YAZARLARIMIZ
Cevdet Akçakoca
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
akcakoca@superonline.comSanayi Sicil Kanunu'ndaki Değişiklikler

Tarih: 11.07.2017 

01.Temmuz.2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7033 sayılı kanununun 3-4-5-6 ve 27. İnci maddeleri, SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ için Sanayi Sicil Kanununda bazı değişiklikler yapmıştır. 
Bahsettiğimiz kanunun değişiklik maddeleri aşağıdadır. 
Sanayi işi nedir, sanayici kimdir?

MADDE 3  17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununun 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

'Bir maddenin vasıf, şekil, hassa veya terkibini makine, cihaz, tezgah, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler sanayi işletmesi, buralarda yapılan işler sanayi işleri ve buraları işletenler sanayici sayılır.
Devamlı ve seri halinde tamirat yapan müesseselerle elektrik veya sair enerji istihsal eden santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerleri ile bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler de bu madde şümulüne girer.'
Sanayi Sicil Belgesi ve Sanayi siciline kayıt

MADDE 4  6948 sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


'MADDE 2  Sanayi işletmelerinin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında tutulacak sanayi siciline kaydettirilmesi ve mukabilinde alınacak sanayi sicil belgesinin icabında salahiyetli memurlara ibraz olunması mecburidir.

Sanayi işletmeleri üretim faaliyetine başlamadan önce sanayi siciline ön kayıt olmak zorundadır. Sanayi işletmelerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlemesi için sanayi siciline kaydolduğuna dair yazı, işyeri açma ve çalışma ruhsatı veren idareler tarafından aranır.
Yeni açılan sanayi işletmeleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tanzim kılınacak beyannameleri faaliyete başladıkları tarihten itibaren 3 üncü madde uyarınca doldurup iki ay içinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına elektronik ortamda göndermekle mükelleftir.'
Sanayi Siciline kayıt olmayanlara tatbik edilecek ceza 

MADDE 5  6948 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

'Sanayi sicilinde kaydı olmadığı tespit edilen sanayi işletmelerine 9 uncu maddeye göre müddetinde sanayi siciline tescil ettirmeyenler için hükmedilen idari para cezası verilir.'
Sanayi Siciline kaydolmak için ek süre: 

MADDE 6  6948 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.


'GEÇİCİ MADDE 3  Faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın sanayi işletmelerinden sanayi siciline kaydolmayanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde sanayi siciline kaydolup sanayi sicil belgesi alanlar hariç, bu tarihe kadar kaydolmayanlar hakkında bu Kanunun 9 uncu maddesi gereği sanayi siciline tescil ettirmeyenler için öngörülen idari para cezası uygulanır.

Bu Kanuna göre işletmesinde meydana gelen değişiklikleri, verilmesi gereken beyannameleri ve senelik işletme cetvellerini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce süresi içinde vermeyenlere idari para cezası uygulanmaz.'
Yukarıda belirtilen maddeler yayımı tarihinden itibaren yani 1.Temmuz.2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. 
Sanayi işletmelerinin kullandığı elektrik faturasında TRT payı olmayacaktır. 

MADDE 27  3093 sayılı TRT Kanunun 4 üncü maddesinin;

2) (c) fıkrasına 'satış bedelinin' ibaresinden sonra gelmek üzere '(sanayi sicil belgesine sahip sanayi işletmelerine yapılan elektrik enerjisi satışı hariç)' ibaresi eklenmiştir.
Böylece kanunun bu maddesinin c fıkrası şu hali almıştır. 
c) Nihai  tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişiler, iletim, dağıtım ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedeller hariç olmak üzere, elektrik enerjisi satış bedelinin (sanayi sicil belgesine sahip sanayi işletmelerine yapılan elektrik enerjisi satışı hariç) yüzde ikisi tutarındaki payı (Katma Değer Vergisi, diğer vergiler, fon ve paylar ile benzeri kesintiler hariç) faturalarında ayrıca gösterir ve bu kapsamdaki bedelleri Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna intikal ettirirler. 
Sosyal medyada paylaşımlarda bulunan değerli SMMM. EMİR ES, aşağıdaki paylaşımı yapmıştır. 

SANAYİ SİCİL BELGESİ OLANLAR. ......

Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren SADECE SANAYİ SİCİL BELGESİNE SAHİP OLAN İŞLETMELERE yapılan elektrik enerjisi satışlarından TRT payı kesilmeyecektir. 
Bu nedenle istisnadan faydalanabilmek için Sanayi Sicil Belgesine sahip olan İşletmelerin 20 Temmuz 2017 tarihine kadar ELEKTRİK Bölge İl Müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir.

İlgili Sanayi Sicil Müdürlüğü ile ben de görüştüm. Bu 20.Temmuz akşamına kadar haber verme olayı, sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin kullandıkları elektriği satın aldıkları elektrik dağıtım şirketine bir dilekçe ekinde müracaat edilerek yapılacaktır. 


Neden 20 Temmuz. 

Elektrik dağıtım şirketleri ekseriyetle faturalarını ertesi ayın 20 inci günü keserler ve firmalara gönderirler. Sebep budur. 

(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz)

GÜNDEM