EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
SON YAZILAR
BASINDAN YAZILAR
Eksik Gün Bildiriminde Çalışan Sayısı 30 Kişi Olarak Belirlendi / Vedat İlki | Muhasebe TR

Eksik Gün Bildiriminde Çalışan Sayısı 30 Kişi Olarak Belirlendi / Vedat İlki

4447 sayılı Kanun ile Mülga 506 sayılı Kanunda yapılan düzenleme de sigortalıların 30 günlük Hizmet süreleri,30 günden az gösterilmesi halinde sigortalının neden eksik çalıştığını gösteren belgelerin ilgili SSK Müdürlüğüne bir form ekinde verilmesi zorunlu hale getirilmişti.

5510 sayılı Kanun da aynı uygulamaya devam edilmiştir.

5510/86.Madde

Ay içinde bazı işgünlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilen sigortalıların, otuz günden az çalıştıklarını ispatlayan belgelerin işverence ilgili aya ait aylık prim ve hizmet belgesine eklenmesi şarttır. Kurumca belirlenen işyerlerinde bu şart aranmaz.

Bu Konuda Yapılan Düzenleme:

SSİY 102.Maddesinde 14.Fıkrasında düzenlemeye gidilmişti.

 Genel bütçeye dahil dairelerin, özel bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, fonların, belediyelerin, il özel idarelerinin, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmelerin, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarının, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının, sendikaların, vakıfların, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşların işyerleri ve toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri ile 50  ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı aylara ilişkin özel sektör işyerlerinde eksik gün bildirim nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesinde belirtilmesi yeterlidir. Bu işyerleri için ayrıca eksik gün bildirim formu ile eki belgeler aranmaz.(16/06/2011 Tarihli RG.)

17/04/2012 günü RG yayınlanan SSİY değişiklik ile;

On dördüncü fıkrasında yer alan “50” sayısı “30” olarak değiştirilmiştir.

Böylece  50 ifadesi 30 olduğundan , 30 kişi üzerinde sigortalının çalıştırıldığı aylara ilişkin özel sektör işyerlerinde eksik gün bildirim nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesinde belirtilmesi yeterlidir.

30 İşçiden az işçi  çalıştıran İşyerleri  SSİY yer alan EK/10 belgesini düzenlemeleri gerekecektir.

 “Ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmayan ve çalıştırılmadığı günler için ücret de ödenmeyen sigortalıların eksik çalışma nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesine kaydedilmesi gerekmektedir. Sigortalının eksik çalışma nedenleri Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 9 nolu ekinde yer alan aylık prim ve hizmet belgesinin arka sayfasında açıklanmış olup,

01- İstirahat

12- Birden fazla

03- Disiplin cezası

13- Diğer

04- Gözaltına alınma

15- Devamsızlık

05- Tutukluluk

16- Fesih tarihinde çalışmamış

06- Kısmi istihdam

17- Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma

07- Puantaj kayıtları                                 

18- Kısa çalışma ödeneği

08- Grev

19- Ücretsiz doğum izni

09- Lokavt                                                 

20- Ücretsiz yol izni

10- Genel hayatı etkileyen olaylar         

21- Diğer ücretsiz izin

11- Doğal afet

22- 5434 SK ek 76, gm 192

Belgeler Ne Zaman Verilecektir?

Ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilen sigortalıların eksik çalıştıklarını ispatlayan belgelerin Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 10 nolu ekinde yer alan belge ile aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken süre içinde işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne yada Sosyal Güvenlik Merkezine elden verilmesi veya aynı süre içinde posta ile gönderilmesi gerekmektedir.

Zamanında Verilmeyen Belgeler yada SGK Geçerli Sayılmayan Belgelerde Yaptırım Nedir?

Sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin SGK verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin SGK’ca geçerli sayılmaması halinde, otuz günden az bildirilen sürelere ait primler, SGK’ca re‘sen tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir.

5510 sayılı Kanunun bu hükmüne istinaden, eksik gün nedenlerine ilişkin bilgi ve belgelerin SGK verilmemesi veya verilmesine rağmen SGK’ca geçerli sayılmaması halinde;

 

1.)İşveren yada aracılardan eksik bildirilen günlere ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin bir aylık süre içinde verilmesi,

2.)7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilecek yazı ile istenilecek, ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin söz konusu yazının tebliğinden itibaren bir aylık süre içinde verilmemesi halinde, bahse konu prim belgeleri ilgili SGK Ünitece re‘sen düzenlenerek, tahakkuk eden primler yine 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilecek bir  yazı  eki ile işveren yada aracılara bildirilecektir.

Eksik gün nedenlerine ilişkin bilgi ve belgelerin ;

A)SGK verilmemesi ,

B)SGK’ca  geçerli sayılmaması halinde,

7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilecek yazı eki  ile işveren yada aracılardan eksik gün nedenlerine ilişkin bilgi ve belge değil,sigortalıların eksik bildirilen sürelerine ilişkin ek nitelikteki aylık pim ve hizmet belgelerinin verilmesi istenilecektir.

Eksik bildirilen günlere ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin SGK’na verilmesine ilişkin yapılan tebligat üzerine, işveren yada aracılarca, ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi yerine, söz konusu belgede kayıtlı sigortalıların eksik çalışma nedenlerine ilişkin her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belge ibraz edilmesi halinde (belgelerin noter tasdikli veya resmi nitelikte olması kaydıyla), söz konusu belgelere de itibar edilecektir.

Eksik gün nedenlerine ilişkin bilgi ve belgeleri SGK vermeyen veya vermelerine rağmen SGK’ca geçerli sayılmayan işveren yada aracılara gönderilecek olan tebligatlarda, ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin hangi sigortalılar için düzenlenmesi gerektiği, prim ödeme gün sayısı ve prime esas kazanç tutarı da belirtilecektir.

İşveren yada aracılardan istenilecek olan ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesindeki prime esas kazanç tutarının ne kadar olacağı, sigortalının ilgili ayda daha önce SGK  bildirilmiş olan prime esas kazanç tutarının, prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle bulunan günlük kazanç tutarının eksik bildirilen gün sayısı ile çarpılması suretiyle hesaplanacaktır.

ÖRNEK:

(A)A.Ş. Mayıs 2011 Dönemine ait çalışanlarına ait APHB çalışmalarını bildirmiştir.SGK yapılan incelemede EK/10 ile ilgili belgelerin zamanında düzenlenmediği tespit edilmiştir.

Bu durumda işverenden EK  APHB düzenlenmesi istenilmiştir.

Sigortalı Ahmet 25 günlük Kazancı 2000 TL. (Ücretsiz izinli) olarak belirtilmiştir.

Sigortalı Ayşe 20 günlük Kazancı 1500 TL.(İstirahatlı) olarak belirtilmiştir.

Bu durumda Ahmet’in 5 gün prim eksiği,Ayşe’nin 10 gün prim eksiği vardır.

APHB için düzenlenecek rakamlar ise;

Ahmet için 5 gün karşılığında 2000/25=80 TL olup,5*80=400 TL. olarak Kuruma Kazanç bildirimi yapılacaktır.

Ayşe için 10 gün karşılığında 1500/20=75 TL olup,10*75=750 TL. olarak Kuruma Kazanç bildirimi yapılacaktır.

 

17/04/2012 tarihinden  itibaren 30 İşçiden az işçi çalıştıran işyerleri EK/10 Belgesi düzenleyecektir.

(Alitezel.com | 07.05.2012)

GÜNDEM