BASINDAN YAZILAR
İncelenmekte Olanların Affı / Bumin Doğrusöz - MuhasebeTR

İncelenmekte Olanların Affı / Bumin Doğrusöz

 Kamuoyunda kısaca “Vergi Aff ı Kanunu” olarak adlandırılan 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun, 19.8.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun, bilindiği gibi, kesinleşmiş vergi ve buna bağlı olarak doğan fer’i borçlara hem tutar hem de vade itibariyle yeniden yapılandırma olanağı sağladığı gibi ihtilaflı olan, dolayısıyla kesinleşmemiş borçlara da benzer olanakları sunmuştur.

Bu arada kanunun yayımı tarihi itibariyle incelemede olan mükellef veya vergi sorumlularının da, bir başka deyişle haklarında inceleme başlama tutanağı tutularak incelenmeye başlanmış ve henüz incelemesi sonuçlanmamış olanların da, önceki vergi aff ı kanunlarındaki gibi, aynı olanaklardan yararlanabilmesi öngörülmüştür.

6736 sayılı Kanun’a göre, kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak kapsama giren vergi ve vergi cezalar açısından, kanunun yayımlandığı tarihten önce başlanıldığı hâlde bu tarihe kadar tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine devam edilecektir. Bu durumda olan mükellefler / vergi sorumluları, bu işlemlerin tamamlanmasından sonra tarh edilen vergi ve kesilen cezalara ilişkin olarak 6736 sayılı Kanun’un olanaklarından yararlanabileceklerdir. Bu durumda olanların, Kanundan yararlanmak için, vergi ve/veya vergi-ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, tarhiyatı yapan vergi dairesine yazılı olarak başvurarak, 6736 sayılı Kanun’un kendilerine de uygulanmasını talep etmeleri gerekecektir.

Mükelleflerin / vergi sorumlularının bu olanaktan yararlanabilmeleri, tarh edilen vergi ve cezalara karşı dava açmamaları koşuluna bağlıdır. Dava açma, 6736 sayılı Kanun’dan yararlanma olanağını ortadan kaldıracaktır. Kanundan yararlanma talebinde bulunan bir mükellefin, sonradan dava da açması halinde, af başvurusu iptal edilecektir.

Burada mükellefler tarh edilen vergi ve cezalara karşı türleri ve dönemleri itibariyle farklı davranışta bulunma olanağına sahiptirler. Örneğin hakkında 2014 ve 2015 yılı için hem cezalı kurumlar vergisi hem de cezalı katma değer vergisi tarhiyatı yapılan bir mükellef, sadece kurumlar vergileri için, hatta sadece 2014 yılı için 6736 sayılı Kanun’dan yararlanmayı tercih edip, diğer cezalı tarhiyatlar aleyhine dava açma yoluna gidebilir.

Bu şekilde müracaat eden mükelleften, tarh edilen verginin yarısı ile kanunun yayımı tarihine kadar hesaplanması gereken gecikme faizinin yerine hesaplanacak ÜFE faizi ile kanunun yayım tarihinden müracaata konu ihbarnamelerin tebliğ tarihine göre oluşacak dava açma süresinin sonuna kadar hesaplanacak gecikme zammı toplamı talep edilecek, verginin diğer yarısı, gecikme faizi ile cezanın tamamı kaldırılacaktır.

Ancak burada kanundan yararlananların ödeme süresi, kesinleşmiş veya ihtilafl ı borçlara göre farklılaştırılmıştır. Burada 6736 sayılı Kanun’a göre yukarıda aktardığımız şekilde hesaplanan ve ödenmesi borcun, ilk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere peşin veya ikişer aylık dönemler hâlinde 6 eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir. Örneğin, kanunun yayım tarihinde sürmekte olan bir vergi incelemesi sonucuna göre mükellefe 17 Kasım’da vergi/ceza ihbarnamesi tebliğ edilmiş ise bu mükellefin 17 Aralık tarihine kadar 6736 sayılı Kanun’dan yararlanmak için müracaat etmesi gerekmektedir. Bu mükellefin ödemesi gereken tutara ilişkin ilk taksidi 31.12.2016 günü sonuna kadar ödemesi gerekmektedir. Diğer taksitler ise şubat, nisan, haziran, ağustos ve ekim aylarında ödenecektir.

Mükellefler inceleme sonucuna göre aleyhlerine tarh olunacak vergi aslına bağlı olmayan, örneğin özel usulsüzlük cezaları veya iştirak sebebiyle kesilen cezalar gibi cezalar için de 6736 sayılı Kanun’dan yararlanabilirler. Böyle bir durumda cezanın sadece %25’i ödenecektir. Bu şekildeki cezalar için müracaat süresi, koşulları ve taksit süreleri de aynı şekildedir.

6736 sayılı Kanun’dan inceleme sonucu ortaya çıkacak borçlar için yararlanabilmek, dava açmama koşuluna bağlı olduğu gibi, mükellefin uzlaşma, tarhiyat öncesi uzlaşma veya indirim gibi müesseselerden de yararlanmamış olması koşuluna da bağlıdır. Bu nedenle, tutanak aşamasında tarhiyat öncesi uzlaşma müessesesinden yararlanmak istediğini belirtmiş olanların, 6736 sayılı Kanundan yararlanmayı tercih etmeleri halinde, tarhiyat öncesi uzlaşma toplantısından önce, “6736 sayılı Kanun’dan yararlanılacağından tarhiyat öncesi uzlaşma talebimizden feragat edilmiştir” şeklinde bir dilekçe vermelerinde yarar vardır.

Öte yandan bu şekilde 6736 sayılı Kanun’dan yararlanan mükelleflerin, tarh edilen vergi ve ceza tarhiyatının hata ile malûl olduğu hallerde bunu ileri sürmeleri ve düzeltme talep etmeleri mümkündür. İleride hatanın idarece kabul edilerek düzeltme yapılması halinde, 6736 sayılı Kanun’a göre yapılandırılan tutar da, düzeltilebilecektir.

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 30.08.2016)

GÜNDEM