GÜNCEL MEVZUAT
TÜRMOB Özel Sirküler: Vergi Usul Kanunu ile Tebligat Kanunu Uyarınca Yapılan E-Tebligat Uygulamalarının Farklılık ve Benzerlikleri - MuhasebeTR

TÜRMOB Özel Sirküler: Vergi Usul Kanunu ile Tebligat Kanunu Uyarınca Yapılan E-Tebligat Uygulamalarının Farklılık ve Benzerlikleri

TÜRMOB Özel Sirküler: Vergi Usul Kanunu ile Tebligat Kanunu Uyarınca Yapılan E-Tebligat Uygulamalarının Farklılık ve Benzerlikleri.

Vergi Usul Kanunu kapsamındaki e-tebligat uygulaması ile 7102 sayılı Tebligat Kanunu kapsamındaki e

-tebligat uygulamasının kapsamı,farkları ve benzerliklerine ilişkin Birliğimize gelen sorular dikkate alınarak ; söz konusu düzenlemelerin temel özelliklerine sık sorulan sorular çerçevesinde karşılaştırmalı tablo halinde Sirkülerimizde yer verilmiştir.

Bu kapsamda

⎯Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılan e-tebligatlar“ Elektronik Tebligat Sistemi (ETS)”,

⎯ Tebligat Kanunu ve elektronik Tebligat Yönetmeliği uyarınca yapılan e- tebligatlar“Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS)” üzerinden yapılmaktadır:

Elektronik Tebligat Sisteminin kullanımı ise 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren düzenlemeler kapsamında olan kişiler zorunludur.

Her iki sisteme göre elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılmaktadır

. Vergi idaresi tarafından yapılan tebligat, Vergi Usul Kanununun 93- 109’uncu maddelerine göre yapılmaktadır. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 8’inci maddesine göre de hilafına bir hüküm bulunmadıkça tebliğlerin yapılmasında Vergi Usul Kanunu hükümleri tatbik olunmaktadır.

Devamı İçin Tıklayınız

(17.01.2019)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. II Sayılı ÖTV Tebliğinde Değişiklik Yapıldı (15.08.2019)
  2. Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6) (10.08.2019)
  3. Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (10.08.2019)
  4. Varlık Barışı Hakkında Duyuru (09.08.2019)
  5. Yeni Varlık Barışına İlişkin Tebliğ Düzenlemesi (08.08.2019)
  6. Düzce, Sakarya ve Zonguldak İl ve İlçelerinde Sel Felaketinden Etkilenenlerin SGK’ya Olan Borçları Talep Edilmesi Halinde Ertelenebilir (03.08.2019)
  7. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 508) (03.08.2019)
  8. 376 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Gereğince Bağlı Vergi Dairesi Müdürlüklerinin (Malmüdürlüklerinin) Otomasyona Geçtiği Hakkında Duyuru (02.08.2019)
  9. Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (02.08.2019)
  10. Defter Beyan: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Uzatılması Hakkında Duyuru (01.08.2019)

GÜNDEM