GÜNCEL MEVZUAT
ASMMMO: 2019 Yılı Defter Tutma Hadleri - Sınıf Değiştirme - MuhasebeTR

ASMMMO: 2019 Yılı Defter Tutma Hadleri - Sınıf Değiştirme

ASMMMO: 2019 Yılı Defter Tutma Hadleri - Sınıf Değiştirme.

Değerli Üyemiz,

Bilindiği üzere VUK’nun 176 ncı maddesi defter tutma bakımından tüccar sınıflarını, 177 - 178 inci maddeleri birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile defter tutma hadlerini,  179–180-181 nci maddeleri ise sınıf değiştirme konularını düzenlemiştir.

Vergi Usul Kanununda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları her yıl Kanunun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmü doğrultusunda belirlenerek yayınlanan tebliğ ile ilan edilmektedir.

Maliye Bakanlığı; 30.11.2018 tarih 30611 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503) ile 2018 yılı için yeniden değerleme oranını % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit etmiştir.

Vergi Usul Kanununun 176 ncı maddesinde “I inci sınıf tüccarlar, bilanço esasına göre, II nci sınıf tüccarlar, işletme hesabı esasına göre, defter tutarlar.” hükmü yer almaktadır. I inci sınıfa dahil tüccarlara ilişkin  177 nci maddenin (1-3) fıkralarında yer alan hadlerinde yer aldığı VUK genel tebliği ise henüz yayımlanmamıştır.

2019 yılında gerçek kişi tüccarlar tarafından tutulacak defterlerin tespitinde; 2018 yılında İçinde bulunulan sınıf dikkate alınarak, faaliyet dönemi iş hacimleri ile aynı yıl içinde  (Aralık ayında) yayımlanan ve müteakip yılda geçerli olan hadlerin kıyaslanması gerekmektedir.

Yeni yılda kullanılacak defterlerin açılış onaylarının,  Aralık ayı sonuna kadar yaptırılması zorunluluğu nedeniyle sürenin azalması dikkate alınarak,  tutulacak defterlerin belirlenmesinde ihtiyaç duyulacak 01.01.2019 tarihinden itibaren uygulanacak, VUK. Md. 177 – Bilanço esasına göre defter tutma hadleri,  VUK’nun Mük. 414 üncü maddesi doğrultusunda;

 

1- Yıllık

 

 

Alış tutarı

:

230.000.- TL

Satış tutarı

:

320.000.- TL

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

:

120.000.- TL.

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık

 satış hasılatının toplamı

:

230.000.- TL

olarak hesaplanmıştır.

Cumhurbaşkanı, VUK’nun mük. 414 üncü maddesine göre tespit edilen maktu had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkilidir.

Cezalı işlemlerle karşılaşılmaması bakımından 2019 faaliyet döneminde kullanılacak defterlerin tasdik ettirilmesinde; ekte yer alan tüccar sınıfları, defter tutma hadleri, sınıf değiştirmeye ilişkin açıklamalar ve özelge örneklerinin dikkate alınmasında yarar bulunmaktadır.

Üyelerimize kolaylık sağlaması amacıyla gerçek kişi tacirlerle ilgili 2019 yılı faaliyet dönemi için sınıf belirleme ve defter tutma esasının tespitine ilişkin hazırlanan hesaplama tablosu ektedir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Saygılarımla,

Ali ŞAHİN

Başkan
 

1 2019 YILI DEFTER TUTMA HADLERİ - SINIF DEĞİŞTİRME - ÖZELGELER

1 2019 FAALİYET DÖNEMİ SINIF / DEFTER TUTMA ESASI BELİRLEME (Hesaplama Tablosu)

(11.12.2018)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. II Sayılı ÖTV Tebliğinde Değişiklik Yapıldı (15.08.2019)
  2. Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6) (10.08.2019)
  3. Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (10.08.2019)
  4. Varlık Barışı Hakkında Duyuru (09.08.2019)
  5. Yeni Varlık Barışına İlişkin Tebliğ Düzenlemesi (08.08.2019)
  6. Düzce, Sakarya ve Zonguldak İl ve İlçelerinde Sel Felaketinden Etkilenenlerin SGK’ya Olan Borçları Talep Edilmesi Halinde Ertelenebilir (03.08.2019)
  7. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 508) (03.08.2019)
  8. 376 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Gereğince Bağlı Vergi Dairesi Müdürlüklerinin (Malmüdürlüklerinin) Otomasyona Geçtiği Hakkında Duyuru (02.08.2019)
  9. Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (02.08.2019)
  10. Defter Beyan: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Uzatılması Hakkında Duyuru (01.08.2019)

GÜNDEM