BASINDAN YAZILAR
Bağ-Kur %5 İndirim Dertlere Derman Oldu Mu? / Vedat İlki - MuhasebeTR

Bağ-Kur %5 İndirim Dertlere Derman Oldu Mu? / Vedat İlki

Bağ-Kur statüsünde 4/b sigortalıları %5 puanlık indirim konusunda yapılan önemli düzenleme,prim ödeme alışkanlıklarının oturturulması için reel anlamda olumlu olmuştur.

Bu düzenleme hayata geçmiş,Bağ-Kur sigortalılarının yapılandırmalarına,borç silmelerine baktığımız da çokta etkin olmadığını görüyoruz.

Bağ-Kur sigortalılar açısından TESK gelen öneriyle önemli bir indirim yapılmış,ödemelerde aksamaların ana nedeni ekonomik sıkıntılar gerekçe gösterilmiştir.

Bu gerekçelerinde haklılık payı olup olmadığı sigortalılara göre değişmektedir.

 

5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin birinci fıkrasına eklenen (j) bendi 1.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş olup;

“İsteğe bağlı sigortalılar hariç bu Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanır. Sigortalıların bu prim indiriminden yararlanabilmeleri için primlerin Hazinece karşılanmayan kısmının yasal süresi içinde ödenmesi, Kuruma kendi sigortalılıklarından kaynaklanan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması şarttır. Ancak Kuruma olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını taksitlendiren veya yapılandıran sigortalılar bu taksitlendirme veya yapılandırma işlemleri devam ettiği sürece bu bent hükmünden yararlandırılır. Borçlanma ve ihya kapsamındaki primlerden dolayı bu indirimden yararlanılmaz. Hazinece karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.” hükmü yer almaktadır.

 

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranından beş puanlık indirimin kapsamına giren sigortalılar

5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin birinci fıkrasının (j) bendine göre; malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranından yapılması öngörülen beş puanlık indirimden, isteğe bağlı sigortalılar hariç anılan Kanunun 4-1(b) bendi kapsamındaki aktif sigortalılar yararlanabileceklerdir.

Sigortalının, Kuruma prim, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması

**4/b en çok sıkıntıya sokan nokta burada tavsiyemiz bu indirimlerin cari aylarda uygulanması yönündedir,cari aylarda 4/b karşılarına malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin beş puanlık kısmının sigortalıların SGK’una kendi sigortalılıklarından kaynaklanan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması gerekmektedir.

Gerçekte bilinen 4/b prim ödeme alışkanlığı oturmadığı içinde %5’lik indirim efektif olarak uygulama alanı dar.

Borç olmama dayatmasıyla Bağ-Kur %5 alamaz.

Primlerin teşvikli tahakkuk ettirilmesi sırasında, SGK’unun veri tabanından her sigortalı için kendi sigortalılığından kaynaklanan muaccel sigorta primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunup bulunmadığı program tarafından sorgulanır. Yapılan sorgulama sonucunda sigortalının muaccel sigorta primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının olmaması halinde ilgili ayın primi teşvikli tahakkuk ettirilir.

Sorgulama sonucunda muaccel sigorta primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları bulunan sigortalılar, bahse konu borçlarının tamamını ödemeleri halinde, ödeme tarihi ve sonrasında tahakkuk edecek sigorta primleri için söz konusu teşvik indiriminden yararlanabilir.

**4/b basit bir sistem olmalıdır,cari ay mantığı ile çalışmalıdır.SGK mantık ise %5 verme adına prim borcu olmama mantığı ile hareket ediliyor.

Kuruma olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının ilgili kanunlar gereğince yapılandırılmış veya 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş olması

5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca, muaccel sigorta primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları bulunmakla birlikte, söz konusu borçların ilgili kanunlar gereğince yeniden yapılandırılmış veya 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş olması ve yapılandırma veya tecil ve taksitlendirme işlemlerinin devam ediyor olmakla birlikte yapılandırma kapsamına girmeyen veya tecil ve taksitlendirme borçlarının dışında muaccel sigorta primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının da bulunmaması kaydıyla teşvik uygulamasından yararlanmak suretiyle sigorta primlerini indirimli ödeyebileceklerdir.

5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde öngörülen beş puanlık prim indiriminden yararlanmak amacıyla, primlerini ödemek isteyen sigortalıların, yeniden yapılandırılmış ya da 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş borçlan varsa, sorgulama sırasında bu borçlar dikkate alınmayacak olup, bu sigortalıların yalnızca yapılandırma veya tecil ve taksitlendirme kapsamına dahil edilmeyen aylara ilişkin muaccel borçlarının olup olmadığına bakılacaktır.

 

**Günümüz ekonomik koşullarında 6183 kapsamında karşı ne kadar 4/b bundan yararlanmıştır.

6183 yararlanmak için kolay olmayan prosedürler olduğundan 4/b %5 yararlanması hayal gibi oluyor.

 

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin beş puanlık kısmının hesaplanması

5510 sayılı Kanunun “Prim Oranları ve Devlet Katkısı” başlıklı 81. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranının, sigortalının prime esas kazancının % 20’si olduğu, bunun % 9’unun sigortalı hissesi, % 11’inin işveren hissesi olduğu belirtilmiştir.

Buna göre, 5510 sayılı Kanunun 4-1(b) bendi kapsamındaki sigortalılar için esas alınacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı beyan edilecek prime esas kazancın % 20’sidir. Teşvik uygulaması ile bu oran % 15 olarak uygulanacaktır.

Örnek

Muaccel sigorta primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmayan bir sigortalının 2018/Eylül ayında beyan ettiği günlük prime esas kazanç tutarının 67,65 TL olduğu varsayıldığında; tahakkuk eden sigorta primleri,

Sigorta kolları

S.P.E.K

Prim Oranı %

Prim tutarı/TL

KVSK Primi

2029,50

2,00

40,59

MUÖ Primi

2029,50

20,00

405,90

GSS Primi

2029,5

12,50

253,69

 

yukarıdaki tabloya göre gerçekleşecek olup, prim indirimine ilişkin şartların yerine getirilmiş olması kaydıyla 700,18 TL sigorta priminin 2029,5 x 5% = 101,48 TL’si Bakanlığın bütçesine konulan ödenekten karşılanacak, 2029,5 x 29,5% = 598,70 TL’si ise sigortalı tarafından ödenecektir.

Kısmi ödeme yapılması durumunda teşvikten yararlanma söz konusu olmayacaktır.

Sonuç:

4/b sigortalılar için verilmiş olan %5’lik indirim hakkı efektif değil ,cari aylarla ilgili değil,bütüne bakılıyor prim alışkanlığı için borçsuz 4/b bu hak veriliyor.

Konuyla ilgili SGK 4/b %5 indirim ödeme tutarı ve % istatislik veriler yayınlanmasıyla ortaya çıkacaktır.

Kısaca işin özü 2 yıl içinde Bağ-Kur'lu kaç sigortalı %5 indirimden faydalanmış,Bağ-Kur'lu olup %olarak silinme yada ihya olmuştur.

(Alitezel | 06.10.2018)

GÜNDEM