STAJ BAŞLATMA SINAVI SORU ÖRNEKLERİ - DENEME SINAVI


TEMEL MUHASEBE İLKELERİ

TEMEL MUHASEBE İLKELERİ

 

1 .Vadesi ertesi yıla sarkan çeklerin,ertesi yılda "senet hesabından" çek hesabına aktarılması muhasebenin hangi temel kavramı gereğince yapılır.

A)Dönemsellik

B)ihtiyatlık

C)Özün önceliği

D)Kişilik

E) Boş

 

2 .İşletme terefından edinilen ticari mal ve hizmetlerin muhasebeleştirilmesi aşamasında bunların "maliyet bedeli" kayıtlamaya esas alınır. Bu muhasebe kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Parayla ölçme kavramı

B)Tarafsızlık ve belgelendirme kavramı

C)Dönemsellik kavramı

D)Maliyet esası kavramı

E) Boş

 

3 .Aşağıdakilerden hangisi "Gelir Tablosu İlkelerinden"biri değildir?

A)Gerçekleşmemiş satışlar, gelir ve karlar "gerçekleşmiş"gibi gösterilmemelidir.

B)elli bir dönemin satışları aynı dönemin maliyetleri ile karşılaştırılmamalıdır.

C)Tutarı saptanamayan alacaklar için herhangi bir tahakkuk işlemi yapılmamalıdır

D)Duran varlıklar için uygun amortisman ayrılır.

E) Boş

 

4 .Aşağıdakilerden hangisi "Bilanço İlkelerinden"biri değildir?

A)Gelecek dönemlere ilişkin giderlerle,tahakkuketmiş gelirler aynı izlenmemelidir.

B)Alacak senetleri bilanço gününde gerçeğe yakın değerleriyle gösterilirler.

C)Tutarı saptanamayan alacaklar için herhangi bir tahakkuk işlemi yapılmaz.

D)Duran varlıklar için uygun amortisman ayrılır.

E) Boş

CEVAPLAR

1. C

2. D

3. C

4. D

 

 

 

MUHASEBE HESAPLARI

 

1 .Aşağıdakilerden hangisi dönem sonucunun belirlemesinde etki eden bir hesap değildir?

A)Gelir tahakkukları

B)Komisyon giderleri

C)Önceki dönem gider ve zararları

D)Karşılık giderleri

E) Boş

 

2 .Aşağıdakilerden hangisi dönem ayırıcı hesaptır?

A)Alacak senetleri reeskontu

B)Borç senetleri reeskontu

C)Şüpheli ticari alacaklar akarşılığı

D)Gider tahakkukları

E) Boş

 

3 .Aşağıdakilerden hangisi bilanço hesaplarından biridir?

A)Dönem net karı

B)Faiz gelirleri

C)Satılan mamuller maliyeti

D)Menkul kıtmet satış karları

E) Boş

 

4 .Bir işletme 200.000.000 TL senetli borcunu vadesinde ödeyememiş, 215.000.000 TL'lik senetle değiştirmiştir.Aradaki fark hangi hesapta izlenir?

A)Reeskont faiz giderleri

B)Finansman giderleri

C)Alacak senetleri reeskontu

D)Borç senetleri reeskontu

E) Boş

 

5 .Bir kollektif Şirketin ortakları sermaye taahhüdünde bulunmuşlar;daha sonra bu tahhatlerini bankaya yatırmışlardır.Bu işlemler sırasında aşağıdaki hesaplardan hangisi yanlış kullanılmıştır?

A)Semaye hesabı borçlu

B)Sermaye hesabı alacaklı

C)Bankalar hesabı borçlu

D)Ödenmemiş sermaye hesabı alacaklı

E) Boş

 

6 .Aşağıdakilerden hangisi özkaynaklar grubunda yer almaz?

A)Özel fonlar

B)Çıkarılmış tahviller

C)YAsal yedekler

D)Ödenmemiş sermaye

E) Boş

 

7 .Mal almak üzere personele para verilmesi aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir?

A)İş avansları

B)Personele borçlar

C)Verilen depozito ve teminatlar

D)Verilen sipariş avansları

E) Boş

 

8 .Aşağıdakilerden hangisi bilanço hesabıdır?

A)Gelir tahakkkukları

B)İştiraklerden temettü gelirleri

C)Reeskont faiz gelirleri

D)Genel yönetim giderleri

E) Boş

 

9 .İşletme KDV dahil ticari mal satınalmış, bedeli çekle ödenmiştir. Aşağıdaki hesaplardan hangisi doğru kullanılmıştır?

A)İndirilecek KDV hesabının alacağına

B)Hesaplanan KDV hesabının borcuna

C)Verilen çekler hesabının alacağına

D)Mal satış hesabının borcuna

E) Boş

 

10 .Ocak ayı sonunda KDV, hesaplarının son durumları aşağıdaki gibidir. - İndirilecek KDV.36 milyar TL, - Hesaplanan KDV 80 milyar TL Ay sonunda yapılacak muhasebe kaydında hangi doğru kullanılmıştır?

A)360 Ödenecek vergi ve fonlar hesabının alacağına 36 milyar TL

B)190 Devreden KDV hesabının borcuna 44 milyar TL

C)190 Devreden KDV hesabının alacağına 80 milyar TL

D)360 ödenecek vergi ve fonlar hesabının borcuna 44 milyar TL

E) Boş

 

11 .Aşağıdakilerden hangisi Gelir Tablosu hesabıdır?

A)Ar-ge giderleri

B)Bağlı ortaklıklardan temettü gelirleri

C)Alıcılar

D)Gelir tahakkukları

E) Boş

 

12 .Aşağıdakilerden hangisi "bilançonun aktif bölümünün" olduğundan daha iyi görünmesine neden olmaz?

A)Satış gelirlerinin yüksek gösterilmesi

B)Giderlerin eksik gösterilmesi

C)Vwarlıkların değerinin olduğundan düşük gösterilmesi

D)Alacakların olduğundan eksik hesaplanması

E) Boş

 

13 .Hisse senedi ihracı (sermaye artışı) nedeniyle yapılan Ticaret sicili ve SPK gidereleri aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir?

A)Kuruluş ve örgütlenme giderleri

B)Finansman giderleri

C)Hisse senedi ihraç pirimleri

D)Genel yönetim giderleri

E) Boş

 

14 .Aşağıdakilerden hangisi bilanço kalemidir?

A)Kıdem tazminatı karşılığı

B)Diğer olağan gelir ve karlar

C)Konusu kalmayan akrşılıklar

D)Komisyon giderleri

E) Boş

 

15 .Aşağıdaki işlemlerden hangisi için bankalar hesabı kullanılmaz.

A)Bankaya para yatırılması

B)Çek ödenmesi

C)Satıcı firma üzerine çek keşide edilmesi

D)Müştelerin havele göndermesi

E) Boş

 

16 .Aşağıdakilerden hangisi düzenleyici hesap değildir?

A)Kıdem tazminatı karşılığı

B)Şüpheli ticari alacaklar karşılığı

C)Borç senetler reeskontu

D)Menkul kıymet değer düşüklüğü karşılığı

E) Boş

 

17 .Aşağıdakilerden hangisi aktifi düzenleyici hesaplardan biri değildir?

A)Alacak senetlerin reeskontu

B)Dönem net zararı

C)Şüpheli alacaklar karşılığı

D)Verilen çekler ve ödeme emirleri

E) Boş

 

18 .AŞ yeni bir şube açtığında, bu işlemle ilgili yapılan giderler aşağıdakilerden hesapların hangisinde izler?

A)Genel Yönetim Giderleri

B)Araştırma ve Geliştirme Giderleri

C)Özel Maliyetler

D)Kuruluş ve örgütlenme Giderleri

E) Boş

 

19 .İşletme yenisini satın almak üzere, 500 milyon Tl maliyet 400 milyon Tl amortisman olan bir otomobil 900 milyon Tl'ye çek karşılığında satmıştır.İşlemin Muhasebe kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi kullanılmaz?

A)Taşıtlar

B)Hesaplanan KDV

C)Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

D)Özel Fonlar

E) Boş

 

20 .Bir AŞ'nin %25 oranında sermaye taahhüdünde bulunması halinde,alacaklı olması gereken hesap aşağıdakilerden hangisidir?

A)Sermaye

B)İştirakler

C)İştirakler Sermaye Taahhütleri

D)Ortaklara Borçlar

E) Boş

 

21 .Satılan ticari mal alıcısı tarafından beğenilmeyerek iade edilmiştir. Yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Alıcılar Borçlu / Ticari Mallar

B)Ticari Mallar Borçlu / Alıcılar alacaklı

C)Satıştan iadeler borçlu / Alıcılar alacaklı

D)Satıştan iadeler borçlu / Yurtiçi satışlar alacaklı

E) Boş

 

22 .200.000.000 TL+%18 KDV ile paşin ticari mal alınmış, alınan mal bedeli KDV dahil tutar üzerinden yanlışlıkla (153) hesap yerine 321 BORÇ SENETLERİ hesabının borcuna kayıt edilmiştir. Aşağıdakilerden hangiis doğrudur?

A)153 Ticari Mallar Borçlu 236.000.000:100 Kasa Alacaklı 236.000.000

B)321 Borç Senetleri Borçlu 206.000.000:100 Kasa Alacaklı 200.000.000

C)153 Ticari Mallar Borçlu 236.000.000:321 Borç Senetleri 236.000.000

D)153 Ticari Mallar Borçlu 200.000.000:100 Kasa Alacaklı 236.000.000

E) Boş

 

23 .Aşağıdaki hesaplardan hangisi "Gelir Tablosu" hesaplarındandır?

A)Ticari Mallar

B)Gelir Tahakkuları

C)Sayım ve Tesellüm Fazlaları

D)Konusu Kalmayan Karşılıklar

E) Boş

 

24 .aşağıdakilerden hangisi "Parasal Pasifler"içinde yer almaz?

A)Banka Kredileri

B)Alınan sipariş avansları

C)Gelecek aylara ait gelirler

D)Diğer mali borçlar

E) Boş

 

25 .Aşağıdaki hesaplardan hangisi aktif nitelikli değildir?

A)Verilen çekler ve ödeme emirleri(-)

B)Alacak senetleri reeskontu(-)

C)Ödenmemiş sermaye (-)

D)Gelir tahakkukları

E) Boş

 

26 .Aşağıdaki hesaplardan hangisi Pasif nitelikli değildir?

A)Alınan sipariş avansları

B)Gelir tahakkukları

C)Geçmiş yıllar zararları (-)

D)Gelecek aylara ait gelirler

E) Boş

CEVAPLAR

1 A

2 D

3 A

4 B

5 A

6 B

7 A

8 A

9 C

10D

11B

12D

13D

14A

15C

16A

17B

18D

19C

20C

21C

22D

23D

24C

25C

26B

 

 

MALİYET MUHASEBESİ

 

1 .Aşağıdakilerden hangisi stok değerleme yöntemlerinden biri değildrir?

A)LİFO

B)FİFO

C)Has Maliyet

D)Sürekli Envanter

E) Boş

 

2 .Aşağıdakilerden hangisi LİFO (Son giren ilk çıkar) yönteminin özelliklerinden biri değildir?

A)Brüt satış karını düşürür

B)Satılan mamuller maliyeti düşük çıkar

C)Satılan mamuller maliyeti yükselir

D)Net satış karını düşürür

E) Boş

 

3 .Üretim dönemi aylık olan bir işletmede "Kaslımé ayında 20.000 Adet mamul üretimine başlanmıştır. Dönem sonunda; 4.000 Adet yarı mamul, 18.000 Adet mamul üretilmiştir. Döenm sonu yarı mamullerin, işçilik qaçısından %50 oranında tamamlandığı varsayıldığında "İşçilik Giderleri" açısından eşdeğe birim sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

A)4.000 adet

B)18.000 adet

C)20.000 adet

D)22.000 adet

E) Boş

 

4 .Direkt ilk madde ve malzeme giderleri..........35.000.000.000 TL Direkt işçilik giderleri..............................45.000.000.000 TL Genel üretim giderleri............................20.000.000.000 TL - Değişken giderler..................15.000.000.000 TL -Sabit giderler........................ 5.000.000.000 TL Kapasite kullanımı...................................................%50 Aşağıdakilerden hangisi mamulün normal maliyetidir?

A)100.000.000.000 TL

B)80.000.000.000 TL

C)95.000.000.000 TL

D)97.500.000.000 TL

E) Boş

 

5 .Bir üretim firmasında yardımcı gider merkezinde toplanan giderleri " hizmet yerleri ile esas üretim gider yerlerine dağıtılması " aşağıdakilerden hangisidir?

A)Kademeli dağıtım

B)Basit dağıtım

C)Standart dağıtım

D)Birinci dağıtım

E) Boş

 

6 .Önceki tecrübeler de dikkate alınarak, mamul maliyetlerinin üretimden önce belirlenmesi aşağıdaki yöntemlerden hangisidir?

A)Standart maliyet

B)Tahmini maliyet

C)Fiili maliyet

D)Değişken maliyet

E) Boş

 

7 .Bir malzemenin standart maliyeti 9 TL, fiili maliyeti 12 TL'dir. 15.000 adet mamul üretildiğini varsaydığımızda, malzeme fiyat farkı aşağıdakilerden hangisidir?

A)45.000 TL

B)55.000 TL

C)50.000 TL

D)35.000 TL

E) Boş

 

8 .Aşağıdakilerden hangisi 7/A seçeneğinden kullanılan hesaplardan biri değildir?

A)Direk ilk madde ve malzeme giderleri

B)Genel Üretim Giderleri

C)Memur Ücret ve Giderleri

D)Direk işçilik Giderleri

E) Boş

 

9 .7/A Seçeneğinde,üretim maliyetini oıluşturan giderler, yansıtma sonucunda ilk olarak hangi hesaba aktarılırlar?

A)Genel üretim giderleri

B)Yarı Mamul -Üretim

C)Mamul

D)Satılan Mamullerin Maliyeti

E) Boş

 

10 .Fiyatların düşme eğiliminde olduğu bir ortamda, işletme aşağıdaki değerleme yöntemlerinden hangisini kullanırsa cergi avantajı sağlamış olur?

A)İlk giren İlk Çıkan (FİFO)

B)Standart maliyet

C)Dönemsel ortalama

D)Son giren İlk Çkar (LİFO)

E) Boş

 

11 .Tam maliyet sisteminde mamul maliyeti hangi giderlerden oluşur.

A)Direk ilk madde ve malzeme+Direk İşçilik giderleri

B)D.İlk madde ve malzeme + Direk işçilik giderleri+Sabit giderler

C)D.İlk madde ve malzeme + Direk işçilik giderleri+Değişen giderler

D)Değişken İlk madde, İşçilik,genel üretim giderleri+Sabit giderler

E) Boş

 

12 .Aşağıdakilerden hangisi yardımcı üretim gider yerlerinde toplanan giderlerin sadece "esas üretim gider yerlerine" dağıtımıdır?

A)Basit dağıtım

B)İkinci dağıtım

C)Kademeli dağıtım

D)Birinci dağıtım

E) Boş

 

13 .Bir üretim işletmesinde elektirik kesintisi sırasında, işçilere ödenen ücretler aşağıdaki hesaplardan hangisine yazılır.

A)Direk işçilik Giderleri

B)Genel Üretim Giderleri

C)Genel Yönetim Giderleri

D)Olağandışı Gider ve zararlar

E) Boş

 

14 .Aşağıdakilerden hangisi I.dağıtımın tanımıdır.

A)Gider çeşitlerinini, gider yerlerine dağıtımı

B)Gider çeşitlerinin mamullere dağıtımı

C)Esas üretim yeri giderlerinin mamullere dağıtımı

D)Hiçbiri

E) Boş

 

15 .Aşağıdaki maliyetlerden hangisi "Satışların maliyeti Tablosunda" ilk bölümü oluşturur?

A)Üretim maliyeti

B)Mamul maliyeti

C)Yarı mamul maliyeti

D)Hizmet maliyeti

E) Boş

 

16 .Aşağıdakilerden hangisi "Stok Maliyetleme yöntemlerinden"biri değildir?

A)İl Giren ilk Çıkar

B)İlk Giren İlk Çıkar

C)Emsal Maliyeti

D)Dönemsel Ortalama Maliyet

E) Boş

 

17 .Aşağıdakilerden ahngisi kapsamına göre maliyet yöntemlerinden biri değildir?

A)Finansal maliyet yöntemi

B)Tam maliyet yöntemi

C)Normal maliyet yöntemi

D)Değişken maliyet yöntemi

E) Boş

 

18 .Aşağıdakilerden hangisi saptanma zamanına göre maliyet türlerinden biri değildir?

A)Fiili maliyet yöntemi

B)Standart makliyet yöntemi

C)Sipariş maliyet yöntemi

D)Tahmini maliyet yöntemi

E) Boş

CEVAPLAR

 

1 D

2 B

3 C

4 D

5 A

6 B

7 A

8 C

9 B

10A

11D

12A

13B

14A

15A

16C

17A

18C

 

 

ŞİRKETLER

 

1 .Toplam sermaye 1.000.000.000 TL, -II. Tertip yedek akçe 250.000.000 TL'dir. 2002 yılı dönem karı 1.500.000.000 TL. İzleyen 2003 yılında ayrılabilecek 1.Tertip yedek akçe üst sınırı aşağıdakilerden hangisidir?

A)75.000.000 TL

B)150.000.000 TL

C)50.000.000 TL

D)Hiçbiri

E) Boş

 

2 .Aşağıdakilerden hangisi "Yasal Yedekelr"arasında yer alır?

A)İsteğe Bağlı Yedekler

B)Anasözleşme Yedekleri

C)2.Tertip Yedekler

D)Statü Yedekleri

E) Boş

 

3 .TTK'na göre;1.Tertip Yedek Akçenin formülü şağıdakilerden hangisidir?

A)Dönem Karı-Geçmiş yıllar zararları*%5

B)Döenm Karı-Kurumlar vergisi*%5

C)Dönem Karı-(Vergiler ve Fon Payı)*%5

D)Dönem Karı-Geçmiş Yıllar Zararları*%10

E) Boş

 

4 .TTK'na göre ;2.Tertip Yedek Akçenin hesaplanması aşağıdakilerden hangisidir?

A)Kayıtlı sermayenin %5'ini aşan kar dağıtımları üzerinden %10 oranında

B)Ödenmiş sermayenin %5'ini aşan kar dağıtımları üzerinden %10 oranında

C)Ödenmemiş sermayenin %5'ini aşan kar dağıtımları üzerinden %10 oranında

D)Dönem karının %5'ini aşan kar dağıtımları üzerinden %10 oranında

E) Boş

 

 

CEVAPLAR

1 D

2 C

3 A

4 B

 

 

MESLEK HUKUKU

 

1 .YMM ve SMMM'lerin sınav gün ve yerleri en az kaç gün önce resmi gazetede yayınlanır?

A)1 ay

B)2 ay

C)3 ay

D)5 ay

E) Boş

 

2 .Meslek mensupları mesleki yasaklar açısından aşağıdakilerden hangisni yapabilir?

A)TTK.göre esnaflık ve tacirlik yapamaz

B)Müşteri potansiyelini arttıracak ilan yapamaz

C)Asgari ücret tarifesinin altında çalışamaz

D)Mesleğin gerektirdiği eleman ilanı yapamaz

E) Boş

 

3 .Serbest muhasebeci mali müşavirler aşağıdaki işlerden hangisini yapamazlar?

A)Defter tutma

B)Bilirkişilik

C)Kadrolu öğretim görevliliği

D)Muhasebe sistemleri kurmak

E) Boş

 

4 .Serbest muhasebeci mali müşavirler aşağıdakilerden hangisi için sözleşme yapmak zorunda değildir?

A)Sürekli görülen müşavirlik hizmeti

B)Süerekli olmayan müşavirlik işleri

C)Defter tutmak

D)İnceleme,tahlil ve denetim yapmak

E) Boş

 

5 .3568 sayılı yasaya göre "meslek stajı" konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Stajabir defada 15 günden fazla ara verilemez.

B)Ticaret lisesi ve Maliye Meslek lisesi mezunları 6 yıl staj yapar

C)4 yıl süreli yüksek öğretim mezunları 2 yıl staj yapar

D)2 yıl süreli ön lisans mezunları 3 yıl staj yapar

E) Boş

 

6 .Aşağıdakilerden hangisi YMM olmanın özel koşullarından biri değildir ?

A)En az 10 yıl SMMM yapmış olmak

B)En az 5 yıl SMMM yapmış olmak

C)Yeminli Mali Müşevirlik sınavını vermiş olmak

D)Yeminli Mali Müşavirlik ruhasatını almış olmak

E) Boş

 

7 .3568 sayılı yasaya göre aşağıdakilerden hangisi stajın hedeflerinden biri değildir?

A)Mesleğin gerektirdiği ahlakinitelikler ve meslek bilicini yerleştirmek

B)SM,SMMM ve YMM'lerin işlerini geliştirmek

C)Yabancı dil ve bilgisayar eğitimine imkan sağlamak

D)Meslekte standartlaşmayı temin etmek

E) Boş

 

8 .SMMM'lerin mesleki ünvanları aşağıdaki hallerin hangisinde geri alınmaz?

A)Başka meslek mensuplarının ad ve ünvanları kullanılarak beyanname düzenlenmesi ve imzalanması

B)Ağır hapis cezaları ile cezalandırılmış olması

C)Meslek ruhsatnamesinin bir başkasına kiraya verilmesi

D)Mesleğin yapılması yasaklanmış kişilerle iş birliği yapılaması

E) Boş

 

9 .3568 sayılı yasaya göre YMM'ler açısından hangisi mümkün değildir?

A)YMM adaylarının en az on yıl SMMM olarak çalışması

B)YMM'lerin staj yapması

C)YMM'lerin en az 4 yıl süreli yüksek okul mezunu olması

D)YMM'lerin yeterlilik sınavına tabi tutulması

E) Boş

 

10 .Aşağıdakilerden hangisi meslek sözleşmesinde bulunması gereken unsurlardan biri değildir.

A)Taraflaın açık adresleri, vergi daireleri

B)Meslek mensubunun medeni hali

C)Ücret tutarı ve ödeme şekli

D)Yapılacak işlerin kapsamı

E) Boş

 

11 .Aşağıdaki durumların hangisinde meslek mensubunun kaydının silinmesi gerekmez.

A)Anonim ve limited şirketlere ortak olunmasında

B)Kendi İsteğiyle kaydının silinmesi

C)Meslekten çıkarmayı gerektiren cezaya çarptırılmış olması

D)Çalışma bürosunu kapatmış olması

E) Boş

 

12 .Yeminli Mali Müşavirlik sınavında başarılı olamayanlar sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren en çok kaç yıl içinde kaç kez sınava girebilirler.

A)Üç yılda, üç sınav

B)iki yıl içinde üç sınav

C)iki yıl içinde iki sınav

D)Üç yıl içinde iki yıl

E) Boş

 

13 .Aşağıdaki hallerin hangisinde meslek mensubuna kınama cezası verilir.

A)Müşteri bildirim listesinin odaya verilmemesinde

B)Reklam yasağına uyulmamış olunmasında

C)Müşteri işlerinde kayıtsız kalınmasında

D)Adres değişikliklerinin süresinde bildirilmemiş olunmasında

E) Boş

 

14 .Aşağıdaki hallerin hangisinde meslek mensubuna kınama cezası verilmez.

A)Üç yıllık bir dönem içinde uyarma cezası gerektiren eylemlerin yinelenmesi,

B)Meslek mensuplarınca, sahip olunmayan ünvanların kullanılması

C)Meslek mensuplarınca, reklam yasağına uyulmaması

D)Müşterilerin işlerine karşı, kayıtsız ve ilgisiz kalınması,

E) Boş

 

15 .Meslek adayı kendisine verilen disiplin cezasına karşı hangi sürede nereye itiraz eder?

A)7 gün içerisinde Danıştay'a

B)7 gün içerisinde TÜRMOB'a

C)30 Gün içerisinde TÜRMOB disiplin kuruluna

D)30 gün içerisinde SMMM Odasına

E) Boş

 

16 .SMMM Oda Başkanlığını aşağıdakilerden hangisi görevden alabilir.

A)Asliye Hukuk Mahkemesi

B)TÜRMOB

C)Maliye Bakanlığı

D)Oda Genel Kurulu

E) Boş

 

17 .Serbest Muhasebeci mali Müşavirlerin yapabilecekleri işler açısından aşagıdakilerden hangisi doğru değildir.

A)SMMM'ler şirket ortağı olamaz

B)Bilirkişilik yapar

C)Tasfiye Memurluğu yapar

D)Öğretim üyeliği ve görevliliği yapar

E) Boş

 

18 .Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile meslek odası arasındaki uyuşmazlıklarda hangi kuruma başvurulur.

A)Üye sayısı en çok olan oda

B)Oda Genel Kurulu

C)TÜRMOB

D)Oda Başkanları

E) Boş

CEVAPLAR

1 A

2 D

3 C

4 B

5 D

6 B

7 B

8 D

9 D

10B

11A

12B

13B

14D

15C

16A

17A

18C

 

 

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

 

1 .Bir işyerinde haftalık çalışma süresi 36 saattir.işyerinde haftada 6 gün çalışılmaktadır.Bu işyerinde yıllık fazla sürelerle çalışma süresi ne kadardan fazla olamaz?

A)468 Saat

B)270 Saat

C)500 Saat

D)275 Saat

E) Boş

 

2 .İş Yasasına göre, normal çalışma süresinden 2 saat fazla çalışma yapan bir işçiye ücret yerine "kaç saat serbest zaman" verilir.

A)3 saat

B)1 saat 20 dakika

C)2 saat

D)4 saat

E) Boş

 

3 .Aşağıdaki hallerın hangisinde işçiye kıdem tazminatı ödenmeden sözleşmesi sona erdirilemez

A)İşcinin izin almaksızın ardı ardına iki iş günü işe gelmemesi

B)Haklı bir sebebe dayanarak işyerine ardı ardına iki iş günü gelinmemesi.

C)Bir ay içinde üç iş günü işyerine gelinmemesi

D)Genel tatil gününden sonraki iş günü işyerine gelmemesi

E) Boş

 

4 .İlk kez işyeri bildirgesi verilmesi halinde, çalışanların SSK bildirimi aşağıdaki sürelerin hangisinde verilir.?

A)1 ay içinde

B)2 ay içinde

C)15 gün içinde

D)Aynı günde

E) Boş

 

5 .Bağkur kapsamında fazla ödenen primler, hangi süre geçtikten sonra geri ödenmez?

A)5 yıl

B)8 yıl

C)10 yıl

D)7 yıl

E) Boş

 

6 .Bağ-Kur kapsamında sigortalı olan bir kişinin 5 yıl sigortalı olma şartı aranmaksızın malullük aylığı bağlanabilmesi için iş gücünü %... kaç oranında kaybetmiş olması gerekir?

A)3/4

B)1/4

C)2/3

D)2/4

E) Boş

 

7 .Denkleştirme usulüne göre,çalışma yapılan bir firmadan (ekim,kasım aylarına ilişkin çalışma süreleri aşağıdaki gibidir. Ekim Ayının 1.Haftasında : 54 saat 2.Haftasında : 36 saat 3.Haftasında : 47 saat 4.Haftasında : 45 saat Kasım ayında ise her hafta ................45'er saat çalışılmıştır. Bu bilgilere göre,işçinin fazla çalışma süresi aşağıdakilerden hangisidir?

A)2 saat

B)3 saat

C)6 saat

D)12 saat

E) Boş

CEVAPLAR

1 A

2 A

3 B

4 A

5 C

6 C

7 A

 

 

VERGİ HUKUKU

 

1 .Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunun yürütme organından doğan kaynaklarından biri değildir?

A)Kanunlar

B)Tüzükler

C)Uluslararası vergi anlaşmaları

D)Kanun hükmünde kararnameler

E) Boş

 

2 .Menkul sermaye iratları ile ilgli olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)Repo geliri üzerinden vergi kesintisi (stopaj) yapılmaktadır.

B)Hazine bonosu ve devlet tahvili faizlerinde stopaj oranı %0'dır.

C)Vergi alacağı bir bir menkul sermaye iradı değildir.

D)Bazı menkul sermaye iratları için "indirim oranı" uygulanır.

E) Boş

 

3 .Aşağıdakilerden hangisi tek işverenden alınan ücretlerin vergilendirilmesi ile ilgilidir?

A)Beyan yoluyla vergilendirme.

B)Kesinti yoluyla vergilendirme

C)Basi usulde vergilendirme

D)Muaflık

E) Boş

 

4 .Aşağıdakilerden hangisi verginin tahakkuk etmesi anlamına gelir?

A)Uzlaşmanın olumsuz sonuçlanması

B)İtiraz kaydıyla beyanname verilmesi

C)Dava açılması

D)Deftere kayıt yapılması

E) Boş

 

5 .Aşağıdakilerden hangisi pişmanlık uygulamasından yararlanmanın koşullarından biri değildir?

A)Pişmanlık dilekçesinin idarece incelemeye başlamadan verilmesi

B)Pişmanlık dilekçesinin idarenin suçu öğrenmesinden önce verilmesi

C)Mükellefin vergi cezasının 1/3'ünü ödemesi

D)Mükellefin gecikme zammını 15 gün içinde ödemesi

E) Boş

 

6 .Bir AŞ'nin 2002 yılı dönem başı özsermayesi 10.000.000 TL dönem sonu özsermayesi ise 20.000.000 TL'dir. Yıl içinde şirketten 1.000.000 TL tutarında para çekilmiş, 2.000.000 TL ise eklenmiştir.Yukarıdaki bilgilere göre, AŞ'nin 2002 yılı kurumlar vergisi matrahı aşağıdakilerden hangisidir?

A)9.000.000 TL

B)11.000.000 TL

C)9.500.000 TL

D)10.000.000 TL

E) Boş

 

7 .Yapılan inceleme sonucunda bir vergi yükümlüsü 100 TL tutarındaki vergi ziyaına neden olmuştur.Yükümlü için hesaplanan gecikme faizi 200 TL olduğuna göre talep edilecek vergi ziyaı cezası aşağıdakilerden hangisidir?

A)100

B)200

C)250

D)300

E) Boş

 

8 .Aşağıdakilerden hangisi "vergi cezalarından" biri değildir?

A)Pişmanlık uygulaması

B)Özel usulsüzlük

C)Vergi kaybı (ziyaı)

D)Usulsüzlük

E) Boş

 

9 .Aşağıdakilerden hangisinde tarhiyattan önce uzlaşma yapılmaz?

A)Vergi aslı

B)Usulsüzlük

C)Vergi kaybı (ziyaı)

D)Kaçakçılık sıç ve cezaları

E) Boş

 

10 .Aşağıdakilerden hangisinde vergi tahakkuku kesinleşmiş sayılır?

A)Vergi davasının yükümlü lehine sonuçlanması

B)Vergi davasını yükümlü aleyhine sonuçlanması

C)Beyannameye yükümlü tarafından itiraz edilmesi

D)Dilekçeye damga pulu yapıştırılmaması

E) Boş

 

11 .Aşağıdakilerden hangisi vergi hatalarından biri değildir?

A)Vergi oranının yanlış uygulanması

B)İndirim ve istisnanın uygulanmamış olması

C)Verginin süresinden önce ödenmesi

D)Verginin mükerrer hesaplanması

E) Boş

 

12 .Bir işletmeye aynı işlem nedeniyle hem "vergi ziyaı" cezası; hem de "usulsüzlük" cezası uygulanması gerektiğinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)Sadece vergi ziyaı cezası uygulanır

B)Cezalardan yüksek olanı uygulanır

C)Her iki ceza da %50 indirilerek uygulanır

D)Her iki ceza da tam uygulanır

E) Boş

 

13 .Aşağıdaki vergilerden hangisi için "pişmanlık hükümleri" uygulanmaz?

A)Gelir vergisinde

B)Emlak vergisinde

C)Kurumlar vergisinde

D)Katma değer vergisinde

E) Boş

 

14 .Vergi yasalarına göre "iş konusu değişiklikelrinin" bildirim süresi aşağıdakilerden hangisidir?

A)7 gün içinde bildirilir

B)15 gün içinde bildirilir

C)20 gün içinde bildirilir

D)1 ay içinde bildirilir

E) Boş

 

15 .Zirai kazançların tesitinde esas alınan işletme büyüklüğü ölçütlerinin hangi kurum belirler?

A)TÜRMOB

B)Maliye Bakanlığı

C)Bakanlar Kurulu

D)Snayi ve Ticaret Bakanlığı

E) Boş

 

16 .Beyan üzerinden alınan vergilerden verginin tarhı aşağıdaki belgelerden hangisi üzerinde gerçekleştirilir?

A)Tarh Fişi

B)Tahsil Fişi

C)Tahakkuk Fişi

D)Mahsup Fişi

E) Boş

 

17 .Aşağıdakilerden hangisi kamu alacağının korunmasına yönelik önlemlerden biri değildir?

A)Teminat

B)Kefil

C)Tedbir

D)İhtiyati Haciz

E) Boş

 

18 .Aşağıdakilerden hangisi ticari kazancın özsermaye karşılaştırması yoluyla tespitinde indirilmesine izin verilmeyen giderlerden biridir?

A)Amortismanlar

B)Zararlar

C)Vergi cezaları

D)Genel Giderler

E) Boş

 

19 .Arazisini başkasının kullanımına bırakarak üründen pay alan kişinin elde ettiği gelir aşağıdaki kazançlardan hangisinin kapsamına girer?

A)Menkul sermaye iredı

B)Gayrimenkul sermaye iradı

C)Zirai kazanç

D)Ticari kazanç

E) Boş

 

20 .Özel muayenehanesi olan bir doktor aynı zamanda bir hastanedenvergilendirilmiş aylık ücret almaktadır.Doktorun yıllık beyannamesinde beyan edeceği gelirler aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ticari Kazanç-Arızai Kazanç

B)Ticari Kazanç-Ücret

C)Serbest Meslek Kazancı

D)Serbest Meslek Kazancı-Ticari Kazanç

E) Boş

 

21 .Vergi Hukuku hangi hukukun alt dalıdır.

A)Anayasa Hukuku

B)Gelir Hukuku

C)Mali Hukuk

D)Kamu Hukuu

E) Boş

 

22 .Vergi Usul Kanunu'na göre "Stoklar" aşağıdaki ölçülerden hangisiyle değerlenir.

A)Maliyet

B)Tasarruf

C)Alış Bedeli

D)Mukayyet

E) Boş

 

23 .Vergi Yasalarına göre aşağıdakilerden hangisi için amortisman ayrılmaz?

A)Yer üstü düzenleri

B)Alacaklar

C)Stoklar

D)Binalar

E) Boş

 

24 .Mukteza alınması ve mükellefin buna göre işlem yapmasına rağmen, yapılan işlemden dolayı cezaya muhatap olması halinde aşağıdakilerden hangisi yapılır.

A)Ceza kesilir,edenmez

B)Ceza kesilmez

C)Cezanın 1/3'ü ödenir

D)Cezanın tamamı ödenir

E) Boş

 

25 .Vergi kesenlerin,tahsil ettikleri verginin ödenmesinden dolayı doğacak vergi aslı ve faiz alacağı kimden tahsil edilir.

A)Mükelleften

B)Kanuni Temsilciden

C)Vergi sorumlusundan

D)Hiçbiri

E) Boş

 

26 .Telif haklarının 3.kişiler tarafından kiraya verilmesinden dolayı elde edilen kazanç aşağıdakilerden hangisinin kapsamına girer.

A)Diğer kazanç ve iratlar

B)Zirai kazanç

C)Gayrimenkul sermaye iradı

D)Menkul sermaye iradı

E) Boş

 

27 .Yabancı paraların dönem sonu değerleme kuru aşağıdakilerden hangisidir.

A)Borsadaki kur

B)TCMB belirlenen kur

C)Maliye Bakanlığı'nca belirlenen kur

D)Son 5 günlük kur ortalamsı

E) Boş

 

28 .KDV oranı %18 olan bir bir işletmede "Kasım 2003" döneminde 80.000.000.tl "Devir KDV" çıkmaktadır.Aralık 2003 döneminde işletmenin ticari mal alışı 220.000.000.ticari mal satışı 386.000.000.tl ise,aşağıdakilerden hangisi doğrudur.

A)80 Milyon tl ödenecek vergi yasal hükümlülükleri devir ediyor.

B)50,12 Milyon tl devir KDV çıkıyor.

C)49,60 Milyon tl devir KDV çıkıyor.

D)29,88 Milyon tl devir KDV çıkıyor.

E) Boş

 

29 .Bir kurumun üç aylık geçici vergi dönemi karı 100 Milyar TL'dir Bu kurum ödeyeceği kurumlar geçici vergisi aşağıdakilerden hangisidir.

A)30 Milyar

B)10 Milyar

C)35 Milyar

D)15 Milyar

E) Boş

 

30 .Bir kurumun mali karı 400 milyon TL'dir. Kurumlar Vergisi ne kadardır.

A)100 Milyon

B)250 Milyon

C)120 Milyon

D)200 Milyon

E) Boş

 

31 .Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisinden istisna tutulmuştur.

A)Devir

B)Birleşme

C)İştirakler

D)Bölünme

E) Boş

 

32 .KVK'na göre Araştırma ve geliştirme giderleri (AR-GE) ne zaman itfa edilir.

A)Ayrıldığı Dönemde

B)İzleyen Dönemde

C)3 Yılda

D)5 Yılda

E) Boş

CEVAPLAR

1 A

2 C

3 B

4 B

5 C

6 A

7 B

8 A

9 D

10B

11C

12B

13B

14D

15B

16C

17C

18C

19B

20C

21D

22A

23C

24B

25C

26C

27C

28B

29A

30C

31C

32C

 

 

MUHASEBE STANDARTLARI

 

1 .Türkiye muhasebe standartlarına göre, aşağüıdakilerden hangisi yatırımların muhasebeleştirilmesi standardına girer?

A)Bağlı ortaklıklardaki yatırımlar

B)İştirakler ve işortaklıklarındaki yatırımlar

C)Gayrmenkul yatırımları

D)Şerefiye,patent,ticari marka vb. yatırımlar

E) Boş

 

2 .Türkiye muhasebe standartlarına göre, satış anındaki "Artık Değer" de dahil olmak üzere hizmet süresi boyunca bir varlığın sağladığı yararlar toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Gerçeğe uygun gider

B)Net tutar değeri

C)Geri kazanılabilir değer

D)Amortismana tabi değer

E) Boş

 

3 .Türkiye muhasebe standartlarına göre aşağıdakilerden hangisi amortismana tabi varlıklar grupları için yapılacak açıklamalardan biri değildir?

A)Kullanılan amortisman yöntemleri

B)Varlıkların amortismanından sonraki değeri

C)Döneme ilişkin toplam amortisman tutarı

D)Varlıklar için uyulanan hizmet süreleri veya amortisman oranları

E) Boş

 

4 .Yüksek enflasyon dönemlerinde finansal raporlama standardına göre, dövize endeksli varlık ve kaynak hesapları aşağıdakilerden hangisine göre düzeltilir.

A)Son gün kuru

B)Bir önceki gün kuru

C)Son 3 gün kur ortalaması

D)Son 5 günlük kur ortalamsı

E) Boş

 

5 ."Yatırımların muhasebeleştirilmesi" başlıklı muhasebe standardına göre, başka bir şirket tarafından kullanılmayan işletme tarafından da kullanılmayacak boş arsa için yapılan yatırım aşağıdaki yatırım türlerinden hangisini oluşturur?

A)Cari Yatırım

B)Uzun vadeli yatırım

C)Gayrimenkul yatırımı

D)Pasif yatırım

E) Boş

 

6 .Türkiye muhasebe standardına göre, değerleme günü aşağıdakilerden hangisidir.

A)Bilanço günü

B)Aylık dönem

C)Son 10 günlük dönem

D)Yıllık dönem

E) Boş

 

7 ."Stoklar Standardına" göre işletme stokları aşağıdaki ölçülerden hangisine göre değerlenir.

A)Maliyet değeri ile net gerçekleşebilir değerden düşük olanıyla

B)Maliyet değeri

C)Kayıtlı değeri

D)Kazanılabilir değeri

E) Boş

 

CEVAPLAR

1 C

2 C

3 D

4 A

5 C

6 A

7 A

 

 

DENETİM

 

1 .Yüksek enflasyon döneminde mali tablolar aşağıdaki değerleme yöntemlerinden hangisine göre düzenlenir?

A)Nominal değer

B)İtibari değer

C)Paranın satın alma gücüne göre

D)Maliyet değeri

E) Boş

 

2 .Aşağıdakilerden hangisi nakit girişi sağlamaz?

A)Hisse senedi ihracı

B)Menkul kıymet satışı

C)Duran varlıklardaki azalışlar

D)Duran varlıklardaki artışlar

E) Boş

 

3 .Aşağıdakilerden hangisi denetimden çok "danışmanlık amacıyla" yapılan denetim türüdür?

A)Mali tablolar denetimi

B)UYgunluk denetimi

C)Faaliyet denetimi

D)Genel denetim

E) Boş

 

4 .İşletmenin mali tablolarında, önemli hata, yanlışlık ve muhasebe hilelerinin bulunması ve önlenmesinden temelde kimler sorumludur?

A)Denetlenen işletme

B)Sorumlu baş denetçi

C)Denetim firması

D)Maliye müfettişleri

E) Boş

 

5 .İşlermede, denetçinin stok sayım çalışmalarına imkanı olduğu halde katılması ilk önce aşağıdaki "genel standartlardan" hangisine aykırı olmuştur?

A)Kanıt toplama

B)Mesleki eğitim ve yeterlilik

C)Bağımsızlık

D)MEsleğin gerektirdiği dikkat ve özenin gösterilmemesi

E) Boş

 

6 .Aşağıdakilerden hangisi "tek başına" stok denetiminde kullanılan prosedürlerden biri değildir?

A)Stok sayımını test etmek

B)Teslim alma raporları ile stok kayıtlarını karşılaştırma

C)Stokların miktar ve değer olarak gösterilmesi

D)Konsinye sözleşmelerinin incelenmesi

E) Boş

 

7 .Yeminli Mali Müşavirin raporunu yazmadan önce, gözetim ve soruşturma yerine, kendi bürosunda rapor hazırlaması, aşağıdaki denetim standartlarından hangisine aykırıdır?

A)Genel standartlar

B)Yeterli ve güvenilir kanıtlar toplama

C)Mesleki özen ve titizlik

D)Çalışma alanı standartları

E) Boş

 

8 .Aşağıdakilerden hangisi satış işlemine ait öncelikli denetim amaçlarından biri değidir?

A)Kaydedilen satışlar gerçek olmalıdır

B)Amortisman ayırmak

C)Tüm satış işlemleri kaydedilmelidir

D)Satışlar dönem bakımından doğru kaydedilmelidir

E) Boş

 

9 .Aşağıdakilerden hangisi iç kontrol sisteminin özel amaçlarından biri değildir?

A)Memur ve işçilerin ayrımı

B)Tüm işlemlerin kayıt edilmesi

C)İşletme varlıklarını korumak

D)Gerçek işlemlerin kayıt edilmesi

E) Boş

 

10 .Denetçi alanının sınırlanması nedeniyle yeterli ve geçerli kanıt elde edemediği halde mali tablolara ilişkin aşağıdaki görüşlerden hangisini bildirir?

A)Olumlu görüş

B)Görüş bildirmekten kaçınma

C)Olumsuz görüş

D)Şartlı görüş

E) Boş

 

11 .1-Denetim raporu 2-Denetim mizanı 3-Hesap planı-Muhasebe yönetmeliği 4-Faaliyet Raporu Denetimle ilgili sürekli dosyada aşağıdakilerden hangisi bulunur?

A)1 ve 2

B)3 ve 4

C)1 ve 3

D)2 ve 3

E) Boş

 

12 .Denetim işleminin ne zaman ve kimler tarafından yapılacağının ayrıntılı bir şekilde açıklandığı belge aşağıdakilerden hangisidir?"

A)Denetim programı

B)Denetim amaçlarının belirlenmesi

C)Dnetim planı

D)Denetim çelışmelerını bölümlenmesi

E) Boş

 

13 .Bağımsız denetim firması denetim yapmak üzere, kendi denetim elemenları dışında başka denetim elemanlarını görevledirisek, SPK aşağıdaki işlemlerin hangisini uygular?

A)Bağımsız denetim şirketini listeden siler

B)Bağımsızdenetimi geçersiz sayar

C)Bağımsız denetim şirketini uyarır

D)Bağımsız denetim şirketini disiplin kuruluna verir.

E) Boş

 

14 .Aşağıdaki risklerden hangisi denetimle ilgili bir risk değildir?

A)Dnetim riski

B)Kredi riski

C)Örnekleme riski

D)İnceleme riski

E) Boş

 

15 .Bağımsız denetim "en az kaç kişi tarafından" yapılır. (Denetim organizasyonunda en az kaç kişi görev alır) ?

A)3 kişi

B)5 kişi

C)7 kişi

D)8 kişi

E) Boş

 

16 .Aşağıdakilerden hangisi denetim tekniklerinden biri değildir?

A)Eleştirme

B)Yeniden hesaplama

C)Doğrulama

D)Fiziki inceleme ve sayım

E) Boş

 

17 .Bağımsız denetim firmalarının "çalışma kağıtlarının mülkiyeti" kime aittir?

A)Denetlenen firmaya

B)Denetçi'ye

C)SPK'ya

D)Vergi Dairesine

E) Boş

 

18 .Aşağıdakilerden hangisi çalışma kağıtlarını hazırlama amaçlarından biri değildir?

A)İç kontrol sisteminin gözden geçirilmesine yardımcı olmak

B)Savunma aracı olarak kullanmak

C)Denetim ücretinin hesaplanması ve ödenmesi

D)Denetim raporunun hazırlanmasına temel oluşturmak

E) Boş

 

19 .Bir işletmenin dış çevre tarafından konulan kurallara uyup uymadığının denetimi hangi denetim türüne girer?

A)Uygunluk Denetimi

B)Sürekli Denetim

C)Muhasebe Denetimi

D)Faaliyet Denetimi

E) Boş

 

20 .Banka ve Sigortacılık yapan bir kurumun devamlı denetlenmesi aşağıdaki denetim türlerinden hangisine girmektedir.

A)Kamu Denetimi

B)Özel Denetim

C)Sürekli Denetim

D)Uygunluk Denetimi

E) Boş

 

21 .Denetim sürecinin başlangıcında,kanıtların toplanmasında kısıtlama olmasına karşın, denetim çalışmaları sonunda finansal tabloların muhasebe ilke kurullarına uygunluğu ortaya çıkmış ise aşağıdaki görüşlerden hangisi bildirir?

A)Şartlı görüş

B)Olumsuz

C)Görüş bildirmeden kaçınma

D)Denetimden kaçınma

E) Boş

 

22 .Aşağıdakilerden hangisi denetim"kanıt toplama tekniklerinden biri değildir?

A)Bilgi toplama

B)Gözlem

C)Belge İnceleme

D)Risk ölçme

E) Boş

 

23 .İşletmenin alt fonksiyonları için farklı kişiler belirliyerek kişileirn birbirlerini kontrol etmelerini sağlayan, iyi bir belge,kayıt ve rapor sistemiyle kişilerin sorumluluklarını belirliyen sistem aşağıdakilerden hangisidir.

A)Muhasebe

B)İç Kontrol

C)Belge inceleme

D)Dış denetim

E) Boş

 

24 .Aşağıdakilerden hangisi denetim sürecinin unsurlarından biri değildir?

A)Çalışma kağıtlarının düzenlenmesi

B)Denetçilerin mesleki yeterliliklerinin saptanması

C)Denetim sonuçlandıırılarak raporlanması

D)Denetim raporlarının hazırlanması

E) Boş

 

25 .SPK'ya göre;bir denetim sözleşmesinde aşağıdkilerden hangisi olmasa da olur?

A)Denetimde görevli sorumlu ortak baş denetçi

B)Tarafların sorumluluk ve yükümlülükleri

C)Bağımsız denetimin amacı,kapsamı varsa özel nedenleri

D)Uzlaşmazlık halinde yetkili mahkeme

E) Boş

 

26 .Denetçi tarafından şartlı görüş bildirmesi durumunda, şartlı görüş nedeninin raporun hangi bölümünde açıklanması gerekir?

A)Başlık bölümünde

B)Raporun sonunda

C)Açıklama bölümünde

D)Kapsam bölümünde

E) Boş

 

27 .Denetimin genel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Hesaplardaki hataların ortaya çıkarılması

B)Mali tabloların genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluğunu araştırmak

C)İç kontrol sisteminin yetrli olup olmadığının tespiti

D)Muhasebe ilke ve kurallarına nedenli uyulmadığının tespiti

E) Boş

 

28 .Denetçi, müşteri işletmesinin kullnmakta oduğu muhasebe ilkelerini önceki döneme göre değiştirdiğini tespit etmiş; bu ilkeler genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinden farklı ise, görüşünü nasıl bildirir?

A)Olumlu görüş bildirir

B)Görüş bildirmekten kaçınır

C)Olumsuz görüş bildirir

D)Raporunda açıklama yapar

E) Boş

 

29 .Sermayenin büyük çoğunluğu borç ve alacak senedinden oluşan bir işletmede alacak senetlerinin reeskonta tabi tutulup, borç senetlerinin reeskonta tabi tutulmaması durumunda denetçinin bildireceği görüş ne olmalıdır?

A)Olumlu görüş bildirir

B)Şartlı yada olumsuz görüş bildirir

C)Görüş bildirmekten kaçınır

D)Olumsuz görüş bildirir

E) Boş

 

30 .Denetçi tarafından olumsuz görüş belirtilmesi durumunda, olumsuz görüşe neden olan alaylar raporun hangi bölüümlerinde açıklanır?

A)Başlık bölümünde

B)Kapsam bölümünde

C)Açıklama bölümünde

D)Kapsam ve görüş bildirme paragraflarında

E) Boş

CEVAPLAR

1 C

2 D

3 C

4 A

5 O

6 C

7 C

8 B

9 A

10B

11B

12C

13A

14B

15A

16A

17B

18C

19A

20C

21A

22D

23B

24D

25D

26C

27B

28C

29B

30D

 

 

 

MALİ ANALİZ

 

1 .Aşağıdakilerden hangisi analiz türlerinden değildir?

A)İç analiz

B)Dış analiz

C)Statik analiz

D)Mali analiz

E) Boş

 

2 .Dikey analiz türü aşağıdaki analiz türlerinden hangisine girmektedir?

A)Dinamik analiz

B)Statik analiz

C)Yatırım analizleri

D)Kredi analizleri

E) Boş

 

3 .Grupların içindeki " Bir kaleme ait tutarın, grup toplamına oranlanması" aşağıdaki analiz tekniklerinin hangisinin uygulanmasıdır?

A)Yatay analiz

B)Dikey analiz

C)Karlılık analizi

D)Trend analizi

E) Boş

 

4 .Finansal tabloların hazırlanması ve sunulmasından kim sorumludur?

A)Pazarlama Müdürü

B)Yönetim Kurulu

C)İç Denetim Müdürü

D)Denetim Kurulu

E) Boş

 

5 .Aşağıdakilerden hangisi işletmenin genel likitide durumunun iyi olduğunu gösterir?

A)Net işletme sermayesinin yüksek olması

B)Dönen varlıkların aktif toplamdan yüksek olması

C)Dönen varlıklar/Kısa vadeli yabancı kaynak oranın 1.5'un üzerinda olması

D)Duran varlıkların, Kısa vadeli yabancı kaynaklardan yüksek olması

E) Boş

 

6 .Aşağıdakilerden hangisi Finansal Tabloların taşıması gereken özelliklerden biri değildir.

A)Güvenebilirlik

B)Anlaşabilirlik

C)İhtiyaca uygun olma

D)Karşılaştırabilirlik

E) Boş

 

7 .Bir işletme aktifinde 1 Milyar TL kayıtlı, 400 Milyon TL amortisman ayırdığı demirbaşin tamamı nakit olmak üzere 800 Milyon TL'ye satmışsa, İşletmeye nakit girişi ne kadar olmuştur.

A)1 Milyar

B)800 Milyon

C)200 Milyon

D)600Milyon

E) Boş

 

8 .Aşağıdakilerden hangisi dönemsel işlemlerden kaynaklanan nakit girişidir.

A)Duran Varlı Alımı

B)Sermaye Artırımı

C)Stoklardaki artış

D)Alacaklardaki artış

E) Boş

 

9 .Aşağıdakilerden hangisi likidite oranlarından biri değildir?

A)Cari Oranı

B)Finansman Oranı

C)Nakit Oranı

D)Asit-Test Oranı

E) Boş

 

10 .Karşılaştırmalı tabloların eğilim yüzdelerinin ölçülmesi suretiyle yapılan analiz tekniği aşağıdaki analiz türlerinden hangisini oluşturur.

A)Yatay Analiz

B)Dikey Analiz

C)Dinamik Analiz

D)Oran Analizi

E) Boş

 

11 .Aşağıdaki İşlemlerin hangisinde net işletme sermayesini etkileyen bir durum vardır.

A)Uzun vade borcun nakden ödenmesi

B)Nakit ticari mal alımı

C)Kısa vadeli alacak tahsili

D)Bankaya para yatırılması

E) Boş

 

12 .Aşağıdakilerden hangisi analiz tekniklerinden biri değidir?

A)Trend analizi

B)Dikey Analiz

C)Oran yöntemiyle analiz

D)Statik analiz

E) Boş

 

13 .Bir işlemede,Alacakların devir hızı 9; Borçların devir hızı 1 çıkmıştır. Bunun anlamı aşağıdakileden hangisidir?

A)Alacakların devir hızı, borçlardan yüksektir.

B)Borçların devir hızı alacaklardan yüksektir.

C)İşletme alacakları, borçları 9'a katlıyor

D)Kısa vadeli boçların ödenmesinde zorlanılabilir.

E) Boş

 

14 .Aşağıdakilerden hangisi "net işletme sermayesini" verir?

A)Kısa vadeli yabancı kaynaklar-Dönen varlıklar

B)Duran varlılar-Dönen varlıklar

C)Dönen varlıklar-Kısa vadeli yabancı kaynaklar

D)Duran varlılar-Kısa vadeli yabancı kaynaklar

E) Boş

 

15 .Bir işletmeye ilişkin çeşitli bilgiler; -Toplam taahhüt edilen sermaye..............5.000.000.000 TL -Ödenmemiş Sermaye...........................3.000.000.000 TL -Kar yedekleri.....................................2.000.000.000TL -Geçmiş Yıllar zararları............................1.750.000.000TL İşletmenin oto finansman oranı aşağıdakilerden hangisidir?

A)%50

B)%20

C)%30

D)%37.5

E) Boş

 

16 .Sürekli Sermaye (Devamlı Sermaye) hesaplanmasında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A)Devamlı Sermaye=Pasif Toplamı(-)Kısa vadeli yabancı kaynaklar

B)Devamlı Sermaye=Aktif Toplamı(-)Kısa vadeli yabancı kaynaklar

C)Devamlı Sermaye=Pasif Toplamı(-)Uzun vadeli yabancı kaynaklar

D)Devamlı Sermaye=Pasif Toplamı(-)Özkaynaklar

E) Boş

CEVAPLAR

1 D

2 B

3 B

4 B

5 C

6 C

7 B

8 B

9 B

10C

11A

12D

13A

14C

15D

16A

 

 

 

KAYNAK: İzmirTesmer.Org (İZMİR TESMER TEST MERKEZİ)

www.MuhasebeTR.com