BASINDAN YAZILAR
Doğum ve Evlat Edinme Sonrası Part-Time Çalışma / Arif Temir - MuhasebeTR

Doğum ve Evlat Edinme Sonrası Part-Time Çalışma / Arif Temir

 Doğum ve evlat edinme sonrası part time/kısmi süreli  çalışmanın usul ve esaslarını belirleyen düzenleme 29.01.2016   tarihli  ve 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile getirildi. Kanunun uygulama yönetmeliği ise 8 Kasım 2016 tarihinde Analık İzni Veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik  olarak yürürlüğe girdi. Doğum sonrası part-time/kısmi süreli çalışmanın ayrıntılarını açıklayalım.   


Kısmi süreli/part time çalışma isteği 
İşçi, analık izninin,  ücretsiz iznin veya  ücretsiz iznin bitiminden itibaren çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar herhangi bir zamanda kısmi süreli çalışma talebinde bulunabilecek. Kısmi süreli çalışma isteği, ücretsiz izin süresi kesilerek de yapılabilecek. Bu durumda  ücretsiz iznin tamamının kullanılması şartı aranmaz.  
Kısmi süreli çalışma talebi, bu haktan faydalanmaya başlamadan en az bir ay önce işçi tarafından yazılı olarak işverene bildirilir. 
 İşçinin kısmi süreli çalışma talebinde, kısmi süreli çalışmaya başlayacağı tarih ile tüm iş günlerinde çalışılacak olması halinde çalışmanın başlama ve bitiş saatleri, haftanın belirli günlerinde çalışılacak olması halinde ise tercih edilen iş günleri yer alacak.İşçi, eşinin çalıştığına dair belgeyi kısmi süreli çalışma talebine ekleyecek. 


Kısmi süreli çalışmanın şartları 
Ebeveynlerden birinin çalışmaması halinde, çalışan eş kısmi süreli çalışma talebinde bulunamıyor. Ancak, ebeveynlerden birinin çalışma şartı; 
· Ebeveynlerden birinin sürekli bakım ve tedavisini gerektiren bir hastalığının olması ve bu hastalığın tam teşekküllü hastane ya da üniversite hastanesinden alınacak doktor raporuyla belgelendirilmesi, 
· Velayetin mahkemece eşlerden birine verilmesi hâlinde çocuğun velayetine sahip ebeveynin talepte bulunması,  
· Üç yaşını doldurmamış bir çocuğun münferiden evlat edinilmesi, hallerinde aranmamaktadır. 
 Kısmi süreli çalışma talebi şartları, sadece başvuru sırasında aranıyor. Bu şartların kısmi süreli çalışma sırasında kaybedilmesi durumunda söz konusu haklar kesintiye uğramadan devam edecek. 


Kısmi süreli çalışma İsteğinin işverence karşılanması  
Usulüne uygun olarak yapılan kısmi süreli çalışma talebi, bildirim tarihinden itibaren en geç bir ay içinde işveren tarafından karşılanacak. İşveren; işçiye, talebin karşılandığını yazılı olarak bildirecek. İşveren tarafından süresi içinde işçinin talep dilekçesine cevap verilmemesi halinde, talep işçinin dilekçesinde belirtilen tarihte veya bu tarihi takip eden ilk iş gününde geçerlilik kazanacak. İşçinin belirtilen tarihte çalışma yükümlülüğünü yerine getirmeye başlaması kaydıyla kısmi süreli çalışma talebi geçerli fesih nedeni sayılmaz. 


Kısmi süreli çalışma yapılabilecek işler  
 Kısmi süreli çalışma; 
· Özel sağlık kuruluşlarında ilgili mevzuat uyarınca mesul müdür, sorumlu hekim, laboratuvar sorumlusu ve sağlık hizmetinden sayılan işlerde tam zamanlı çalışması öngörülenler tarafından yerine getirilen işlerde, 
· Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar hâlinde işçi çalıştırılarak yürütülen sanayiden sayılan işlerde, 
· Nitelikleri dolayısıyla bir yıldan az süren mevsimlik, kampanya veya taahhüt işlerinde, 
· İş süresinin haftanın çalışma günlerine bölünmesi suretiyle yürütülmesine nitelikleri bakımından uygun olmayan işlerde, işverenin uygun bulması halinde yapılabilir.  
Yukarıda belirtilen  işlerin dışında kalan işlerde işverenin uygun bulma şartı aranmaksızın kısmi süreli çalışma yapılabilecek. 
Toplu iş sözleşmeleri ilepart-time/kısmi süreli çalışmalar serbestçe belirlenebilecek. 


Çalışma zamanının belirlenmesi 
Kısmi süreli çalışmanın belirlenen günlük ve haftalık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı, o yerin gelenekleri, işçinin yapmakta olduğu işin niteliği ve işçinin talebi dikkate alınarak işveren tarafından belirlenecek.  Kısmi süreli çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri çalıştığı süreye orantılı olarak ödenecek. 

(Kaynak: Güneş Gazetesi | 11.11.2016)

GÜNDEM