GÜNCEL MEVZUAT
TÜRMOB Özel Sirküler: Vergi Usul Kanunu ile Tebligat Kanunu Uyarınca Yapılan E-Tebligat Uygulamalarının Farklılık ve Benzerlikleri - MuhasebeTR

TÜRMOB Özel Sirküler: Vergi Usul Kanunu ile Tebligat Kanunu Uyarınca Yapılan E-Tebligat Uygulamalarının Farklılık ve Benzerlikleri

TÜRMOB Özel Sirküler: Vergi Usul Kanunu ile Tebligat Kanunu Uyarınca Yapılan E-Tebligat Uygulamalarının Farklılık ve Benzerlikleri.

Vergi Usul Kanunu kapsamındaki e-tebligat uygulaması ile 7102 sayılı Tebligat Kanunu kapsamındaki e

-tebligat uygulamasının kapsamı,farkları ve benzerliklerine ilişkin Birliğimize gelen sorular dikkate alınarak ; söz konusu düzenlemelerin temel özelliklerine sık sorulan sorular çerçevesinde karşılaştırmalı tablo halinde Sirkülerimizde yer verilmiştir.

Bu kapsamda

⎯Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılan e-tebligatlar“ Elektronik Tebligat Sistemi (ETS)”,

⎯ Tebligat Kanunu ve elektronik Tebligat Yönetmeliği uyarınca yapılan e- tebligatlar“Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS)” üzerinden yapılmaktadır:

Elektronik Tebligat Sisteminin kullanımı ise 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren düzenlemeler kapsamında olan kişiler zorunludur.

Her iki sisteme göre elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılmaktadır

. Vergi idaresi tarafından yapılan tebligat, Vergi Usul Kanununun 93- 109’uncu maddelerine göre yapılmaktadır. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 8’inci maddesine göre de hilafına bir hüküm bulunmadıkça tebliğlerin yapılmasında Vergi Usul Kanunu hükümleri tatbik olunmaktadır.

Devamı İçin Tıklayınız

(17.01.2019)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. KDV İade Talebinin Olumsuzluk Tespit Edilmeyen Kısmının %50’sinin On İş Günü İçinde Mükellefe İade Edilmesi (20.02.2019)
  2. 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında Ödemeler İçin Son Gün 28 Şubat 2019 (20.02.2019)
  3. İkale Sözleşmesi veya Karşılıklı Sonlandırma Sözleşmesi Kapsamında Kesilen Gelir Vergisine İlişkin İade Talebi İnteraktif Vergi Dairesinde (20.02.2019)
  4. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 24) (20.02.2019)
  5. İnteraktif Vergi Dairesine 5 Yeni İşlem Eklendi (19.02.2019)
  6. Elektronik Defter (e-Defter) Kullanan Mükelleflerin Dikkatine (19.02.2019)
  7. Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (19.02.2019)
  8. Konkordato Ön Projesine İlişkin Bağımsız Makul Güvence Raporu Örneği (18.02.2019)
  9. Tam İstisna, Kısmi Tevkifat ve İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin KDV İade Talep Süreci Değişikliği (18.02.2019)
  10. Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketlere İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi (18.02.2019)

GÜNDEM