BASINDAN YAZILAR
5510 SS ve GSSK Son Yapılan Düzenlemelerle Birlikte Bursiyerde Kapsama Alındı / Vedat İlki - MuhasebeTR

5510 SS ve GSSK Son Yapılan Düzenlemelerle Birlikte Bursiyerde Kapsama Alındı / Vedat İlki

 6676 Sayılı AR-GE Desteklenmesi Hakkında Kanun gereğince 5510 sayılı Kanunda 26/02/2016 tarihi itibari ile değişikliklere gidildi.

Bu değişikliklerle birlikte 5510 sayılı SS ve GSSK önemli düzenlemelere yer verilmiştir.

MADDE 21- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "staja tabi tutulan öğrenciler" ibaresinden sonra gelmek üzere ", kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler" ibaresi eklenmiştir.


MADDE 22- 5510 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "meslekî eğitime veya staja" ibaresi "meslekî eğitime, staja veya bursiyer olarak göreve" şeklinde değiştirilmiştir.


MADDE 23- 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan "staja tabi tutulan öğrenciler" ibaresinden sonra gelmek üzere ", kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler"ibaresi eklenmiştir.


MADDE 24- 5510 sayılı Kanunun 87 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan "bu öğrencilerin eğitim gördükleri okullar," ibaresinden sonra gelmek üzere "kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler için projenin yürütüldüğü kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör kuruluşları ve üniversiteler," ibaresi eklenmiştir.

 

Ø  5'inci Madde,

Ø  7'inci Madde,

Ø  80'inci Madde,

Ø  87'inci Maddelerde düzenlemeye gidilmiştir.


**5.MADDE Bazı sigorta kollarının uygulanacağı sigortalılar tanımlamıştır.Bu kapsamda genişlemeye yer verilmiştir.

b) (Değişik: 13/2/2011-6111/24 md.) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası; meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı, 82 nci maddeye göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar hakkında ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır. Bu bentte sayılanlar, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar ve bunlardan bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında ayrıca genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır.


**Bursiyerler 4-1(a) statüsünden sigortalı olacaklar,İş Kazası/Meslek Hastalığı primi ödenecektir.Şayet bakmakla yükümlü kişi kapsamında değil iseler GSS primleri ödenerek GSS kapsamına alınacaklardır.


**7.Madde Sigortalılığın Başlangıcı olarak tanımlanmıştır.

a) (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için çalışmaya, meslekî eğitime, staja veya bursiyer olarak göreve başladıkları tarihten itibaren başlar.

** Bursiyerler göreve başladıkları tarihten itibaren sigorta iriş bildirgeleri verilecektir.


**80.Madde Prime Esas Kazançlar

k) (Ek: 13/2/2011-6111/37 md.) Meslek liselerinde okumakta iken veya yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler ve 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı 82 nci maddeye göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar ile kursiyerlerin prime esas günlük kazançlarının hesaplanmasında prime esas günlük kazanç alt sınırı dikkate alınır. Aday çırak, çırak ve meslekî eğitim gören öğrencilerin prime esas kazançları ilgili kanunlarında öngörüldüğü şekilde belirlenir.

**Bursiyerler İş Kazası/Meslek Hastalığı yada bakmakla yükümlü değilse GSS statüsünden primleri ödenecektir.

2016 Yılı İçin Altsınır matrahı:54,90 TL dikkate alınacaktır.


**87.Madde Prim Ödeme Yükümlüsü

e) 5 inci maddenin (b) bendinde belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim görenler ile meslek liselerinde (…)(2) staja tâbi tutulan öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı veya bu öğrencilerin eğitim gördükleri okullar, kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler için projenin yürütüldüğü kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör kuruluşları ve üniversiteler,yüksek öğrenim sırasında (…)(2) staja tâbi tutulan öğrenciler için öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumu,prim ödeme yükümlüsüdür.

**Bu durumda projeyi sahiplenen kamu kurumu,özel sektör yada üniversiteler ödeyecektir.Özel Sektör öderse bu konuda Genelgeye ihtiyaç duyulmaktadır.


5510 /81'inci Maddesinde (d) bendinde yapılan yorumla hareket edilecektir.

d) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilenler için prim oranı, prime esas kazançlarının % 6’sıdır. Bu prim oranının %

1’i kısa vadeli sigorta kolları, % 5’i genel sağlık sigortası
 primidir.

**Bursiyerler için SGK tarafından yapılan genelge yada genel yazı ile birlikte;

Bu prim oranının % 1’i kısa vadeli sigorta kolları, % 5’i genel sağlık sigortası prim uygulanacaktır.

Tüm bu düzenlemelerle birlikte ,bursiyerler AR-GE çalışmalarında işverenler açısından maliyet düşüren unsur olarak ele alınmıştır.

5510/41'inci Maddesinde bu konuda düzenlemeye yer verilmedikçe ;

a.)Bursiyerler  bu süreleri Uzun Vadeli Sigorta Kollarından Borçlanma yapamazlar.

b.)İş başı eğitim kapsamında bulunanlar içinde aynı sıkıntı devam etmektedir.

 

Umarız ilerleyen yıllarda konu ile ilgili düzenlemeye 5510/41'inci maddesinde yer verilir.

(Kaynak: Ali Tezel | 29.02.2016)

GÜNDEM