BASINDAN YAZILAR
SGK ve Maliye Belgeleri Birleşiyor / Mehmet Bulut - MuhasebeTR

SGK ve Maliye Belgeleri Birleşiyor / Mehmet Bulut

 Meclisin gündeminde önemli bir yasa tasarısı var. Tasarı ile SGK’ya verilen prim belgesiyle Maliye’ye verilen muhtasar beyanname birleştiriliyor. Bir ekonomide yatırım kararlarını ve kurallara uyma eğilimini etkileyen en önemli unsurlardan birisi bürokratik engellerdir. Bir yatırım yaparken ve sonrasında faaliyeti devam ettirirken ne kadar bürokratik yükümlülüğün olduğu girişimcilerin kararlarını doğrudan etkiliyor. Ayrıca bürokratik engellerin fazla olduğu ülkelerde kayıt dışı ekonominin de yüksek olduğu görülmekte.

Türkiye rekabet gücünde 38. sırada

IMD (Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsü) tarafından her sene açıklanan Dünya Rekabet Yıllığı (World Competitiveness Yearbook) ülkelerin rekabet gücü performansını 323 kriter bazında ayrıntılı olarak inceliyor ve uluslararası karşılaştırmalara olanak veriyor. 2016 Yılı Dünya Rekabet Yıllığında, Türkiye ekonomisi rekabet gücü bakımından, 61 ülke arasında 38. sırada yer alıyor. Söz konusu performansın ölçümünde kullanılan kriterlerin arasında mevzuatın karışıklığı ve bürokratik işlemlerin fazlalığı gibi unsurlar da var.

Bürokrasi azalıyor
 

Bürokratik işlemlerin azaltılması noktasında çalışma hayatında geçtiğimiz yıllarda önemli düzenlemeler yapılmıştı. Örneğin, işyeri bildirimleri ile ilgili SGK ve Çalışma Bakanlığı kayıtlarının birleştirilmesi, iş kazası ve meslek hastalıkları ile işe giriş ve çıkış bildirimlerinin tekleştirilmesi bunlardan bazıları.
 

Şu an Mecliste görüşülen bir torba yasayla önemli bir düzenleme daha yapılıyor. Vergi mevzuatı uyarınca verilen muhtasar beyanname ile sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca verilen aylık prim ve hizmet belgesi birleştiriliyor ve “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” adını alıyor.
 

İşyerlerinde çalıştırılan sigortalılar açısından ödenen ücret üzerinden alınan vergi ve primlerin matrahı büyük oranda benzerlik gösteriyor. Buna karşın ücretler üzerinden ödenen vergi ve primler için iki ayrı belgeyle iki ayrı Kuruma bildirim yapılmakta. Bu durum da gereksiz bir bürokrasiye neden oluyor. Bu açıdan muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgelerinin birleştirilerek tek belgede toplanması çok yerinde ve hatta geç kalınmış bir düzenleme.

 

Muhasebeciler cezaya ortak olacak

 

Gündemdeki torba yasa ile getirilen bir düzenleme ise muhasebecileri üzecek nitelikte. Düzenleme ile işverenler tarafından internet veya elektronik ortamda SGK’ya verilmesi gereken her türlü bilgi ve belgenin defter ve kayıtlara uygun olmamasından işverenle birlikte muhasebeciler (mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler) müşterek ve müteselsilen sorumlu tutulacak.
 

Söz konusu düzenleme muhasebecileri çok ciddi bir yükümlülüğün altına sokuyor. Bu sebeple de muhasebecilerin büyük bir stres ve sıkıntı içine girmeleri kaçınılmaz. Öyle ki getirilen sorumluluk nedeniyle işverenden tahsil edilemeyen idari para cezaları muhasebecilerden tahsil edilebilecek.

(Meydan Gazetesi | 01.07.2016)

GÜNDEM