BASINDAN YAZILAR
Konkordato İlan Edilen İşyerlerinde İşçi Hakları / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Konkordato İlan Edilen İşyerlerinde İşçi Hakları / Şevket Tezel

Konkordato son aylarda ardı ardına kamuoyunda bilindik markalar hakkında ilan edilmesiyle çokça duymaya başladığımız bir yargı uygulaması.

Konkordato üç aylık geçici mühletten sonra bir yıl kesin mühlette başvuruya konu şirketi alacaklılarından koruyarak düze çıkmasına fırsat verilmesini amaçlayan bir ticaret önlemi olarak mevzuatımızda yerini çoktan almış bulunuyor.

Konkordato bu yılın Şubat ayında 7101 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonucu daha işlevselleştirilerek “İflas erteleme” müessesesinin yerini almıştı. İflas erteleme müessesesi ise 15 yıl gibi kısa bir zamanda yıpranma emareleri gösteriyor ve çokça şikâyete neden oluyordu. Hatta OHAL döneminde uygulanması yasaklanmıştı.

Daha önce de icra ve iflas mevzuatımızda yer alan ama gölgede kalan konkordato son kanunla güçlendirilerek yeniden düzenlenmişti.  

Konkordatoda bu yıl yapılan değişiklik de aynı 7101 sayılı kanunla kaldırılan “İflas erteleme” gibi Dünya Bankasının zorlamasıyla yapılan bir değişikliğin ürünü ve borca batık şirketin alacakılarıyla gerek vadenin uzatılması ve gerekse borcu bir bölümünün tasfiyesi gibi talepler konusunda mahkeme gözetiminde anlaşma arayışı oluyor. 

Konkordato 3 aylık geçici mühletin 2 ay daha uzatılabilmesi ve 1 yıllık kesin mühletin de 6 ay daha uzatılabilmesinin mümkün oluşuna bakılırsa toplam 23 aya kadar uzayabiliyor.

Konkordato kararını süreç başında atadığı konkordato komiser yahut komiserlerinin vereceği rapora göre Asliye Ticaret Mahkemeleri veriyor.

Konkordato projesi;

•          Kaydedilmiş olan alacaklıların ve alacakların yüzde 50’sini veya

•          Kaydedilmiş olan alacaklıların dörtte birini ve alacaklıların üçte ikisini,

Aşan bir çoğunluk tarafından imza edilmişse kabul edilmiş sayılıyor.  

Tedbir kararları da konkordatonun sonuçları oluyor.

Konkordato ve İşçi Alacakları

Bahse konu tedbir kararları;

•          İşçilerin, iş ilişkisine dayanan ve iflâsın açılmasından önceki bir yıl içinde tahakkuk etmiş ihbar ve kıdem tazminatları dâhil alacakları ile iflâs nedeniyle iş ilişkisinin sona ermesi üzerine hak etmiş oldukları ihbar ve kıdem tazminatları,

•          İşverenlerin, işçiler için yardım sandıkları veya sair yardım teşkilatı kurulması veya bunların yaşatılması maksadıyla meydana gelmiş ve tüzel kişilik kazanmış bulunan tesislere veya derneklere olan borçları,

•          İflâsın açılmasından önceki son bir yıl içinde tahakkuk etmiş olan ve nakden ifası gereken aile hukukundan doğan her türlü nafaka alacakları.

Gibi imtiyazlı borçlar dışındaki borçlar hakkında açılmış icra takiplerinin durdurulmasına bundan sonrası için yeni icra takibi yapılmamasına karar vermektedir. Hatta bu kapsamdaki alacakların tam olarak ödenmesinin ve mühlet içinde komiserin izniyle akdedilmiş borçların ifasının, alacaklı bundan açıkça vazgeçmedikçe yeterli teminata bağlanmış olması konkordatonun onaylanmasının koşullarından sayılıyor. Bu kapsamdaki imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla takibi, mühlet içinde bile olsa yeni takip başlatılması, başlatılmış takiplerin sürdürülmesi mümkün bulunuyor.

Bankaların rehinli alacakları için bile takip yapılsa da işletmenin faaliyetinin devamına engel olacak haciz işlemlerine izin verilmiyor.

Konkordato firmayı koruyor korumasına ama bu defa firmadan alacağı olan firmaları zor duruma düşüreceği açık bulunduğundan bu defa domino etkisi gibi diğer firmaları maddi açıdan zor düşürecek nitelikte bulunacağı da açık bulunuyor.

İşyeri işçileri eğer işverenleri hakkında konkordato kararı alınmışsa alacakları hakkında takip yaptırabilecekleri gibi Ücret Garanti Fonuna başvurmaları da mümkün bulunuyor.

İşçilerin ÜGF Hakkı Nedir?

İşsizlik sigortasına tabi sigortalılar işverenlerinin ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki son bir yıl içinde aynı işyerinde çalışmış iseler sadece brütleri SPEK tavanını aşmamak koşuluyla gerçek ücret alacakları bakımından ve de yalnızca üç aylık ücret alacaklarıyla sınırlı olarak ÜGF’den yararlanmaları mümkün bulunuyor.

İş-Kur tarafından ücret alacağının ödenebilmesi amacıyla yapılacak başvurunun iş sözleşmesinin devam edip edilmediğine bakılmaksızın konkordato ilan edilen işyeri işçisinin  

  • Yetkili Mahkemece verilen Konkordato Mühletine ait kararın tasdikli sureti
  • veya yurt düzeyinde tirajı 50.000 üzerinde en yüksek beş gazeteden birinde yapılan mühlet ilanı
  • veya Ticaret Sicil Memurluğundan alınacak konkordatoya ilişkin belgelerden,

biri ile şahsen veya vekili (noter tasdikli vekâletnameyi haiz vekil) aracılığıyla İş-Kur’a  gerçekleştirmesi gerekiyor.

Alacaklı işçi yukarıda sayılan evraklarla birlikte İş-Kur ünitesine başvurduktan sonra, İş-Kur gerekli araştırmayı yaparak belgelerde herhangi bir eksiklik bulmaması halinde ücret alacağının, işçinin İş-Kur’a başvuru tarihini izleyen ayın sonuna kadar ödenmesi gerekiyor.

(Alitezel | 15.10.2018)

GÜNDEM