BASINDAN YAZILAR
Son Düzenleme Çırakların Ücretlerinin Azalmasına Mı Neden Oldu? / Vedat İlki - MuhasebeTR

Son Düzenleme Çırakların Ücretlerinin Azalmasına Mı Neden Oldu? / Vedat İlki

 Geçici Madde 12 – (Ek: 2/12/2016 - 6764/48 md.) 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar uygulanmak üzere aday çırak ve çıraklar ile 18 inci madde hükümleri uyarınca işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere, 25 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılacak ödemeler asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan az olamaz.

Ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte biri, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendinin (h) alt bendi için ayrılan tutardan Devlet katkısı olarak ödenir. Bu kapsamda yapılacak ödemeleri beş eğitim ve öğretim yılına kadar uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Staj yapacak işletme bulunamaması nedeniyle stajını okulda yapan ortaöğretim öğrencileri ile öğretim programı gereği staj yapmak zorunda olmayan yükseköğretim öğrencilerinin yaptıkları stajlar bu fıkra hükmü kapsamı dışındadır. Kamu kurum ve kuruluşlarına Devlet katkısı ödenmez. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ve Türkiye İş Kurumu tarafından belirlenir.(3308.Mesleki Eğitim Kanunu)

**

2016-2017 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar uygulanmak üzere ;

Ø  Aday çırak ve çıraklar ,

Ø   18 inci madde hükümleri uyarınca işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere,

Ø  25 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılacak ödemeler asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan az olamaz.

Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere işletmeler tarafından ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar, düzenlenecek sözleşme ile tespit edilir. Ancak, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere asgari ücretin net tutarının; yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde otuzundan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde onbeşinden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde otuzundan aşağı ücret ödenemez. Bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları gerekli tedbirleri alır. Staj yapacak işletme bulunamaması nedeniyle stajını okulda yapan ortaöğretim öğrencilerinin yaptıkları stajlar bu fıkra hükmü kapsamı dışındadır.(25/1.fıkrası)

Oysa 25.Maddenin 1.Fıkrasında aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde otuzundan aşağı ücret ödenemez denilir.18 yaş üstü ve altı asgari ücret kaldırıldığı için burada staj gören öğrenciden farkı  net asgari ücret değildir.Brüt asgari ücret 1.777,50 TL’nin  %30 aşağı ödenmez denilmiştir.

Aday çırak ve çırağa en az 533,25 TL. ödenmesi gerekir iken..

2016-2017 Yılı Eğitim ve Öğretim Yılında..Asgari ücretin net %30 aşağı ödenmeyecektir.Bu durumda Aday çırak ve çırak alacağı ücret düşüş meydana gelmiştir.

Aday çırak ve çırak alacağı ücret:381,23 TL. olmuştur.

İşverenler Teşvikle İş Kur’dan Aday ve Aday Çırak Karşılığında Ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte biri, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendinin (h) alt bendi için ayrılan tutardan Devlet katkısı olarak ödenir.


Örnek:

2016-2017 Yılında Çırak çalıştıran 20 az personel  varsa 2/3=254,15 TL. Teşvik Kapsamından ödenecek


Örnek:

2016-2017 Yılında Çırak çalıştıran 20 fazla personel  varsa 1/3=127,08 TL. Teşvik Kapsamından ödenecek

Aslında Aday Çırak ve Çıraklar 152,02 TL. az ücret alacaklardır.

Sonuç:

Aday Çırak ve Çıraklar  için işveren az ücret ödeyecek ,ayrıca üstüne teşvik alacak…….Kazanç olarak 152,02+Personel sayısına göre 2/3 yada 1/3 teşvikte ilavesi…..

(Kaynak: Ali Tezel | 21.02.2017)

GÜNDEM