EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
SON YAZILAR
YAZARLARIMIZ
Cevdet Akçakoca
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
akcakoca@superonline.comKDV Tevkifat Uygulaması

Tarih: 17.05.2012
 

Maliye Bakanlığı 14.04.2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazetede yayımladığı (117) seri no.lu KDV genel tebliği ile daha önce muhtelif tebliğlerde düzenlemiş olduğu katma değer vergisi tevkifatı ile ilgili hükümleri iptal ederek hepsini bu tebliğde toplamıştır.

Bu tebliğde ek olarak getirilen tevkifat yapılacak işler:

a. Servis taşımacılığı

b. Baskı ve basım hizmetleri

c. Ağaç ve orman ürünleri teslimidir.

Bu işleri yapan mükellefler özellikle teslim ve hizmetlerinde KDV tevkifatı yapılacağını akıllarından çıkarmamalıdırlar.

Yapılan yeni düzenleme ve değişiklikler 01.05.2012 (1.Mayıs.2012 tarihinden itibaren tatbik edilecektir.


Yapılan KDV tevkifat uygulaması ve değişiklikleri nelerdir?

Maliye Bakanlığı vergi alacağının emniyet altına alınması için vergiye tabi işlemlere taraf olanları sorumlu tutma yetkisine sahiptir. Bakanlık bu yetkisini kullanarak tevkifat sorumlularını, tevkifat yapılacak konuları ve tevkifat oranlarını düzenlemiştir.


Tevkifat uygulaması:

a. Tam Tevkifat

b. Kısmi Tevkifat diye ikiye ayrılır.

Tam tevkifat, işlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tamamının işleme  muhatap olan alıcı tarafından beyan edilip ödenmesi,

Kısmi tevkifat ise hesaplanan verginin Bakanlıkça belirlenen kısmının alıcı tarafından beyan edilip ödenmesi, diğer kısmının ise işlemi (teslim ve hizmeti) yapan tarafından beyan edilip ödenmesidir.


Beyanlar:

a. Sorumlu sıfatıyla 2 no.lu KDV beyannamesi ile

b. Kısmi tevkifat uygulamasında ise mükellef olarak satıcı beyanı (1) no.lu KDV beyannamesi ile yapılacaktır.


İndirim:

2. no.lu KDV beyannamesinde herhangi bir indirim yapılmaz ve tamamı ödenir.  Tevkifat uygulayan alıcının KDV mükellefiyeti varsa, sorumlu sıfatıyla 2 no.lu KDV beyannamesi verilip ödeyecek, ve 1 no.lu KDV beyannamesinde bu 2 no.lu KDV beyannamesinde beyan ettiği tutarı indirecektir.


Tam Tevkifat Uygulaması:

1. Proje, danışmanlık, bilgisayar yazılım ve bilgi hizmetleri

Türkiye’de bulunmayanlar tarafından yurtdışında yapılan ve Türkiye’de faydalanılacak olan:

 a.Mimari proje hizmeti

 b.Bir enerji santralına yurt dışından verilen danışmanlık hizmeti

 c.Genel bütçeli bir idareye yurtdışından verilen bilgisayar yazılım hizmeti

 d.Yurtdışından bilgi gönderilmesi

gibi durumlarda tam KDV hesaplanıp (2) no.lu beyanname ile beyan edilir ve ödenir.


2.Serbest meslek faaliyetleri

Serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetler de tam KDV’ye tabi olup, bu kişilerle iş yapanların sorumlu sıfatıyla KDV beyan etmeleri de mümkündür. Arızi olarak serbest meslek işi yapanlara iş yaptıran mükellefler kesinlikle sorumlu sıfatıyla KDV beyan edip ödeyeceklerdir.


3. Kiralama işlemleri

Kiralama işlemlerinde gelir vergisi kanununun 70. inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi işlemleri KDV’nin konusuna girmektedir.

Ancak, bu gayrimenkullerin kiralanması işlemleri, bir iktisadi işletmeye dahil olmamaları şartıyla KDV. Kanunun 17/4-d maddesine göre KDV den müstesnadır. Yani şahısların ticari işletmeye kayıtlı olmayan gayrimenkulleri kiraya verilirse KDV hesaplanmaz. Dolayısıyla sorumluluk ve tevkifat uygulaması da olmaz.


5018 sayılı kanuna ekli cetvellerde belirtilen

a. Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri

b. Özel bütçeli idareler

    -Yüksek öğretim kurulu, üniversiteler ve ileri teknoloji enstitüleri

    -Özel bütçeli idareler

c. Düzenleyici ve denetleyici kurumlar

d. Sosyal güvenlik kurumları gibi idare, kurum ve kuruluşlar, kiralama işlemlerinde tevkifat uygulamayacaktır. Bu kuruluşlar kiracı olursa, kiralama hizmetinde tevkifat uygulayacaklardır.


4. Rekam verme Hizmetleri

KDV mükellefiyeti olmayan kişilerden, kulüplerden, duvarlara yazı yazılması, sporkulübü formasına reklam, dergi, kitap, yazılı eserlerde yayınlanma halinde sorumlu sıfatıyla KDV beyan edilir.


Kısmi Tevkifat Uygulaması:

a. KDV mükellefleri

b. Belirlenmiş alıcılar

(Bunlar, 5018 sayılı kanundaki kurum ve kuruluşlar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, emekli ve yardım sandıkları, bankalar, kamu iktisadi teşekkülleri, özelleştirmedeki kuruluşlar, organize sanayi bölgeleri, borsalar ve bunların yarıdan fazla sermayesine sahip oldukları kurum ve kuruluşlar ile borsada işlem gören şirketlerdir.) için uygulanacaktır.

 

Bunlardan aşağıda sayılanlara belirtilen işlerin yapılması halinde kısmi tevkifat uygulanır.

               

Kısmi tevkifat uygulanacak işler Uygulanacak kuruluşlar Tevkifat Oranı
1.Yapım işleri ile birlikte ifa edilen Mühendislik, mimarlık ve etüd    Proje hizmetleri Belirlenmiş alıcılar 2/10 veya %20
2.Etüt,plan-proje, danışmanlık, Denetim ve benzeri hizmetler Belirlenmiş alıcılar 9/10 veya %90

 

3. Makine, techizat, demirbaş Ve taşıtlara ait tadil, bakım ve Onarım hizmetleri  Belirlenmiş alıcılar 5/10 veya %50

 

 

4.Yemek servis ve organizasyon Hizmetleri           Belirlenmiş alıcılar 5/10 veya %50
5. İşgücü temin hizmetleri KDV mükellefleri ve

Belirlenmiş alıcılar

9/10 veya %90
6.Yapı denetim hizmetleri KDV mükellefleri ve Belirlenmiş alıcılar 9/10 veya %90
7. Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve Ayakkabı dikim işleri ve bu işlere Aracılık hizmetleri KDV mükellefleri ve

belirlenmiş alıcılar

5/10 veya %50

 

8.Turistik mağazalara verilen Müşteri bulma/götürme hizmetleri KDV mükellefleri ve

belirlenmiş alıcılar

9/10 veya %90

 

9. Spor kulüplerinin yayın, reklam Ve isim hakkı gelirlerine konu işlemler KDV mükellefleri ve

belirlenmiş alıcılar

9/10 veya %90

 

10.Temizlik, cevre ve bahçe bakım Hizmetleri KDV mükellefleri ve

belirlenmiş alıcılar

7/10 veya %70
11. Servis taşımacılığı hizmetleri KDV mükellefleri ve Belirlenmiş alıcılar 5/10 veya %50
12.Her türlü baskı ve basım hizmetleri Belirlenmiş alıcılar 5/10 veya %50
13.Kamu kurum ve kuruluşlarına

İfa edilen diğer hizmetler

Belirlenmiş alıcılar 5/10 veya %50
14. Külçe metal teslimleri KDV mükellefleri ve

belirlenmiş alıcılar

7/10 veya %70
15. Bakır, çinko ve alüminyum Ürünleri teslimi KDV mükellefleri ve

belirlenmiş alıcılar

7/10 veya %70
16. Hurda ve atık teslimi (İstisnadan vazgeçmişlerse) KDV mükellefleri ve

belirlenmiş alıcılar

9/10 veya %90
17. Metal, plastik, lastik, kauçuk, Kağıt ve cam hurda ve atıklardan Elde edilen hammadde teslimi   KDV mükellefleri ve

belirlenmiş alıcılar

9/10 veya %90
18. Pamuk, tiftik, yün ve yapağı

İle post ve deri teslimleri

KDV mükellefleri ve

belirlenmiş alıcılar

9/10 veya %90
19. Ağaç ve orman ürünleri teslimi KDV mükellefleri ve

belirlenmiş alıcılar

9/10 veya %90

 

Kısmi tevkifatta ortak hükümler:

 

a. Belirlenmiş alıcıların yaptığı işlerde kısmi tevkifat uygulanmaz.

b. KDV konunu 11/1-c maddesi ve geçici 17. maddesi ile istisnaya tabi teslim ve hizmetlerde tevkifat yoktur.

c. KDV dahil toplam bedel 1000 TL. ye kadar olan teslim ve hizmetlerde tevkifat yapılmaz, 1000 TL. yı aşan tutarın tamamı tevkifata tabidir.

d. Fatura düzeni aşağıdaki gibi olacaktır.

 

İşlem bedeli: 100

Hesaplanan KDV: 18

Tevkifat oranı: 5/10 (%50)

Alıcı tarafından tevkif edilecek KDV: 9

Tevkifat dahil toplam tutarı: 118

Tevkifat hariç toplam tutarı: 109

Yalnız yüzdokuz Türk lirasıdır.

 
Tevkifatın Beyanı:

Alıcılar tevkifatı 2 no.lu KDV beyannamesi ile beyan edip ödeyecekler, satıcılar ise 1 no.lu KDV beyannamesinde ilgili sütunlarda tevkifatı beyan edeceklerdir.

Satıcılar, iade edilecek KDV talep edebilecek ve bunu beyannamede belirtecektir. İadeler 117 sayılı genel tebliğin 5 inci bölümünde belirtilen şekilde yapılacaktır. İade, Yeminli Mali Müşavir raporu veya Vergi inceleme raporu ile gerçekleştirilebilir.

a. 2000 lirayı aşmayan mahsup taleplerinin 117 sayılı KDV genel tebliğinde belirtilen işlemlere ait kısmı VİR (vergi inceleme raporu) veya YMM (Yeminli Mali Müşavir) raporu ile, aşan kısım ise sadece teminat veya VİR RAPORU İLE yerine getirilir. Teminat çözümü de sadece VİR raporu ile olur.

b. Bir kısım işler için ise 2000 lirayı aşmayan mahsup talepleri VİR veya YMM raporu ve teminat aranmaksızın yerine getirilir. Aşanlar ise teminat, VİR veya YMM raporu ile sonuçlandırılır. Nakden iade talepleri de aynı esaslarla yerine getirilir. Bilhassa yeni ilave edilen tevkifat konuları ve oranlarında firmaların dikkatle hareket etmeleri ve yeni tevkifat oranlarını 01.Mayıs.2012 tarihinden itibaren uygulamaları gerekmektedir.

 Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 

GÜNDEM