YAZARLARIMIZ
Cevdet Akçakoca
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
akcakoca@superonline.comBİNA YAPI HARÇLARINDA İSTİSNA

Tarih:
15/06/2007

 

07.06.2007 Tarih ve 26545 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye Gelirleri Kanunundaki değişiklikle kanunun istisnalar bölümünün ek 2. maddesi c bendi ile 80. maddesinde yapılan değişiklikler aşağıda ek olarak verilmiştir. 

07 Haziran 2007 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 26545 

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

 

Kanun No. 5679

Kabul Tarihi: 1/6/2007 

             MADDE 1 – 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun ek 2 nci maddesinin  (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "c) Her türlü fabrika, değirmen, sınai nitelikteki imalathaneler ve tersaneler, organize sanayi bölgelerinde yapılan her türlü bina inşaatı ile  sera  ve benzeri örtü altı tarım yapılan tesisler, ahır, samanlık, kümes, su ürünleri ve hayvan barınağı ile yemlik gibi yapı ve tesis inşaatı,"

             MADDE 2 – Belediye Gelirleri Kanununun 80 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "ahır" ibaresinden  önce gelmek üzere "sera ve benzeri örtü altı tarım faaliyetinde kullanılmak üzere inşa edilen tesisler," ibaresi ve "Bina İnşaat Harcı" ibaresinden önce gelmek üzere "5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu uyarınca alınacak ücretler ile" ibaresi eklenmiştir.

             MADDE 3 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

             MADDE 4 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 6/6/2007

 

Sözkonusu kanunun ilgili maddesi yukarıdaki değişiklik de işlenerek aşağıdaki şekli almıştır.

İSTİSNALAR:

Ek Madde 2- (2589 sayılı Kanunun 1. maddesiyle eklenen madde)
Aşağıdaki bina inşaatları Bina İnşaat Harcından müstesnadır.

a) İnşaat giderleri genel ve katma bütçeler ile il özel idareleri ve belediye bütçelerinden karşılanan her türlü binalar,

b) Hastane, prevantoryum, sanatoryum, dispanser ve benzeri sağlık kuruluşları,

"c) Her türlü fabrika, değirmen, sınai nitelikteki imalathaneler ve tersaneler, organize sanayi bölgelerinde yapılan her türlü bina inşaatı ile  sera  ve benzeri örtü altı tarım yapılan tesisler, ahır, samanlık, kümes, su ürünleri ve hayvan barınağı ile yemlik gibi yapı ve tesis inşaatı,"
 d) Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatınca teşviki karara bağlanmış otel, motel ve benzeri turistik tesisler,

e) Kooperatifler eliyle, anasözleşmelerine uygun olarak yapılan sanayi ve küçük sanat siteleri ile esnaf çarşıları,

f) Dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan ibadethaneler, bunların müştemilatı,

g) Karşılık gözetmeksizin Devlete devrolunmak şartıyla inşa edilen okullar ve öğrenci yurtları,

h) Deprem, su basması, yangın gibi tabii afetler sebebiyle binaları yanan, yıkılan ve kullanılmaz hale gelen kişiler tarafından, afetin vukubulduğu tarihten itibaren en geç 5 yıl içinde, afetin vukubulduğu yerlerde veya kamu kuruluşlarınca gösterilen yerlerde inşa edilen binalar,

i) Yangın, su basması, kaya düşmesi, çığ ve benzeri afetlerden zarar görmesi muhtemel yerlerdeki binaların sahipleri tarafından, afete maruz kalınacağının yetkili kuruluşlarca tebliğ tarihinden itibaren en geç 5 yıl içinde, kamu kuruluşlarınca gösterilen yerlerde inşa edilen binalar,

j) Bina inşaat harcı ödemek veya istisnadan yararlanmak suretiyle inşaat ruhsatı alınmış olup da İmar Kanununun 10. maddesi gereğince, ruhsatları yenilenen binalar.

Yukarıda (h) ve (i) fıkralarında belirtilen hallerde, kamu kuruluşlarınca ilgili kanunlarına göre hak sahiplerine teslim edilmek üzere inşa olunan binalar da bu istisnadan faydalandırılır. Şu kadar ki bu bentlerde yer alan istisnadan faydalanacak mükellefler, İmar ve İskan Bakanlığından veya bu Bakanlığın yetkili kıldığı kuruluşlardan afete maruz kaldıklarına dair alacakları bir belgeyi belediyeye ibraz etmeye mecburdurlar.

a) Bu değişikliğe göre diğer bentlerde olanlarla birlikte her türlü fabrika, değirmen, sınai nitelikteki imalathaneler ve tersaneler, organize sanayi bölgelerinde yapılan her türlü bina inşaatı ile  sera  ve benzeri örtü altı tarım yapılan tesisler, "sera ve benzeri örtü altı tarım faaliyetinde kullanılmak üzere inşa edilen tesisler ahır, samanlık, kümes, su ürünleri ve hayvan barınağı ile yemlik gibi yapı ve tesis inşaatı için bina inşaat harcı ödenmeyecektir.  

Maalesef , ülkemizde gerek vergi daireleri ve gerekse tapu daireleri bu maddeyi uygulamamak için elinden geleni yapmaktadırlar. Kanunun istisnaları düzenleyen ek 2 inci maddesi yukarıda da görüldüğü gibi gayet açık olduğu halde, tapu daireleri vergi dairelerinden yazı istemekte, vergi daireleri yazı vermek yerine yazılı talepleri Maliye Bakanlığına göndermekte, velhasıl sonunda mükellef de bu kadar uğraşmaktan ve sonunda bir de ceza yeme korkusundan “ne yaparsanız yapın yalnız bu konuyu çözün” diyerek bir şekilde istenen bina inşaat harcını ödeyerek kurtulmaktadır.

Bu değişiklikten sonra inşallah ilgililer biraz daha dikkatli ve bilgili olurlar.  

b) Yasa Değişikliğinde yine aynı kanunun 80. maddesinin ikinci fıkrasında bir değişiklik yapılmıştır. Söz konusu 80. Maddenin eski şekli değişiklik işlenmiş hali ile aşağıda verilmiştir.

İMAR İLE İLGİLİ HARÇLAR:

Madde 80-
İmar mevzuatı gereğince aşağıda belirtilen harçlar belediyece tahsil olunur.

a) Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde İmar Kanununa göre ilk kez yapılan veya istek üzerine gerçekleştirilen müteakip parselasyon işlemleri "Parselasyon Harcına", (Teşvik belgesini haiz organize sanayi bölgeleri hariç olmak üzere),

b) Verilecek ifraz ve tevhit kararları "İfraz ve Tevhit Harcına",

c) Proje tasdik işlemleri "Plan ve Proje Tasdik Harcına",

d) Zemin ve yol kanal açma izni verilmesi, yapım ve yıkım artığı malzeme ile toprak kazısının taşınması için belediyelerce yer gösterilmesi ve bu yerlerin tesviyesi "Zemin Açma İzni ve Toprak Hafriyatı Harcına",

e) (2589 sayılı Kanunun 5. maddesiyle kaldırılmıştır.)

f) Yapı kullanma izni verilmesi işlemi "Yapı Kullanma İzni Harcına" tabidir.

(3365 sayılı Kanunun 2. maddesiyle değişen fıkra ) 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun Hükümleri uyarınca yapılan yapı ve tesisler ile belediye ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında inşa edilecek
sera ve benzeri örtü altı tarım faaliyetinde kullanılmak üzere inşa edilen tesisler  ahır, samanlık, kümes ve hayvan barınakları ile yemlik gibi yapı ve tesisler 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu uyarınca alınacak ücretler ile Bina İnşaat Harcı dahil yukarıda sayılan Harçlardan müstesnadır.

Organize Sanayi Bölgeleri ile Sanayi ve Küçük Sanat Sitelerinde Yapılan Yapı ve Tesisler Bina İnşaat Harcı ve Yapı Kullanma İzni Harcından müstesnadır.
 

Böylece 80. maddede yapılan değişiklikle 5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu uyarınca alınacak ücretler de artık alınmayacaktır.   

Bu kararla , uzun zamandır ihtilaf konusu olan bina inşaat harcı ve özel idare harçlarının ne zaman ve ne şekilde alınmayacağı açıklandığı gibi, istisna olduğu kesin olarak belirtilmiş olmaktadır. Ancak, ifraz ve tevhit harçları, plan ve proje harçları ödenecektir.  

Organize Sanayi Bölgesi ile küçük sanat sitelerinde yapılan yapı ve tesisler için bina inşaat harcı ve yapı kullanma izin harcı ödenmeyecektir.

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 
 

GÜNDEM