BASINDAN YAZILAR
Sözleşmeli ve Geçici Personel İş Sonu Tazminatından Kesilen Gelir Vergilerini Nasıl Geri Alacak? / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Sözleşmeli ve Geçici Personel İş Sonu Tazminatından Kesilen Gelir Vergilerini Nasıl Geri Alacak? / Şevket Tezel

Kamuda 657/4/B’ye tabi sözleşmeli personel ve 657/4/C’ye tabi geçici tabi geçici personelden emekli olan veya tazminata hak kazandırır şekilde işten ayrılanlara ödenen iş sonu tazminatında gelir vergisi sorunu yaşanıyordu.

İş Sonu Tazminatı Ne Zaman Ödeniyor?

657 sayılı Kanunun 4/c maddesine göre çalıştırılan geçici personelin;

  • Sosyal Güvenlik Kurumunca kendilerine yaşlılık veya malullük aylığı bağlanması veya toptan ödeme yapılması,
  • İlgilinin ölümü,
  • İlgilinin kendi isteği ile sözleşmeyi feshetmesi veya yenilememesi,

hâllerinden birinin vuku bulmasından dolayı hizmet sözleşmesi sona erenlere, çalışılan her bir yıl için, ayrılış tarihindeki hizmet sözleşmesinde yazılı brüt aylık ücret tutarında iş sonu tazminatı ödenmesi gerekiyor.

Keza 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 7. maddesi kapsamında kamu kurumlarında çalıştırılan 4/B’li sözleşmeli personele de

  • 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu gereğince malullük veya yaşlılık aylığı bağlanması veya toptan ödeme yapılması,
  • Hizmetlerine gerek kalmadığı için sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi,
  • İstihdamına ilişkin mevzuatında yer alan hükümler uyarınca ilgilinin kendi isteği ile sözleşmeyi fesh etmesi;
  • İlgilinin ölümü

Hallerinde iş sonu tazminatı ödenmesi gerekiyor.

Vergi Sorunu Nereden Kaynaklanıyor?

Kıdem tazminatı ve emekli ikramiyesinin gelir vergisinden muaf tutulması yasa hükmü iken aynı nitelikteki bir başka tazminat olan iş sonu tazminatının gelir vergisinden muaf tutulması yönünde bir yasa hükmü bulunmamaktaydı.

Bu da iş sonu tazminatlarında lafzen gelir vergisi kesilmesi sonucunu doğuruyor,  esasında kesilmemesi gerekmesine rağmen bu mağdur edici uygulama gerçekleştiriliyordu.

İşte bu konuda ikâle tazminatı gibi benzer tereddütlü diğer konularla birlikte iş sonu tazminatında gelir vergisi uygulaması da 193 sayılı Yasanın 25 inci maddesinde değişiklik getiren 7103 sayılı Yasanın 5 inci maddesi ile netleştirilmişti.

Buna göre;

657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamındaki sözleşmeli personele ve mülga (C) fıkrası kapsamındaki geçici personele hizmet sözleşmelerinin sona ermesi nedeniyle ödenen iş sonu tazminatlarının da gelir vergisinden müstesna tutulduğu net bir biçimde ortaya konmuş oluyor.

Önceden Kesilen Vergiler

Peki, önceden yapılan uygulama ile iş sonu tazminatlarından gelir vergisi kesintisi yapılmış olanlar ne yapacak? 

7103 sayılı Kanunun yayımlandığı 27 Mart 2018’den önce 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamındaki sözleşmeli personele ve mülga (C) fıkrası kapsamındaki geçici personele ödenen iş sonu tazminatları üzerinden gelir vergisi kesintisinin yapılmış olması durumunda, zamanaşımı süresi de dikkate alınarak;

a) Kesilen gelir vergisini dava konusu yapmayan mükelleflerin, ilgili muhasebe birimlerine dilekçeyle başvurmaları,

b) Mahkemelerde ihtilafı devam eden ve 303 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin yayımlandığı 10.06.2018 tarihi itibarıyla yargıda kesinleşmemiş işlemlere ilişkin olarak; mükelleflerin, davalarından feragat etmeleri ve buna ilişkin ilgili mahkemeden feragat ettiklerini gösterir şerhli dilekçe örneğini veya bu belge temin edilemediği takdirde feragat nedeniyle verilecek karar örneğini muhasebe birimlerine ibraz etmeleri,

kaydıyla, tahsil edilen gelir vergisinin ret ve iadesinin yapılması gerekiyor.

(Alitezel | 12.06.2018)

GÜNDEM