EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
SON YAZILAR
BASINDAN YAZILAR
Çalışma ,Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının / Vedat İlki - MuhasebeTR

Çalışma ,Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının / Vedat İlki

ÇALIŞMA HAYATI İLE İLGİSİ

Ø  Çalışma hayatını düzenleyici, işçi - işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almak,

Ø  Çalışma hayatındaki mevcut ve muhtemel meseleleri ve çözüm yollarını araştırmak, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları koruyucu ve çalışmayı destekleyici tedbirleri almak,

Ø  Ekonominin gerektirdiği insan gücünü sağlamak için gerekli tedbirleri araştırmak ve uygulanmasının sağlanmasına yardımcı olmak,

Ø  İstihdamı ve tam çalışmayı sağlayacak, çalışanların hayat seviyesini yükseltecek tedbirleri almak,

Ø  Uluslararası işgücüne ilişkin politikaların belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak ve belirlenen politikanın uygulanmasına ilişkin ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyette bulunmak,

Ø  Çalışanların mesleki eğitimlerini sağlayıcı tedbirler almak,

Ø  İş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını izlemek,

Ø  Çalışma hayatını denetlemek,

Ø  Sosyal adalet ve sosyal refahın gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri almak,

Ø  Çeşitli fizyolojik, ekonomik ve sosyal risklere karşı sosyal sigorta hizmetlerini uygulamak, sosyal güvenlik imkanını sağlamak, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için gerekli tedbirleri almak,

Ø  Yabancı ülkelerde çalışan Türk işçilerinin çalışma hayatı ve sosyal güvenlikle ilgili meselelerine çözüm yolları aramak, hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek,

Ø  İş istatistiklerini derlemek ve yayınlamak,

Ø  İşyerindeki sağlık ve güvenlik risklerini önleyici ve koruyucu hizmetleri yürütenlerin niteliklerini belirlemek, eğitimlerini ve sertifikalandırılmalarım sağlamak,

Yukarıdaki öngörüler yeni Başkanlık sistemi ile,Bakanlığa yüklenmiş görevler arasında yer alıyor.

Yeni dönemde ana başlıklarla yazılan bu ödevlere de işverenlerin dikkatlice incelemeleri gerekiyor.Hatta en kısa zamanda çalışma hayatına taraf olanlar yeni bakanlığın görevleri çerçevesinde yapılacak çalıştay,sempozyumlara katılarak aksayan eleştirel yönlerin düzeltilmesi konusunda yol gösterici vazifeyi de üstlenmeleri gerekiyor.

HİZMET BİRİMİ

Ø  Çalışma Genel Müdürlüğü,

Ø  Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

Ø  İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü,

Ø  Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü, 

Ø  Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı,

Ø   Strateji Geliştirme Başkanlığı,

Ø  Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı,

İŞVEREN KESİMİ AÇISINDAN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU İLGİLENDİREN GENEL MÜDÜRLÜKLER

Çalışma Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Çalışma hayatı ile ilgili mevzuatı uygulamak,

b) İşçi, işveren ilişkilerini düzenlemek, çalışma barışım sağlayıcı tedbirleri almak,

c) Çalışma mevzuatı ve istihdam politikası ile ilgili taslakları ve kalkınma planları ve yıllık programlarda yer alan genel politika içinde mahalli ve sektörel bazda istihdam programlarını hazırlamak,

ç) Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunlarında öngörülen işleri yapmak,

d) İstihdamdaki gelişmeleri izlemek ve istihdamı sağlayıcı tedbirleri almak, üretimde emek verimliliğini yükselten politikaları geliştirmek amacıyla çalışmalar yapmak,

e) Yüksek Hakem Kurulu ile Bakanlık arasındaki ilişkileri yürütmek,

f) Resmi Arabuluculuk Teşkilatı ile ilgili işlemleri yapmak,

g) Görev alanına giren konularda araştırma ve incelemeler yapmak ve bunların sonuçlarını değerlendirmek, ortaya çıkabilecek sorun ve tereddütleri giderecek tedbirleri almak ve uygulamaya esas olmak üzere görüş bildirmek,

Özel sektör işverenleri yukarıdaki açıklamalara göre sorunlarını dile getirmeye hatta aksayan yönleri belirlemeye şimdiden başlamalıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi konularında inceleme ve araştırma çalışmalarını planlamak, programlamak ve uygulanmasını sağlamak,

b) Üretilen ve ithal edilen kişisel koruyucu donanımların piyasa gözetimi ve denetimini yapmak, bu hususlarda usul ve esasları belirlemek,

c) İşyerindeki sağlık ve güvenlik risklerini önlemek ve koruyucu hizmetleri yürütmek üzere görevlendirilecek işyeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları ve diğer görevlilerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim ve belgelendirme usul ve esaslarını belirlemek.

ç) Mesleki eğitim görenler, rehabilite edilenler, özel risk grupları ve kamu hizmetlerinde çalışanlar da dahil olmak üzere tüm çalışanların iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmaları amacıyla gerekli çalışmaları yaparak tedbirlerin alınmasını sağlamak,

d) iş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı ile Iş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Bölge Laboratuvar Müdürlüklerinin çalışmalarını düzenlemek, yönetmek ve denetlemek,

e) İş sağlığı ve güvenliği alanında ölçüm, analiz, teknik kontrol, risk analizi ve değerlendirmesi, eğitim, danışmanlık, uzmanlık hizmetlerini yapmak ve bu tür hizmetleri verecek özel ve tüzel kişi ve kuruluşların niteliklerini belirlemek, yetki vermek, yetkilerini iptal etmek, kontrol ve denetimini sağlamak,

f) işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, diğer teknik ve sağlık personel ile işçilere eğitim vermek için kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketler ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerini yetkilendirmek, gerektiğinde yetkilerini iptal etmek, hizmetin etkin ve verimli bir şekilde verilip verilmediğinin kontrol ve denetimini sağlamak, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının eğitimleri sonundaki sınavları yapmak veya yaptırmak, belgelerini vermek,

g) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, ğ) Standart çalışmaları yapmak, normlar hazırlamak ve geliştirmek,

h) Faaliyet konuları ile ilgili yayın ve dokümantasyon çalışmaları yapmak ve istatistikleri düzenlemek

Yeni dönemde işveren kesimi,Sendikalar ve STK yeni bakanlığın farkındalığına vakıf olmalıdır.Şimdiden bu konuda çalışmalara başlamaları gerekir.

(Alitezel | 17.07.2018)

GÜNDEM