GÜNCEL MEVZUAT
HATIRLATMALAR - 01.01.2019 Tarihi İtibariyle e-Defter, e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Uygulamalarına Geçmek Zorunda Olan Mükellefler - MuhasebeTR

HATIRLATMALAR - 01.01.2019 Tarihi İtibariyle e-Defter, e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Uygulamalarına Geçmek Zorunda Olan Mükellefler

HATIRLATMALAR - 01.01.2019 Tarihi İtibariyle e-Defter, e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Uygulamalarına Geçmek Zorunda Olan Mükellefler.

l  e-Defter ve e-Fatura Uygulamasına Geçmek Zorunda Olan Mükellefler

20.06.2015  tarih 29392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-Defter ve  e-Fatura kullanma zorunluluğu getirilen  mükellefler ile uygulamaya geçiş tarihleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

e-Defter ve e-Fatura Uygulamasına

 Geçmek Zorunda Olan Mükellefler

Uygulamaya Geçiş Tarihi

 

 

 2017 yılı brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler

:

01.01.2019

 

 

 

▪ 10 Milyon TL brüt satış hasılatını 2018 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ,            

:

İlgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren,

 

 

 

▪  ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların (Petrol ürünleri ve Doğalgaz ile Diğer mallar) imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan mükellefler, (Bayilik lisansı alanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.)       

 

 

 

:

Lisans aldıkları tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren,

 

(Lisans alma tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler  bir sonraki hesap döneminin başından itibaren,)

 

 

 

 ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları (Alkollü içecekler, Tütün mamulleri, Diğer içecekler) imal, inşa ve ithal eden mükellefler,

 

 

:

Mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren,

 

(Mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler  bir sonraki hesap döneminin başından itibaren,)

 

 

 

e-Fatura ve e-Defter uygulamasına geçmek zorundadır.

 

P 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar ile iktisadi kamu kuruluşlarının bu Tebliğ kapsamında elektronik fatura uygulamasına geçme ve elektronik defter tutma zorunluluğu bulunmamaktadır.

P Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirilen mükellefler; tam bölünme, birleşme (devralma şeklinde birleşme ve yeni kuruluş şeklinde birleşme) veya tür (nev’i) değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan veya birleşilen tüzel kişi mükellefler ile tam bölünme veya tür (nev’i) değişikliği sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler de e-Fatura uygulamasına geçmek ve elektronik defter tutmak zorundadır. Bu durumda uygulamalara geçme süresi hiçbir koşulda işlemin ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ayı geçemez.

 

 

l  e-Arşiv Fatura Uygulamasına Geçmek Zorunda Olan Mükellefler

24.12.2015  tarih 29572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-Arşiv uygulamasına geçme zorunluluğu getirilen  internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan  mükellefler ile uygulamaya geçiş tarihleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

 

İnternet Üzerinden Mal ve Hizmet Satışı Yapan Mükelleflerden e-Arşiv Uygulamasına Geçmek Zorunda Olanlar

Uygulamaya Geçiş Tarihi

 

 

 2017 yılı brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzerinde olan mükellefler,             

:

01.01.2019

 

 

 

▪ 5 milyon TL brüt satış hasılatını 2018 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler,             

 

:

İlgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren,

 

 

 

e-arşiv uygulamasına geçmek zorundadır.

 

P e-Arşiv Uygulamasına geçiş yapan mükellefler, 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan düzenlemeler uyarınca internetten yaptıkları satışlara ait e-arşiv faturalarını elektronik ortamda iletmek ve söz konusu faturalarda gösterilmesi istenen bilgilere yer vermekle zorunludur.

 

01.01.2019 tarihi itibariyle e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerin vergisel uygulamalar bakımında hukuki bir sorun yaşamaması ve cezai işlemlere maruz kalmaması için 31.12.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) başvuru ve hazırlıklarını tamamlamaları gerekmektedir.

Başvuru adresleri;

MALİ MÜHÜR BAŞVURUSU İÇİN     : https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go

E-FATURA BAŞVURUSU İÇİN           : https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/

E-DEFTER BAŞVURUSU İÇİN           : https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/

(10.12.2018)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. Mal Müdürlüğü Mükelleflerinin e-Beyanname Zorunluluğunun Başlaması Hk. (23.08.2019)
  2. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği Güncellendi (23.08.2019)
  3. E-Fatura İptal Portalı Duyurusu (23.08.2019)
  4. Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 313)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 391) (21.08.2019)
  5. Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (21.08.2019)
  6. II Sayılı ÖTV Tebliğinde Değişiklik Yapıldı (15.08.2019)
  7. Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6) (10.08.2019)
  8. Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (10.08.2019)
  9. Varlık Barışı Hakkında Duyuru (09.08.2019)
  10. Yeni Varlık Barışına İlişkin Tebliğ Düzenlemesi (08.08.2019)

GÜNDEM