BASINDAN YAZILAR
İki Gün Rapor Kesintisi Ödenmemesi Teşviki Etkiler Mi? / Vedat İlki - MuhasebeTR

İki Gün Rapor Kesintisi Ödenmemesi Teşviki Etkiler Mi? / Vedat İlki

Son günlerde bazı şikayetler alınmaktadır.Bu şikayetlerin can sıkıcı noktası da 6661 sayılı Teşviklerde yatmaktadır.

6661 sayılı Teşvikin ana noktası’’Geçici Madde 68-71-75’’ ‘’ sigortalıların prime esas kazançlarını eksik bildirdiği tespit edilen işyerlerinden’’ bu teşviklerin geri alınması söz konusu olur.(2016-2017-2018) İşveren kesimi  100 Lira Asgari ücret destek teşviki diyor.

Şimdi bu nereden çıktı diye soracaksınız.

İş Kanununa tabi işyerleri çalışma hayatında büyük bir yer tutarken,gerek mülga 506 sayılı Kanununla gerekse 5510 sayılı Kanununla yapılan düzenlemeler de ‘’Hastalık’’ halinde ilk iki güne ait geçici iş göremezlikler ödenmiyor.

Bu durum çalışanlar ile işverenler arasında en çok tartışılan bir noktadır.

İşçi ile işveren arasında yapılmış iş sözleşmesi olması, bireysel iş sözleşmesi ya da toplu iş sözleşmesinde, işçinin geçici iş göremezlik ödeneği almadığı iki günlük istirahat süresi için işverence işçiye ücretinin ödeneceğine dair bir hüküm konulursa, işverenin işçiye söz konusu iki gün için ücretini ödemesi gerekir.

Bu hep pratik hem de kolay bir çözüm yolu olarak düşünülse , genel de bu işlemleri kurumsal işyerleri tarafından uygulama aşamasında  yer buluyor,küçük ölçekli henüz kurumsallaşmamış işyerlerinde sendikal anlamada toplu iş sözleşmesi fikri yerleşik olmadığı için ,bireysel iş sözleşmelerinde buna yer verilmiyor.

İş Müfettişleri yaptıkları denetimlerde İş Sözleşmelerinde maktu aylık ibaresi var ise,iki günlük rapora ait ücretlerin ödenmesi yönünde işverenleri uyarıyor.

Gerekçi ise;

4857/48 İkinci fıkrası ‘’ Hastalık nedeni ile çalışılmayan günlerde Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği aylık ücretli işçilerin ücretlerinden mahsup edilir.’’

İşte burada her şey düğümleniyor.İşçi diyor maktu aylığını tam alacak,aynı zamanda istirahat parasını işverene verir,mahsuplaşma yapılır.Oysa kanun koyucu iki gün ibaresinden bahsetmiyor.

Burada maktu aylıklı işçi yasa koyucu tarafından koruma altına alınmıştır.

5510/18’nci Maddesi açık ve net olarak;

4 -1 (a) bendi ile 5 inci madde kapsamındaki sigortalılardan hastalık sigortasına tabi olanların hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğraması halinde, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla geçici iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilir denmiştir.

Bu durumda her ne kadar SGK Denetim yapmakla görevlendirdiği  Denetmen  ve   Müfettişleri  5510/59 Maddesi 3. Fıkrası ‘’Bu Kanunun(5510) uygulanması bakımından, Kurumun (SGK) denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları, 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen denetim, teftiş ve kontrol yetkisini de haizdir.’’

Bu noktada SGK Denetmen ve Müfettişleri maktu aylıkta ücretin tam ödenmesi yönünde görüş belirtebilir mi?Bu sorun karşısında SGK Müfettişi ve Denetmeni ise 5510 sayılı 59/ 3.Fıkrası ile 2 gün ödenmesi konusunda görüş birliği olabilir mi?

6098 sayılı Borçlar Kanunu;

409.Maddesinde: “Uzun süreli bir hizmet ilişkisinde işçi, hastalık, askerlik veya kanundan doğan çalışma ve benzeri sebeplerle kusuru olmaksızın, iş gördüğü süreye oranla kısa bir süre için iş görme edimini ifa edemezse işveren, başka bir yolla karşılanmadığı takdirde, o süre için işçiye hakkaniyete uygun bir ücret ödemekle yükümlüdür.” demiştir. 

İş Müfettişi tarafından maktu aylıkla çalışana eksik ücret ödenmesi tespit edilmesi halinde 102/a göre her işçi /her ay için 191 TL .İPC uygulanır.

Bu yönde düzenlenecek raporların SGK gönderilmesiyle birlikte 6661 sayılı dediğimiz 100 TL Teşvikinde kesilmesi gündeme gelir mi?

Yasalar düzenlenirken bir eşgüdüm içinde hazırlanmaması halinde işverenleri İş Mahkemelerinde bekleyen davalara da yol göstermektedir.

Her ne kadar 4857 -5510- 6098 sayılı yasalar çalışma hayatı içinde olsa da ,basit düzenlemelerle bu sorunlar önlenir.

Çözüm önerimiz iki günlük ücret ödemesi işveren ile işçi arasında iş barışını korumak adına atıfet kabilinden yapılması yönünden düzenleme yapılarak 4857 sayılı İş Hukukunda yer alması halinde bu sorunda çözülmüş olur.

(Alitezel | 29.08.2018)

GÜNDEM