BASINDAN YAZILAR
Patronla Anlaşarak İşten Ayrılanlar İşsizlik Parası Alamıyor / Arif Temir - MuhasebeTR

Patronla Anlaşarak İşten Ayrılanlar İşsizlik Parası Alamıyor / Arif Temir

 İşsizlik parasına hak kazanabilmek için bazı şartların gerçekleşmiş olması gerekiyor. Buna göre aşağıdaki şartları taşıyanlar işsizlik sigortası alabiliyorlar. 

Bu şartlar; 

a) 4857  sayılı İş Kanununun 17’nci maddesi veya 20/4/1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanununun 16’ncı maddesi yada 13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 6’ncı maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen bildirim önellerine uygun olarak hizmet akdi işveren tarafından sona erdirilmiş olmak. 

b) Hizmet akdi, süresi belli olsun veya olmasın sürenin bitiminden önce veya bildirim önelini beklemeksizin 4857 sayılı İş Kanununun 24  üncü  maddesinin (I), (II) ve (III) numaralı bentlerine veya 854 sayılı Deniz İş Kanununun 14 üncü maddesinin (II) ve (III) numaralı bentlerine veya 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 7 ‘nci maddesi ile 11 inci maddesinin birinci fıkrasına göre sigortalı tarafından feshedilmiş olmak. 

c) Hizmet akdi, süresi belli olsun veya olmasın süresinin bitiminden önce  veya bildirim önelini beklemeksizin 4857 sayılı İş Kanununun 25 ‘nci maddesinin (I) ve (III) numaralı bentlerine veya 854 sayılı Deniz İş Kanununun 14 üncü maddesinin (III) numaralı bendine veya 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasına göre işveren tarafından feshedilmiş olmak. 

d) Hizmet akdinin belirli süreli olması halinde, bu sürenin bitimi nedeniyle işsiz kalmak, 854 sayılı Deniz İş Kanununun 7’nci maddesinin (II) numaralı bendinde belirtilen hizmet akdinin belirli bir sefer için yapılmış olması nedeniyle sefer sonunda işsiz kalmak. 

e) İşyerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi, kapanması veya kapatılması, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten çıkarılmış olmak, 854 sayılı Deniz İş Kanununun 14 üncü maddesinin (IV) numaralı bendindeki nedenlerle işsiz kalmak. 

f) 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 21 inci maddesi kapsamında işsiz kalmak. 

g) Yukarıdaki bentlerde belirtilen iş kanunları kapsamına girmeyen sigortalılardan hizmet akitleri, 6356 sayılı Sendikalar Kanunu ile  Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında yapılmış olan toplu iş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmesi bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu hükümleri doğrultusunda (a), (b), (c), (d) ve (e) bentlerindeki hükümlere paralel olarak sona ermiş olmak. 

İşsizlik ödeneğine hak kazanabilmek için hizmet akdinin başvuru sırasında grev, lokavt veya kanundan doğan ödevler nedeniyle askıya alınmamış olması gerekmektedir. 
Patronla anlaşıp ikale sözleşmesi/karşılıklı anlaşma yaparak   iş sözleşmesini  karşılıklı sonlandıranlara işsizlik parası ödenmiyor.  4447 sayılı Kanunun yukarıda belirtilen şartları içerisinde işçi ile işverenin anlaşması sonucunda işçinin iş sözleşmesinin sona ermesi durumunda işçiye işsizlik ödeneği ödeneceğine dair bir hüküm bulunmuyor. İşçinin isteği dışında işsiz kalması gerekiyor ki işsizlik parası/ödeneği ödensin. Çalışanların işten çıkmak için patronlarıyla karşılıklı anlaşma sözleşmesi yapmadan önce işsizlik sigortasına hak kazanamayacaklarını göz önünde bulundurmalarında fayda var. 

(Güneş Gazetesi | 21.06.2016)

GÜNDEM