GÜNCEL MEVZUAT
Yevmiye Defterinin Kapanış Onayı (Tasdiki) - MuhasebeTR

Yevmiye Defterinin Kapanış Onayı (Tasdiki)

Yevmiye Defterinin Kapanış Onayı (Tasdiki).

Değerli Üyemiz,

Bilindiği üzere  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası “ …….. Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar,………...….. notere yaptırılır. ……. “ hükmünü taşımaktadır.

2018 takvim yılında; bilanço esasına göre defter tutan Gelir Vergisi mükellefleri, Kollektif ve Adi Komandit Şirketler ile Anonim, Limited ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Kooperatifler ve  Dernek ve Vakıfların İktisadi İşletmeleri yevmiye defterinin kapanış tasdikini yaptırmak zorundadır.

Bir önceki yıl kullanılan yevmiye defterinin, kapanış tasdiki için Haziran ayının sonuna kadar notere ibraz edilmesi ve son kaydın altına noterce “Görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanması gerekmektedir.

Ayın son günü olan 30 Haziran 2019 tarihinin tatil (Pazar) gününe rastlaması nedeniylyevmiye defterinin kapanış tasdiki 01 Temmuz 2019 tarihi mesai saati bitimine kadar yaptırılabilecektir.

Yevmiye defterinin kapanış tasdikini yasal süresi içinde yaptırmayan mükelleflere TTK’nun 562/1-c maddesi hükmü gereğince uygulanacak idari para cezası 7.658.- TL.dır. Kapanış onayı yaptırılmamış defterler ticari davalarda delil olarak kabul edilmemektedir.

Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Saygılarımla,

Ali ŞAHİN

Başkan

ASMMMO

(07.06.2019)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. Mal Müdürlüğü Mükelleflerinin e-Beyanname Zorunluluğunun Başlaması Hk. (23.08.2019)
  2. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği Güncellendi (23.08.2019)
  3. E-Fatura İptal Portalı Duyurusu (23.08.2019)
  4. Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 313)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 391) (21.08.2019)
  5. Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (21.08.2019)
  6. II Sayılı ÖTV Tebliğinde Değişiklik Yapıldı (15.08.2019)
  7. Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6) (10.08.2019)
  8. Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (10.08.2019)
  9. Varlık Barışı Hakkında Duyuru (09.08.2019)
  10. Yeni Varlık Barışına İlişkin Tebliğ Düzenlemesi (08.08.2019)

GÜNDEM