BASINDAN YAZILAR
Eğitim Ödeneği-Şehit Ve Malul Çocuklarına Eğitim Yardımı-İntibak Hesaplanmasında Eski Emeklileri Üzmeyelim / Vedat İlki | Muhasebe TR

Eğitim Ödeneği-Şehit Ve Malul Çocuklarına Eğitim Yardımı-İntibak Hesaplanmasında Eski Emeklileri Üzmeyelim / Vedat İlki

 Bugün yeni bir eğitim ve öğretim yılı başlıyor. Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere verilmekte olan “Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği” 2012-2013eğitim ve öğretim yılı için 700 TL olarak belirlendi, ödemeler ise bugünden itibaren başlayacak. 

Mevzuata göre, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup, fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürler ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından saptanacak tarihte Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda öğretim yılına hazırlık ödeneği ödeniyor.

Bu ödemenin şartları; 

a)Öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce göreve başlayanlara % 75’i ödenir.(525 TL.) 

b)Birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara % 50’si ödenir. (350 TL) 

**

2012-2013 yılında Şehit ve Malul çocuklarına ödenecek eğitim yardımı belirlendi.

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun ek 79 uncu maddesine göre, harp malulleri ile şehitlerin yaş sınırlarını aşmamış çocuklarına (ilköğretim öğrencileri için 18 yaşına, ortaöğretim 20 yaşına, yükseköğretimde 25 yaşına kadar ); ilköğretim öğrencileri için (1250), lise öğrencileri için (1875) ve yüksek öğrenim öğrencileri için (2500) gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar her ay eğitim ve öğretim yardımı yapılır.

Memur Katsayısı:

1/7/2012-31/12/2012 döneminde Aylık katsayısı (0,071589) olarak belirlenmiştir.

 

İlköğretim öğrencileri için (1250) x 0,071589 x 12 = 1073,84 TL

Lise öğrencileri için (1875) x 0,071589 x 12 = 1610,75 TL

Yüksek öğrenim öğrencileri için (2500) x 0,071589 x 12 = 2147,67 TL

olacaktır.

1 Eylül - 31 Aralık tarihleri arasında yılda bir kez olmak üzere ve 2012-2013 eğitim öğretim yılında öğrenci olduklarını gösterir belge ile SGK müracaat edenlere, talepte bulunduğu yılın Eylül ayında geçerli olan memur aylık katsayısına göre hesap edilerek başvurularını izleyen ay içinde toptan ödenecektir. Öğrenim yardımı, iki yıl üst üste sınıfta kalanlara verilmez.

Böylecene 14 bin 768 öğrenciye toplam 20 milyon 222 bin lira eğitim yardımı yapılacak.

2012-2013 öğretim yılında ilk defa veya yeniden öğrencilik hakkını kazanan hak sahiplerinin Aralık ayı sonuna kadar öğrenci belgeleriyle SGK’ ya başvurmaları gerekiyor.

Aylıklarını Türkiye Halk Bankası şubelerinden alanlara ait eğitim öğretim yardımı ödemeleri yine aynı bankanın şubeleri aracılığıyla yapılacak.

Türkiye Halk Bankası dışındaki banka, finans kurumları ve PTT aracılığıyla alanlara ait eğitim öğretim yardımı ödemeleri ise TC Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla on-line olarak yapılacak.

DİLEKÇE ÖRNEĞİ (GAZİLER İÇİN)

 

 

T.C
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
(ER - ERBAŞLAR İÇİNDİR)
Primsiz Ödemeler Daire Başkanlığına
Tuna Caddesi No.7
Kızılay / ANKARA

 

 

 

(SUBAY - ASTSUBAY İÇİNDİR)
Kamu Görevlileri Emekli İşlemleri Daire Başkanlığı’na
Sıhhiye / ANKARA

Konu: Eğitim-Öğretim Yardımı

Öğrenimde bulunan çocuğuma/çocuklarıma ait 2010-2011 Öğretim Yılı T.Eğitim-Öğretim yardımının tarafıma ödenebilmesi için gerekli olan öğrenci öğrenim belgesi/belgeleri ve diğer belgeler ilişikte tarafınıza gönderilmiştir.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Tarih: …/…/…

Adı Soyadı
İmza
TC.Kimlik No : ……………………….

Emekli Sicil No : ……………………….

Adres :

Ekler:
1. Öğrenci Öğrenim Belgesi/Belgeleri (…adet)
2. Emekli Tanıtım Kartı Fotokopisi (…adet)
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (…adet) (Not: İlk Defa Gönderecekler İçin)

5. Okulların açıldığı ilk gün alınacak belge geçerli olacaktır.

 

 

 

DİLEKÇE ÖRNEĞİ (ŞEHİT YAKINLARI İÇİN)

 

T.C
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Kamu Görevlileri Emekli İşlemleri Daire Başkanlığı’na
Sıhhiye / ANKARA

Konu: Eğitim-Öğretim Yardımı

Eşim ……………………………… askerlik hizmetini yaparken .../…/… tarihinde şehit olmuştur.

Eşimden dolayı varisi bulunduğum çocuklarım ………….. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünden …………………. Sicil nosu ile maaş almaktadırlar.

Müdürlüğünüz tarafından 3480 sayılı kanunla çocuklarıma eğitim-öğretim yardımı yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

Tarih: …/…/…

T.C.Kimlik No: 
Adı Soyadı    :
Emekli Sicil No: 
İmza :

Adres:

Tel:

Ekler :
1. Öğrenci Öğrenim Belgesi/Belgeleri (…adet)
2.Tanıtım kartı fotokopisi
3.İkametgâh
4.Vukuatlı Nüfus Kaydı
5.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Ekler:

1. Öğrenci Öğrenim Belgesi/Belgeleri (…adet)

2. Emekli Tanıtım Kartı Fotokopisi (…adet)

3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 

4. İlk defa gönderecekler (Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği göndermeleri gerekmektedir.)

 

5. Okulların açıldığı ilk gün alınacak belge geçerli olacaktır.

 

**

İNTİBAK YAPTILAR FAZLA ÖDEMELERİ ŞİMDİ GERİ İSTİYORLAR.

 

SSK aylık bağlama sisteminde yaptığı hatalar sonucunda fazla emekli aylığı alanları şok kesintiler bekliyor.Bir çok emekli intibakla birlikte maaşında artış beklerken,hatalı aylık hesaplanmasından dolayı emekli aylıklarında karşılaşacağı kesintiler karşısında ne yapacağını şaşıracaktır.

Bu da artan yargının İş Yükünü bir kez daha artıracaktır.

SGK Yetkilileri 5510/96.Maddesine dayanarak bu paraları tahsil etme yoluna gidecektir.

Tabi bundan şu anda hayatta olan emekliler, ölmeleri halinde hak sahipleri de etkilenecektir.

Son beş yıl dikkate alındığında bu şok uygulamaya ancak hükümet durdurabilecektir.

Bu da yapılacak kanuni düzenleme ile mümkün olacaktır.Bu uygulamaya kaşıkla verir iken kepçe ile geri alma diyeceğiz.Yol yakın iken hükümetin bu yanlışlıktan dönmesi gerekir.

 

Yersiz ödemelerin geri alınması
MADDE 96- Kurumca işverenlere, sigortalılara, isteğe bağlı sigortalılara gelir veya aylık almakta olanlara ve bunların hak sahiplerine, genel sağlık sigortalılarına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere, fazla veya yersiz olarak yapıldığı tespit edilen bu Kanun kapsamındaki her türlü ödemeler;
b) Kurumun hatalı işlemlerinden kaynaklanmışsa, hatalı işlemin tespit tarihinden geriye doğru en fazla beş yıllık sürede yapılan ödemeler toplamı, ilgiliye tebliğ edildiği tarihten itibaren yirmi dört ay içinde yapılacak ödemelerde faizsiz, yirmi dört aylık sürenin dolduğu tarihten sonra yapılacak ödemelerde ise bu süre sonundan, 
itibaren hesaplanacak olan kanunî faizi ile birlikte, ilgililerin Kurumdan alacağı varsa bu alacaklarından mahsup edilir, alacakları yoksa genel hükümlere göre geri alınır. 
Alacakların yersiz ödemelere mahsubu, en eski borçtan başlanarak borç aslına yapılır, kanunî faiz kalan borca uygulanır. Bu hüküm ilgili hak sahiplerinin muvafakat etmeleri kaydıyla, aynı dosyadan diğer bir hak sahibine yapılan yersiz ödemelere mahsubunda da uygulanır. 
Yersiz ödemenin gelir ve aylıklardan kesilmesinde, kesintinin başlayacağı ödeme dönemi başı itibarıyla kanunî faizi ile birlikte hesaplanan borç tutarı, gelir ve aylıktan % 25 oranında kesilmek suretiyle uygulanır.

 

(Alitezel.com | 17.09.2012)

GÜNDEM