri ve tahsilatlar, Banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen dekont veya hesap bildirim cetvelleri ile tevsik edilebilecektir. Ayrıca bankaların internet şubeleri üzerinden yapılan ödeme ve tahsilatlar da aynı kapsamda değerlendirilecektir. Bankaların internet şubeleri üzerinden yapılan ödeme ve tahsilatları gösteren elektronik dekontlarda tevsik edici evrak niteliğini taşımaktadır.
 

Cezai Müeyyideler ! 

1 Kasım 2008 tarihinden itibaren yukarıdaki zorunluluklara uymayanlara kesilecek ceza, 2008 yılı için;

*       Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.490 .- YTL'den, (VUK.Mük.355) (378 Sayılı VUK.Genel Tebliği)

*       İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 680 .- YTL'den,

*       Yukarıda yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 320.- YTL'den az olmamak üzere her bir işlem için bu işleme konu tutarın % 5'i olacaktır.
 

Püf Noktası ! “Vusulsüzlük Usulsüzlüktendir.” 

Tebliğ dikkatle incelendiğinde, işyerlerinde kiracı olanlar ve mal sahipleri yukarıdaki cezalara müştereken direkt muhatap olacak iken, konutlardaki kiracılar ödemelerini elden dahi yapsalar herhangi bir cezaya muhatap olmayacaklardır. 

Dolayısıyla konut sahibi kişi ve kurumlar, kira gelirlerini mutlaka banka veya PTT yoluyla tahsil etmelidirler. Aksi takdirde yıllık ödemek durumunda kalacakları en az ceza tutarı 3.840.- YTL.’dir. (12 ay*320 YTL.) Aylık kira gelirinin 500 YTL.olduğunu kabul edersek, sadece elden kira tahsil ettiklerinden dolayı ödenecek ceza toplamı kira gelirinin yarısından fazladır.

Sözkonusu usul hatasından kaynaklanan cezaya muhatap olacak konut sahipleri, kira gelirlerinden doğacak Gelir Vergisi’ni de ayrıca beyan ederek ödeyeceklerdir.   

Bu nedenle konut kirasını BANKA veya PTT yoluyla tahsil edemeyen mâliklerin dairelerini boş tutmaları!!!, maddi ve manevi faydalarına olacaktır. 
 

Uygulamaya İlişkin Bir Örnek  

Bayan (B)’ye ait olan ve 2008 yılına ilişkin aylık 450’şer YTL.kira geliri bulunan üç adet işyeri için kiracılar tarafından 250'şer YTL'lik kısım banka aracılığıyla, kalan tutarlar ise elden nakit olarak ödenmiştir. İşyerlerini kiralayan mükelleflerden biri birinci sınıf tüccar, diğerleri serbest meslek erbabı olarak faaliyette bulunmakta olup Bayan (B)'nin gelir vergisine ilişkin başka bir faaliyeti yoktur.

Bu durumun tespit edilmesi halinde Bayan (B) ile kiracı mükellefler adına, üç işyeri için elden yapılan tahsilat ve ödeme işleminin her biri için ayrı ayrı, Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesinde belirlenen ceza tutarından az olmamak üzere özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Elden yapılan tahsilat ve ödemelerin %5'inin asgari ceza tutarının altında kalması halinde ise her bir işlem için asgari ceza tutarı kadar ceza kesilmesi gerekmektedir. Örneğimizde Bayan (B) ile kiracılara, 01.11.2008 tarihinden itibaren her bir işlem için, (elden yapılan tahsilat ve ödeme tutarının % 5’inin asgari ceza tutarının altında kalması) nedeniyle 2008 yılına ilişkin belirlenen tutarlarda ceza uygulanacaktır. Aynı durumun 2009 ve sonraki yıllarda da devam etmesi halinde bu yıllar için belirlenecek asgari ceza tutarları dikkate alınacaktır.

Çevre sorunlarına karşı duyarlı bir toplum olarak gerekmedikçe Lütfen kağıda yazdırmayalım.!!!

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 

 

 

GÜNDEM