BASINDAN YAZILAR
SGK Borçlarında Taksitlendirme Dönemi / İbrahim Işıklı - MuhasebeTR

SGK Borçlarında Taksitlendirme Dönemi / İbrahim Işıklı

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) borcu olan işverenlerin tecil ve taksitlendirmeye ilişkin uzun bir süredir beklediği düzenleme yapıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının 6183 Sayılı Kanun’a Göre Tecil ve Taksitlendirilmesine İlişkin Yönetmelik 31 Mayıs 2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelik, SGK'ya olan yükümlülüklerini süresinde yerine getirmiş ancak son bir yıl içinde borçlarını ödeyememiş olan uyumlu prim borçlularının borçlarını taksitlendirerek ödeyebilmelerini düzenlemektedir.

Önce uyumlu prim borçluları tespit edilecek daha sonra ise “çok zor durum” hali incelenecektir.

Uyumlu prim borçlularının tespiti şöyle yapılacaktır;

Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olanlardan,

- Başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıldır prim ödeme yükümlüsü olmak,
- Başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini süresinde vermiş ancak borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmak,
- Buna rağmen son 1 yıl içerisinde borçlarını ödeyememiş olmak.

Tecil ve taksitlendirme kapsamına alınacak olan borçlar, 1/1/2018 tarihinden itibaren vadesi gelen sosyal sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı olacak.

Tecil ve taksitlendirme yapmak isteyen borçluların bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne/Sosyal Güvenlik Merkezi'ne yazılı olarak başvurmaları gerekir.

Tecil ve taksitlendirme işlemlerinde, borçluların “çok zor durum” halinin tespiti yapılacak. Çok zor durum derecesine göre azami tecil süresi ile tecil faizinin belirli bir yüzdesi esas alınarak bulunan faiz oranı “Tecil Süresi ve Faiz Oranı Belirleme Tablosu”ndan tespit edilecek.. Bu tabloya göre tespit edilen tecil süresi ve tecil faiz oranı uygulandıktan sonra aylık eşit taksitler halinde ödenmesini sağlayacak şekilde SGK ödeme planına bağlanacak.

Mali tablo analizinde serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirler tarafından işyeri kayıtlarının incelenmesi sonucu düzenlenen raporlar esas alınacak. Kasten gerçeğe aykırı rapor düzenleyip SGK zararına sebebiyet verdiği anlaşılan meslek mensupları borçlu ile birlikte müştereken ve müteselsilen zararlardan sorumlu olacaklar. Meslek mensuplarının şirket hâlinde çalışması durumunda düzenlenecek raporlardan doğacak cezai ve mali sorumluluk, raporu düzenleyen meslek mensubuna ait olacak.

Borçlunun tecil ve taksitlendirmeye konu borç toplamının işyeri ve borç türüne bakılmaksızın 5 yüz bin Türk Lirası'nı aşmaması şartıyla tecil edilecek borçlar için teminat aranmayacak.

Taksitler aylık dönemler hâlinde eşit olarak ödenecek. İkiden fazla aylık taksitin süresinde ve tam olarak ödenmemesi halinde tecil ve taksitlendirme işlemi bozulacak. Ancak ödenmeyen en fazla iki taksitin en geç son taksit süresine kadar tam olarak ödenmesi halinde tecil ve taksitlendirme işlemi bozulmayacak.

(Dünya Gazetesi | 11.06.2018)

GÜNDEM