BASINDAN YAZILAR
İmar Affına Hücum! / Nedim Türkmen - MuhasebeTR

İmar Affına Hücum! / Nedim Türkmen

Hükümet yaklaşan seçim öncesi, seçmenlerin gönlünü almak ve sonrasında da oylarını almak için; uzun süredir beklenen ve altyapısı hazırlanan “İmar Barışı” düzenlemesini 7143 Sayılı Kanun ile çıkardı.
Kamuoyuna imar barışı olarak sunulmasına rağmen; düzenlemenin bir imar affı düzenlemesi olduğu aşikârdır. Ülkemizde, imar affından yaklaşık 15 milyon kişinin yararlanması ve 50 milyar TL'lik gelir elde edilmesi beklenmektedir.
Bugün ki yazımda sizlere, imar affı kapsamında “Yapı Kayıt Belgesi” temininin nasıl verileceğine ilişkin tebliğ düzenlemelerinin bir özetini sunacağım.

YAPI KAYIT BELGESİ NASIL ALINACAK?

7143 Sayılı Kanun'un 16'ncı maddesiyle, 3194 sayılı İmar Kanunu'na eklenen geçici 16'ncı maddede, kamuoyunda “İmar Affı” olarak adlandırılan ve ruhsatsız ya da ruhsatına aykırı yapılmış binalara Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin uygulama düzenlenmektedir.
Yapı Kayıt Belgesi 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için verilecek,
 Müracaatların 31.10.2018 tarihine kadar yapılması ve Yapı Kayıt Belgesi bedelinin 31.12.2018 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir (Başvuru ve ödeme süresini bir yıla kadar uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir).
 Müracaatlar yapı maliklerinden herhangi birisi veya vekili tarafından, e-devlet üzerinden Yapı Kayıt Sistemi'ndeki Yapı Kayıt Belgesi formunun doldurulması suretiyle veya kurum ve kuruluşlara başvurulmak suretiyle yapılacaktır.

Yapı Kayıt Belgesi bedeli nasıl hesaplanacaktır?

Yapı Kayıt Belgesi bedeli, yapının bulunduğu arsanın emlak vergi değeri ile yapının yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, konutlarda %3, ticari kullanımlarda %5 oranında hesaplanacaktır.
Yapı Kayıt Belgesi bedeli belirlenirken;
 Yapının bulunduğu arsanın emlak vergi değeri, ilgili belediyesinden temin edilen arsa ve arazi asgari metrekare birim değerleri esas alınmak suretiyle hesaplanacaktır. Bu bilgilere https://www.turkiye.gov.tr/belediyeler adresinden de ulaşılabilir.
 Yapının yaklaşık maliyet bedeli belirlenirken birim maliyet bedeli;
 Tarımsal amaçlı basit binalar için 200 TL/metrekare,
 1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları için 600 TL/ metrekare,
 3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapıları için 1000 TL/ metrekare,
 8 ve daha yüksek katlı binalar için 1600 TL/ metrekare,
 Lüks binalar, villa, alışveriş kompleksi, hastane, otel ve benzeri yapılar 2000 TL/ metrekare,
 Güneş Enerjisi Santralleri (GES) 100.000 TL/MW, esas alınmak suretiyle hesap yapılacaktır.
Uygulama örneği: Arsanın emlak vergi değeri 40.000 TL ve maliyet bedeli 100.000 TL (3-7 katlı binalar için 1000 TL/ metrekare dikkate alındığında, 100 metrekare x 1.000=100.000 TL ) olan 100 metrekare bir konutun Yapı Kayıt Belgesi bedeli; 140.000 TL (40.000 + 100.000) x 0,03 = 4.200 TL olarak hesaplanacaktır.

ykb

Yapı Kayıt Belgesi'nin kullanım yerleri nerelerdir?

 Yapı Kayıt Belgesi verilen yapıların malikleri, bu belgenin bir örneğini belediye ve mücavir alan sınırları içinde ilgili belediyesine, bu sınırlar dışında il özel idaresine vermek zorundadır.
 Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılara; talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak, geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilir.
 Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili 3194 Sayılı Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir.
 Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın kullanım maksadı değişiklikleri de dâhil olmak üzere tapuda cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesisi yapılabilmesi için tebliğde düzenlenmiş olan şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.
 Kat mülkiyetine geçilmiş olması 16.5.2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un Ek 1'inci maddesinin uygulanmasına engel teşkil etmez.
 İnşaat halindeki yapılarda 31.12.2017 tarihi itibari ile bitmiş olan kısımlar için ilave inşaat alanı ihdas etmemek şartı ile Yapı Kayıt Belgesi verilir ve Yapı Kayıt Belgesi verilen kısımların eksik inşaat işleri tamamlanabilir.
 Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarda ruhsat alınmaksızın yapılabilecek basit onarım ve tadilatlar yapılabilir.
 Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarda işyeri açma ve çalışma ruhsatı yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın verilir.

OH NE ÂLÂ MEMLEKET…

İmara aykırı yapılaşmaya izin ver, doğayı ve çevreyi kirlet. Seçimlerden önce yasa çıkart, cüzi bir para ile mevzuata aykırılıkları yasal hale getir. Ayrıca oyunu artır, ülkeyi yönetmeye devam et.
Formül çok basit aslında…

(Sözcü | 08.06.2018)

GÜNDEM