GÜNCEL MEVZUAT
SGK’ya Olan Yükümlülüklerini Süresinde Yerine Getiren Borçlu İşverenlere, Borçlarını Yİ-ÜFE Oranıyla Tecil ve Taksitlendirme İmkanı Getirildi - MuhasebeTR

SGK’ya Olan Yükümlülüklerini Süresinde Yerine Getiren Borçlu İşverenlere, Borçlarını Yİ-ÜFE Oranıyla Tecil ve Taksitlendirme İmkanı Getirildi

SGK’ya Olan Yükümlülüklerini Süresinde Yerine Getiren Borçlu İşverenlere, Borçlarını Yİ-ÜFE Oranıyla Tecil ve Taksitlendirme İmkanı Getirildi.

SGK’YA OLAN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ 

SÜRESİNDE YERİNE GETİREN BORÇLU İŞVERENLERE

 BORÇLARINI Yİ-ÜFE ORANIYLA TECİL VE TAKSİTLENDİRME İMKANI GETİRİLDİ

Sosyal Güvenlik Kurumuna olan yükümlülüklerini süresinde yerine getirmiş ancak 1/1/2018 tarihinden başlamak üzere son bir yıl içinde borçlarını ödeyememiş olan uyumlu prim borçlularının borçlarını gecikme zammı ve

ÖZET            :

gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE oranlarıyla basit usulde güncelleştirilerek zor

durum      derecesine getirilmiştir. 

göre

taksitlendirerek

ödeyebilmelerine

imkan

 

1. UYGULAMANIN USUL VE ESASLARI:

Belirtilen uygulamadan yararlanmak için aşağıdaki hususların gerçekleşmesi gerekmektedir.

a) Ticari, Zirai Veya Mesleki Faaliyeti Nedeniyle Yıllık Gelir Veya Kurumlar Vergisi Mükellefi Olmak;

6183 sayılı Kanunun 48/A maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirmeye başvurabilecek borçluların öncelikle ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyetinin bulunması gerekir. Borçluların, ilgili vergi dairesinden alacakları vergi mükellefiyet türü ve gelir unsurunu gösterir belgeyi, başvuru formu ile birlikte SGK’nın ilgili ünitesine ibraz etmeleri gerekir. Borçlunun ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyetinin bulunmaması halinde uyumlu prim borçlusu olmadığından borçlarının 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. 

b) SGK’ da En Az 3 Yıl Önce Tescil Edilmiş Bir İşyerinin Bulunması;

-Borçlunun ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyetinin yanı sıra tecil ve taksitlendirmeye başvuru yaptığı tarih itibarıyla taksitlendirme işlemini yapacak SGK ünitesinde (icra takip yönünden bu SGK ünitesinde işlem gören diğer sosyal güvenlik merkezleri dâhil) en az 3 yıldır prim ödeme yükümlüğünün bulunması gerekir. -Borçlunun aynı SGK ünitesince takip edilen birden fazla işyerinin olması durumunda başvuruda bulunulan SGK ünitesince takip edilen en az bir işyerinin başvuru tarihinden geriye doğru en az 3 yıl önce SGK’ da tescil edilmiş olması gerekmektedir.

ÖRNEK 1: 31.05.2018 tarihinde başvuru yapıldığını varsayalım, SGK Kadıköy Sosyal Güvenlik Merkezinde aynı işverenin;

01.01.2014 tarihinde tescilli A işyeri,

01.07.2016 tarihinde tescilli B işyeri,

01.02.2018 tarihinde tescilli C işyeri, olsun.

Bu işverenin 01.01.2014 tarihinde tescilli A işyeri başvuru tarihinden itibaren geriye yönelik 3 yıl önce tescil edilmiş şartını yerine getirdiği için, işveren diğer B ve C işyerleri için de 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A Maddesine Göre Tecil Ve Taksitlendirilme hükümlerinden yararlanabilecektir.

ÖRNEK 2: 31.05.2018 tarihinde başvuru yapıldığını varsayalım, SGK Bağcılar Sosyal Güvenlik Merkezinde aynı işverenin;

01.01.2012 tarihinde tescilli A işyeri,

01.07.2012 tarihinde tescilli B işyeri,

01.02.2016 tarihinde tescilli C işyeri, olsun.

SGK Beyoğlu Sosyal Güvenlik Merkezinde aynı işverenin;

01.01.2017 tarihinde tescilli D işyeri,

01.07.2017 tarihinde tescilli E işyeri,

01.01.2018 tarihinde tescilli F işyeri, olsun.

Söz konusu hüküm gereği, işyerleri SGK ünitesi bazında değerlendirildiğinden, işveren SGK Bağcılar SGM’ deki işyerleri için 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A Maddesine Göre Tecil Ve Taksitlendirilme hükümlerinden yararlanabilecekken, SGK Beyoğlu SGM de, başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıl içinde tescilli işyeri olmadığından, bu ünitedeki işyerleri bakımından, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A Maddesine Göre Tecil Ve Taksitlendirilme hükümlerinden yararlanamayacaktır.

Diğer taraftan 3 yıllık prim ödeme yükümlülüğü şartının sağlanıp sağlanmadığı hususu bağlı bulunulan il müdürlüğü ile sınırlı tutulacak olup başka bir ildeki işyerleri söz konusu şartın sağlanıp sağlanmadığı hususundaki araştırmaya dâhil edilmeyecektir.

- Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 34 üncü maddesi kapsamında, özel nitelikteki inşaat işyerleri ile ihale konusu işyerleri hariç olmak üzere kapanma, terk veya tasfiye olmadığı hâlde işyerinde en fazla iki yıl süre ile sigortalı çalıştırılmadığı, işverenler tarafından bildirilen veya SGK tarafından tespit edilen işyerlerinin bulunması 3 yıllık prim ödeme yükümlülüğü şartının ihlali sayılmaz. 

ÖRNEK 3: Borçlu (A), 01/7/2016 tarihinde SGK’ ya tescil ettirdiği işyerinde 01/1/201830/4/2019 tarihleri arasında sigortalı çalıştırmamıştır. 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesine istinaden borçlarını tecil ve taksitlendirmek için 1/08/2019 tarihinde SGK’ ya başvurduğunda 1/8/2016 tarihinden (tecil talep tarihinden geriye doğru 3 üncü yılın başladığı tarihtir) itibaren 3 yıldır prim ödeme yükümlüsü olarak kabul edilecek, sigortalı çalıştırmadığı 4 aylık süre yok sayılmayacaktır. Bu takdirde, diğer şartları da taşıması şartıyla başvurusu kabul edilecektir.

c) SGK Ünitesinde İşyerlerinin Tamamında Son 3 Yıl İçinde Verilmesi Gereken Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinin Ve Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Süresinde Verilmiş Olması;

 • Tecil ve taksitlendirme başvuru tarihi itibarıyla geriye doğru 3 yıl boyunca o SGK ünitesindeki (icra takip yönünden bu ünitede işlem gören diğer sosyal güvenlik merkezleri dâhil) işyerlerinin tamamında (borcu olmayan işyerleri de dahil) asıl aylık prim ve hizmet belgelerinin ve muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin süresinde verilmiş olması halinde bu işveren prim belgelerini süresinde vermiş uyumlu prim borçlusu olarak kabul edilecektir.
 • Başvuru tarihinden geriye doğru prime ilişkin belgelerin süresinde verilip verilmediğinin incelenmesinde borçlunun başvuruda bulunduğu SGK ünitesindeki borçlu bulunsun bulunmasın tüm işyerleri dikkate alınacaktır.
 • Söz konusu 3 yıllık süre içerisinde 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının; (c) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (4) numaralı alt bendi uyarınca asıl nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmemesinden,

(m) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (4) numaralı alt bendi uyarınca asıl nitelikteki muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilmemesinden, dolayı idari para cezası uygulanmamış olması gerekir.

ÖRNEK 4: 31.05.2018 tarihinde başvuru yapıldığını varsayalım, SGK Ulucanlar Sosyal Güvenlik Merkezinde aynı işverenin;

01.01.2013 tarihinde tescilli A işyeri, belge ve beyannamelerini süresinde vermiş

01.07.2014 tarihinde tescilli B işyeri, belge ve beyannamelerini süresinde vermemiş

01.02.2015 tarihinde tescilli C işyeri, belge ve beyannamelerini süresinde vermiş

Bu örnekte, işverenin aynı ünitede başvuru tarihinden geriye yönelik olarak 3 yıl önce tescil edilmiş işyeri olmasına karşılık, B işyeri için SGK’ ya verilmesi gereken belge ve beyannamelerin süresinde verilmemesi nedeniyle 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A Maddesine Göre Tecil Ve Taksitlendirilme hükümlerinden yararlanamayacaktır.

ç) Borcun Talep Tarihinden Geriye Doğru Son 1 Yıllık Döneme Ait Olması;

- Sosyal sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borç türlerinden, tecil ve taksitlendirme talep tarihi itibarıyla ödeme süresi 01/01/2018 tarihinden sonra olan ve bir yılı aşmayan borçlar 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesi kapsamında değerlendirilecektir. Dolayısıyla, söz konusu hükümden yararlanılabilmesi için tecil talep tarihi itibarıyla kapsamda yer alan alacaklardan vadesi 1 yılı geçmiş borcun bulunmaması gerekmektedir.

ÖRNEK-5: 1/11/2019 tarihinde borçlarını 48/A kapsamında taksitlendirmek için müracaat eden bir işverenin geriye doğru 1 yılın başlangıcı olan 1/11/2018 tarihi itibarıyla yasal ödeme vadesi geçmemiş olan 2018/10 ve sonrası aylara ilişkin sosyal sigorta primleri ile işsizlik sigortası primlerinden kaynaklanan borçları 48/A maddesi kapsamındadır. Şayet, bu işverenin 2018/10 öncesi kapsama giren borcunun bulunması halinde borç türüne bakılmaksızın hiçbir borcu 48/A maddesi kapsamında değerlendirilmeyecektir.

-Kanun gereği, 1/1/2018 tarihinden itibaren vadesi gelen borçlar madde kapsamında değerlendirileceğinden 2017 Aralık ve takip eden aylara ilişkin borçlar 48/A maddesi kapsamına alınacaktır. Dolayısıyla, 2017/Kasım ve öncesine ait borçlar 48/A maddesi kapsamında değerlendirilmeyecektir. Ancak, borçlunun başvuru tarihi itibarıyla 2017/Kasım ve öncesine ait borçlarının bulunması halinde bu borçlar, başvuru tarihinden geriye doğru 1 yılı geçmiş borcun bulunmamasına ilişkin yapılacak hesaplamada dikkate alınacaktır.

-Ayrıca ödemeleri ertelenen borçlar yönünden, ertelenen borcun erteleme sonrası belirlenen son ödeme tarihi (01/01/2018 ve sonrası olmak üzere) ile başvuru tarihi arasında 1 yıldan fazla sürenin geçmemiş olması halinde bu borçlar da 1 yılı geçmeyen borç olarak değerlendirilecektir.

d) Mali Açıdan Çok Zor Durumun Bulunması;

 • Bilanço esasına göre defter tutan yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin çok zor durum halinin tespitinde aşağıdaki mali göstergeler kullanılır.

 

Nakit Oranı

Hazır Değerler + Menkul Kıymetler Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

Likidite Oranı

Dönen Varlıklar - Stoklar Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

Kaldıraç Oranı

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar + Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

Toplam Varlıklar

 • İşletme hesabı veya zirai işletme hesabı esasına göre defter tutan, ticari kazancı basit usulde tespit edilen ve serbest meslek kazanç defteri tutan mükelleflerin çok zor durum halinin tespitinde aşağıdaki mali göstergeler kullanılır.

 

Nakit Oranı

Kasa + Banka Kısa Vadeli Borçlar

Likidite Oranı

Kasa + Banka + Kısa Vadeli Alacaklar Kısa Vadeli Borçlar

Kaldıraç Oranı

Kısa Vadeli Borçlar + Uzun Vadeli Borçlar Toplam Varlıklar

 

 • 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesi uyarınca yapılacak tecil ve taksitlendirme işlemlerinde, borçluların “çok zor durum” halinde kabul edilebilmesi için;
 • Nakit oranının 0,1 veya 0,1’den küçük olması,
 • Likidite oranının 0,7 veya 0,7’den küçük olması, - Kaldıraç oranının 0,7 veya 0,7’den büyük olması şartlarının bir arada bulunması gerekmektedir. Söz konusu 3 şartın birlikte sağlanamaması halinde ise tecil ve taksitlendirme talepleri reddedilir.

 

d.1.) Çok Zor Durum Derecesi ve çok Zor Durum Derecesine göre yararlanılacak tecil süresi ve tecil faiz oranı sayısı kaçtır?

Çok zor durumda olan borçlular aşağıda belirtilen likidite ve kaldıraç analizi tablolarına göre ayrı ayrı tespit edilen dereceler toplanarak “Çok Zor Durum Derecesi” bulunur. Çok zor durum derecesi hesaplamalarında virgülden sonraki iki rakam dikkate alınır ve herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmaz.  

 • Likitide ve kaldıraç analiz tablolarına göre belirlenen çok zor durum derecesine göre aşağıdaki tabloda belirtilen vade ve tecil faiz oranlarında, tecil ve taksitlendirme yapılarak söz konusu borçlar SGK tarafından deme planına bağlanır

 

Tecil

Süresi ve Faiz Oranı Belirleme Tablosu

Çok Zor Durum Derecesi (L+K)

Azami Tecil Süresi

Tecil Faiz Oranı

2-3

18 aya kadar

TFO x 0,75

2-3

12 aya kadar

TFO x 0,7

2-3

6 aya kadar

TFO x 0,65

4-5

24 aya kadar

TFO x 0,7

4-5

18 aya kadar

TFO x 0,6

4-5

12 aya kadar

TFO x 0,5

4-5

6 aya kadar

TFO x 0,4

6-7

36 aya kadar

TFO x 0,7

6-7

24 aya kadar

TFO x 0,6

6-7

18 aya kadar

TFO x 0,5

Yukarıdaki tabloda belirtilen süreler azami tecil ve taksitlendirme süreleri olup tecil ve taksitlendirmeye yetkili makamlarca daha az süreli tecil ve taksitlendirme yapılabilir.

e) Sigortalı Çalıştırma Yönünden Faal İşveren Olması Ya Da Borcun 4/B Sigortalılıktan Kaynaklanması Halinde Sigortalılığın Devam Ediyor Olması;

 • Borcun SGK ünitesinde tescilli işyerlerinden kaynaklanması halinde, tecil ve taksitlendirme talep tarihi itibarıyla SGK ünitesindeki işyerlerinden en az bir tanesinin faal olması (sigortalı çalıştırmaya devam etmesi) gerekir.
 • Bu bakımdan işverenler yönünden tecil ve taksitlendirme talep tarihinden önce verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ve muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresinde verilmiş olması gerekir. Yasal süresi geçmemiş olmakla birlikte başvuru tarihi itibarıyla bu belgelerin henüz verilmediği durumda bir önceki ayda verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ve muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verilmiş olması gerekmektedir.
 • Borçlunun o SGK ünitesinde birden fazla işyerinin bulunması halinde bir işyeri bakımından bu şartın sağlanmış olması yeterlidir.

ÖRNEK 6: Borçlu (B), 02/01/2019 tarihinde madde kapsamına giren borçlarını taksitlendirmek için Rüzgarlı SGM’ye başvurmuştur. Başvuru tarihinden önce verilmesi gereken en son prim belgesi olan 2018 Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin verilmiş olması halinde işyerinin faal olduğu kabul edilecektir.

ÖRNEK 7: Borçlu (C), 02/01/2019 tarihinde madde kapsamına giren borçlarını taksitlendirmek için Rüzgarlı SGM’ye başvurmuştur. Başvuru tarihinden önce verilmesi gereken en son prim belgesi olan 2018 Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin henüz verilmediği durumda 2018 Kasım ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin verilmiş olması halinde işyerinin faal olduğu kabul edilecektir.

 • Borcun 4/b sigortalılığından kaynaklanması halinde ise talep tarihinde bu statüdeki sigortalılığının terk edilmemiş olması gerekmektedir.
 • Borçlunun 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi (4/b) sigortalı olması yanında işveren sıfatının da bulunması durumunda 4/b sigortalılığından kaynaklanan borcu ile işveren olmasından kaynaklanan borçları ayrı ayrı değerlendirilecektir. - 4/b sigortalılığı yönünden aktif olunmasına rağmen işverenlik yönünden faal olunmaması (sigortalı çalıştırılmaması) halinde sadece 4/b sigortalılığından kaynaklanan borçlar için başvurulabilecektir.
 • 4/b sigortalılığı devam ederken başka bir işyerinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi çalışılması halinde 4/b sigortalılığından kaynaklanan borçlar için başvurulabilecektir.

1.1. Hangi Borçlar Kapsama Girmektedir?

1/1/2018 tarihinden itibaren vadesi gelen sosyal sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirilebilecektir. Borç türleri için ayrı ayrı değil tamamı için tecil talebinde bulunulması gerekir.

ÖRNEK 8: 31.05.2018 tarihinde başvuru yapan işverenin,

Samsun SGK İl Müdürlüğünde;

   1. işyeri için 01.01.2017-31.12.2017 dönemin de 5.000.000.TL 
   2. işyeri için 01.06.2016-31.12.2017 döneminde 3.000.000.TL
   3. işyeri için 01.01.2018-30.04.2018 dönemi için 20.000.TL, borcun olsun

İşveren, sadece C işyeri için nedeniyle 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A Maddesine Göre Tecil Ve Taksitlendirilme hükümlerinden yararlanabilecek, A ve B işyerleri için yararlanamayacaktır.

ÖRNEK 9: Borçlu (D), 2019/04-05-06-07-08-09-10 aylarına ilişkin damga vergisinden kaynaklanan 420 TL asıl 80 TL gecikme cezası ve gecikme zammını ile sosyal sigorta priminden olan 1.100.000.-TL asıl, 300.000 TL gecikme cezası ve gecikme zammı olmak üzere toplam 1.400.500 TL borcunun 48/A maddesine göre 60 ay süreyle tecil ve taksitlendirilmesi amacıyla bağlı bulunduğu Beşiktaş SGM’ye 16/12/2019 tarihinde müracaat etmiştir.

Damga vergisi borcu madde kapsamında olmadığından damga vergisi yönünden tecil ve taksitlendirme talebi reddedilecektir. Ancak sosyal sigorta primi madde kapsamında olduğundan değerlendirmeye alınacaktır.

-Tecile yetkili makam tarafından yapılan değerlendirmede tecil başvuru tarihi (16/12/2019) itibarıyla borçlunun;

 • Tecilini talep ettiği sosyal sigorta priminin madde kapsamında olduğu, vadesinden itibaren 1 yılı geçmediği ve vadesinin 1/1/2018 tarihinden sonra olduğu,
 • Ticari kazançtan dolayı faal gelir vergisi mükellefiyetinin bulunduğu,
 • Bağlı bulunduğu SGK ünitesine 16/12/2016 tarihinden (Tecil talep tarihi olan 16/12/2019 tarihinden geriye doğru 3 üncü yılın başladığı tarihtir.) itibaren 5510 sayılı Kanun kapsamında verilmesi gereken prime ilişkin belgeleri (APHB ile MPHB) süresinde verdiği,
 • Sunmuş olduğu bilgi ve belgeler ile yapılan araştırmalar neticesinde nakit oranının (0,04), likidite oranının (0,25) ve kaldıraç oranının ise (1,11) olduğu, tespit edildiğinden, talebinin madde kapsamında değerlendirilmesi için gerekli şartların oluştuğu anlaşılmıştır.

Borçlunun, likidite oranı (0,25) karşılığı olan 5 derecesi ile kaldıraç oranı (1,11) karşılığı olan 5 derecesinin toplanması neticesinde çok zor durum derecesi 10 olarak tespit edilmiştir.

Çok zor durum derecesi 10 olan borçlular için belirlenen azami tecil süresi ve faiz oranları aşağıda yer almaktadır.

Tecil Süresi ve Faiz Oranı Belirleme Tab

losu

Çok Zor Durum Derecesi (L+K)

Azami Tecil Süresi

Tecil Faiz Oram

10

60 ava kadar

TFO x 0,5

10

48 ava kadar

TFO x 0,4

10

36 ava kadar

TFO x 0,3

10

24 ava kadar

TFO x 0,2

10

18 ava kadar

TFO x 0,15

10

12 ava kadar

TFO x 0,1

10

6 ava kadar

TFO x 0,05

 

Tecile yetkili makam, söz konusu borcun 48 ayda 48 eşit taksitte ödenmesini uygun bulmuştur. Bu durumda, tecil edilen borç için yürürlükteki tecil faiz oranının %40’i esas alınarak faiz hesaplanması (Yıllık %22 olan tecil faizi oranı yerine yıllık %8,8 tecil faizi oranı uygulanacaktır.) gerekir.

Gecikme cezası ve gecikme zammı yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarı 80.000 TL’dir. Dolayısıyla tecil edilen borç için asgari [(1.180.000-500.000) = 680.000) x 0,25] = 170.000 TL değerinde teminat gösterilmesi gerekir.

Yürürlükteki Faiz Oranı

%o22

Uygulanan Faiz Oranı (48/A)

%8,8

Tecil Süresi

48 av

İlk Ödeme Tarihi

16/12/2019

İkinci Taksit Ödeme Tarihi

16/01/2020

 

 

Borç Aslı

1.100.000,00 TL

Gecikme Zammı Yerine Alınacak YI-UFE

80.000,00 TL

Toplam

1.180.000,00 TL

İlk Taksit

24.583,33 TL

 

Sıra No

Tecil Faizine Konu

Taksitler

Tecil Faizi

Tahsil Edilecek

Toplam Tutar

Tecil Gün

Ödeme Günü

Sayısı

1

24.583,33 TL

0,00 TL

24.583,33 TL

0

16/12/2019

2

24.583,33 TL

186,29 TL

24.769,62 TL

31

16/01/2020

3

24.583,33 TL

354,55 TL

24.937,88 TL

59

13/02/2020

4

24.583,33 TL

540,83 TL

25.124,17 TL

90

13/03/2020

5

24.583,33 TL

721,11 TL

25.304,44 TL

120

14/04/2020

6

24.583,33 TL

907,40 TL

25.490,73 TL

151

15/05/2020

7

24.583,33 TL

1.087,68 TL

25.671,01 TL

181

12/06/2020

8

24.583,33 TL

1.273,96 TL

25.857,30 TL

212

15/07/2020

9

24.583,33 TL

1.460,25 TL

26.043,58 TL

243

14/08/2020

10

24.583,33 TL

1.640,53 TL

26.223,86 TL

273

14/09/2020

11

24.583,33 TL

1.826,81 TL

26.410,15 TL

304

15/10/2020

12

24.583,33 TL

2.007,09 TL

26.590,43 TL

334

13/11/2020

13

24.583,33 TL

2.193,38 TL

26.776,71 TL

365

15/12/2020

14

24.583,33 TL

2.379,67 TL

26.963,00TL

396

15/01/2021

15

24.583,33 TL

2.547,93 TL

27.131,26 TL

424

12/02/2021

16

24.583,33 TL

2.734,21 TL

27.317,55 TL

455

15/03/2021

17

24.583,33 TL

2.914,49 TL

27.497,82 TL

485

14/04/2021

18

24.583,33 TL

3.100,78 TL

27.684,11 TL

516

14/05/2021

19

24.583,33 TL

3.281,06 TL

27.864,39 TL

546

14/06/2021

20

24.583,33 TL

3.467,34 TL

28.050,68 TL

577

15/07/2021

21

24.583,33 TL

3.653,63 TL

28.236,96 TL

608

13/08/2021

22

24.583,33 TL

3.833,91 TL

28.417,24 TL

638

14/09/2021

23

24.583,33 TL

4.020,19 TL

28.603,53 TL

669

15/10/2021

24

24.583,33 TL

4.200,47 TL

28.783,81 TL

699

12/11/2021

25

24.583,33 TL

4.386,76TL

28.970,09 TL

730

15/12/2021

26

24.583,33 TL

4.573,05TL

29.156,38 TL

761

14/01/2022

27

24.583,33 TL

4.741,31 TL

29.324,64 TL

789

11/02/2022

28

24.583,33 TL

4.927,59 TL

29.510,93 TL

820

15/03/2022

29

24.583,33 TL

5.107,87 TL

29.691,20 TL

850

14/04/2022

30

24.583,33 TL

5.294,16 TL

29.877,49 TL

881

13/05/2022

31

24.583,33 TL

5.474,44TL

30.057,77 TL

911

14/06/2022

32

24.583,33 TL

5.660,72 TL

30.244,06 TL

942

15/07/2022

33

24.583,33 TL

5.847,01 TL

30.430,34 TL

973

15/08/2022

34

24.583,33 TL

6.027,29 TL

30.610,62 TL

1003

14/09/2022

35

24.583,33 TL

6.213,57 TL

30.796,91 TL

1034

14/10/2022

36

24.583,33 TL

6.393,85 TL

30.977,19 TL

1064

14/11/2022

37

24.583,33 TL

6.580,14TL

31.163,47 TL

1095

15/12/2022

38

24.583,33 TL

6.766,43 TL

31.349,76 TL

1126

13/01/2023

39

24.583,33 TL

6.934,69 TL

31.518,02 TL

1154

10/02/2023

40

24.583,33 TL

7.120,97 TL

31.704,31 TL

1185

15/03/2023

41

24.583,33 TL

7.301,25 TL

31.884,58 TL

1215

14/04/2023

42

24.583,33 TL

7.487,54 TL

32.070,87 TL

1246

15/05/2023

43

24.583,33 TL

7.667,81 TL

32.251,15 TL

1276

14/06/2023

44

24.583,33 TL

7.854,10TL

32.437,44 TL

1307

14/07/2023

45

24.583,33 TL

8.040,39 TL

32.623,72 TL

1338

15/08/2023

46

24.583,33 TL

8.220,67 TL

32.804,00 TL

1368

14/09/2023

47

24.583,33 TL

8.406,95TL

32.990,29 TL

1399

13/10/2023

48

24.583,33 TL

8.587,23 TL

33.170,56 TL

1429

14/11/2023

Toplam

1.180.000,00 TL

205.949,33 TL

1.385.949,33 TL

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Tecil ve taksitlendirmeler ile yapılandırmalar devam ederken oluşan cari ay prim borçları 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesine göre taksitlendirilebilecek mi?

 • 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi ile 48/A maddesine göre tecil edilen veya özel kanunlara   göre     ödeme             planına            bağlanan         borcun             bulunması       48/A    maddesinden yararlanılmasına engel teşkil etmez.
 • 48’inci madde kapsamında tecil ve taksitlendirmesi devam ederken ödenmeyen cari ay primlerinin 48/A maddesi kapsamında taksitlendirilmesinin talep edilmesi halinde cari ay primlerinin 48/A maddesi şartlarını taşıması koşuluyla taksitlendirme süresi içinde bir defaya mahsus olmak üzere 48/A maddesi kapsamında taksitlendirilebilecektir. Bu takdirde cari ay primlerinin 48/A maddesi kapsamında taksitlendirilmesi nedeniyle 48 inci maddeye göre yapılan taksitlendirme işlemi bu cari aylar (48/A maddesi kapsamında taksitlendirilen cari aylar) yönünden bozma şartı oluşmadığı sürece dikkate alınmayacaktır.
 • Ancak, 48/A maddesi kapsamında taksitlendirilen cari ay primlerinin 48/A maddesi kapsamındaki taksitlendirmesinin (gerek taksitler yönünden gerekse cari ay primleri yönünden) bozulması        halinde,           bozma             koşulunun       oluştuğu          tarih     itibarıyla          48        inci      madde taksitlendirmesinin de bozma koşuluna girmiş olması halinde (bir takvim yılında en fazla dört cari ay priminin son taksit süresini geçmemek kaydıyla izleyen takvim yılı sonuna kadar ödenmemiş olması) 48 inci madde taksitlendirmesi de bozulacaktır.

ÖRNEK 10: Borçlu (E), 29/12/2017 tarihinde 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden borçlarını 36 ay süre ile tecil ve taksitlendirdikten sonra 2018/03-04-05-06 aylarına ilişkin cari ay primlerini ödeyememiştir. Ödeyemediği dört cari ay primini 48/A maddesine istinaden tecil ve taksitlendirmek için SGK’ya başvurduğunda diğer şartları da taşıması halinde bu başvurusu kabul edilecektir. Ancak 2018/03-04-05-06 ay primlerinin 48/A kapsamında taksitlendirmesinin 15/03/2019 tarihinde taksitler yönünden bozulduğu ve ödenen taksitler sonucu 2018/03-04 ayların tahsil edilmiş olduğu düşünüldüğünde, 2018/05-06 ayların devam eden 48 inci madde taksitlendirmesi bakımından da cari aylar olması ve en geç son taksit süresini geçmemek kaydıyla izleyen takvim yılı sonuna kadar ödenmesi gerektiğinden 2018/05-06 ayların en geç 31/12/2019 sonuna kadar ödenmesi halinde 29/12/2017 tarihinde yapılan 48 inci madde taksitlendirilmesi cari ay yönünden bozulmayacaktır.

 • Yukarıdaki örnekte 48/A maddesi kapsamındaki tecil ve taksitlendirmenin 31/12/2019 tarihinden sonra bozulması halinde 29/12/2017 tarihindeki 48 inci madde kapsamındaki tecil ve taksitlendirme de bozulacaktır.
 • 48/A maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirme yapıldıktan sonra ödenmeyen cari ay primlerinin 48/A maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirmesinin talep edilmesi halinde bu talep 48 inci madde uygulamasında olduğu gibi mevcut taksitlendirmeye ekleme şeklinde değil ayrı bir tecil ve taksitlendirme şeklinde uygulanacaktır.
 • 48/A maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirmesi devam ederken taksitlendirme bozma koşulu oluşmaması kaydıyla ödenmeyen cari ay primlerinin 48/A maddesi kapsamında taksitlendirilmesinin talep edilmesi (yeni bir 48/A talebi) halinde cari ay primlerinin 48/A maddesi şartlarını taşıması koşuluyla taksitlendirme süresi içinde bir defaya mahsus olmak üzere 48/A maddesi kapsamında ayrı taksitlendirilebilecektir.   Bu takdirde cari ay primlerinin 48/A maddesi kapsamında taksitlendirilmesi nedeniyle ilk yapılan 48/A maddesi taksitlendirme işleminde bu aylar (yeni talep neticesinde 48/A maddesi kapsamında taksitlendirilen aylar) yönünden bozma şartı olarak dikkate alınmayacaktır.
 • Ancak, yeni talep neticesinde 48/A maddesi kapsamında taksitlendirilen ay primlerinin 48/A maddesi kapsamındaki taksitlendirmesinin (gerek taksitler yönünden gerekse cari ay primleri yönünden) bozulması halinde, bozma koşulunun oluştuğu tarih itibarıyla ilk yapılan 48/A maddesi kapsamındaki taksitlendirmenin de bozma koşuluna girmiş olması halinde (bir takvim yılında en fazla iki cari ay priminin son taksit süresini geçmemek kaydıyla izleyen takvim yılı sonuna kadar ödenmemiş olması) ilk yapılan 48/A maddesi kapsamındaki taksitlendirme de bozulacaktır.
 • 6183 sayılı Kanunun 48 inci veya 48/A maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirme işlemi yapıldıktan sonra tecil başlangıç tarihinden önceki bir döneme ilişkin borç tahakkuk etmesi halinde bu ayların 48/A maddesi şartlarını taşımaları ve ikinci defa 48/A hakkı kullanılmamış olması halinde bu borçlar da 48/A maddesi kapsamında ayrı olarak tecil ve taksitlendirilebilecektir.

1.3. Başvuru nereye yapılmalıdır?

6183 sayılı Kanunun 48/A maddesinden yararlanmak isteyen borçluların,

 • Bağlı bulundukları sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine yazılı olarak,  - Borçlunun bu kapsamda birden fazla sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi tarafından takip edilen borcunun bulunması halinde yazılı olarak işyerlerinin işlem gördüğü SGK ünitelerine ayrı ayrı,

Başvuru yapmaları gerekmektedir.

 • 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesinden yararlanmak isteyen borçluların bağlı bulundukları sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine yazılı olarak başvurmaları gerektiğinden işyerinin bağlı bulunduğu SGK ünitesi dışında başka bir ünitede niyabeten (Vekaleten) taksitlendirme yapılmayacaktır.
  1. İşveren dışındakiler belirtilen hükümden yararlanabilirler mi?

Asıl Kurum borçlusu (gerçek veya tüzel kişi) dışında kalan kefiller, şirket ortakları, üst düzey yöneticiler ve kanuni temsilciler gibi Kurum borçlusu sayılan kişiler sorumlu oldukları tutarlar için 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesi hükmünden yararlanamayacaktır.

  1. Mali Tablo Analizlerini Kimler Yapacak?
 • Mali Tablo Analizlerinde, SGK’nın denetim yetkisi saklı kalmak şartıyla meslek mensuplarımız tarafından işyeri kayıtlarının incelenmesi sonucu düzenlenen raporlar esas alınacaktır.
 • Düzenlenen rapor neticesinde tecil ve taksitlendirmeden yararlanmaması gerektiği halde yararlanılmış olması durumunda borç ödenerek tecil ve taksitlendirme işlemi bitmiş olsa bile tecil ve taksitlendirme işlemi iptal edilir. Kasten gerçeğe aykırı rapor düzenleyenler, oluşan SGK zararından borçlu ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulur. Bu düzenleme hataen yapılan işlemleri kapsamamaktadır.
 • Çok zor durum derecesinin olması gerekenden yüksek gösterildiği durumlarda ise ödeme planı revize edilerek ödeme planı güncelleştirilir ve yeni plana göre aradaki fark tutar tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde ödenir. Tecil ve taksitlendirmeye konu borcun ödenmesinden sonra bu durumun ortaya çıkması halinde ise aradaki farkın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde ödenmesi istenir, aksi halde tecil ve taksitlendirme işlemi geriye doğru iptal edilir.
 • Düzenledikleri rapor ile SGK’nın zararına sebebiyet verdikleri veya henüz zarar doğmamış olsa bile SGK’yı yanılttıkları tespit edilen meslek mensuplarınca 5 yıl boyunca düzenlenen raporlar işleme konulmaz.
 • Meslek mensuplarının şirket hâlinde çalışması durumunda, düzenlenecek raporlardan doğacak cezai ve mali sorumluluk, raporu düzenleyen meslek mensubuna aittir.
 • Meslek mensupları, defter ve belgelerini tuttukları mükellefleri veya kendilerinin, boşanmış dahi olsa eşinin usul ve füruundan birinin veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kayın hısımlarının ya da bunların yönetici oldukları veya yönetiminde görev alarak ortak oldukları işyerleri hakkında düzenledikleri raporlar işleme alınmaz.

1.6. Kapsama girecek işyerlerine göre tecil ve taksitlendirme yetkisi kimlerdedir?

a) Borç tutarlarına göre;

 • Sosyal güvenlik merkezlerince takip edilen ve 1.500.000 TL’ye kadar olan SGK alacaklarının tecil ve taksitlendirilmesinde sosyal güvenlik merkezlerinin müdürü,
 • 1.500.001-3.000.000 TL arası SGK alacaklarının tecil ve taksitlendirilmesinde sosyal güvenlik il müdürü,
 • Büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki sosyal güvenlik il müdürleri 1.500.001-4.000.000 TL arası SGK alacaklarının tecil ve taksitlendirilmesinde, yetkilidir.
 1. Bünyesinde icra takip, haciz ve satış işlemlerinin yürütüldüğü sosyal güvenlik merkezi kurulmayan sosyal güvenlik il müdürlüklerinde; büyükşehir belediyesi olan iller için 4.000.000 TL’ye kadar, diğer illerde ise 3.000.000 TL’ye kadar olan borçların tecil ve taksitlendirme yetkisi il müdürlerindedir.
 2. Büyükşehir belediyesi olan iller için 4.000.000 TL’yi, diğer iller için ise 3.000.000 TL’yi aşan tutarların tecil ve taksitlendirme talepleri İcra Daire Başkanlığına gönderilmekle beraber söz konusu borç tutarları;
   • 3.000.001-4.500.000 TL arasında ise İcra Daire Başkanı,
   • 4.500.001-6.000.000 TL arasında ise Genel Müdür,
   • 6.000.001-7.500.000 TL arasında ise Kurum Başkanı,
   • 7.500.001 TL ve üzerinde ise Kurum Yönetim Kurulu, tarafından değerlendirilir.

1.7. Tecil ve Taksitlendirmede hangi faiz oranları dikkate alınır?

 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesi uyarınca yapılacak tecil ve taksitlendirme işlemlerinde, aynı yapılandırmalarda olduğu üzere, tecil edilecek borç tutarına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları basit usulde uygulanacaktır. Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarının eksi değer çıkması durumunda bu oranlar da hesaplamada eksi değer olarak dikkate alınacaktır. Hesaplamaya konu döneme ilişkin olarak Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarının toplamı eksi değer olduğu takdirde gecikme cezası ve zammı yerine alınması gereken Yİ-ÜFE tutarı sıfır kabul edilecektir.

1.8. Teminat aranmayacak durumlar nelerdir? 

 1. Borçlunun 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesine göre tecil ve taksitlendirmeye konu borç toplamının işyeri ve borç türüne bakılmaksızın 500.000 (beş yüz bin) TL’yi aşmaması şartıyla tecil edilecek borçlar için teminat aranmaz.
 2. Tecil ve taksitlendirilecek SGK alacaklarının toplam tutarının 500.000 TL’yi aşması durumunda, gösterilmesi zorunlu olan teminat tutarı 500.000 TL’yi aşan kısmın %25’i kadardır. 
 3. Tecil ve taksitlendirilen borç toplamının 500.000 TL’ den fazla olması ve tecil şartlarına uygun taksit ödemeleri devam ettiği sürece borçlu tarafından başkaca borçları için yeni tecil ve taksitlendirme talebinde bulunulduğunda, daha önce tecil edilmiş borçların 500.000 TL’ ye kadar olan kısmı için teminat aranmamış olması nedeniyle, tecil ve taksitlendirilmesi talep edilen borcun %25’i oranında teminat gösterilmesi istenilir

1.9. Teminat olarak gösterilen taşınır ve taşınmazların değer tespitlerinde esas alınacak raporlar hangileridir?

Tecil ve taksitlendirme işlemlerinde teminat olarak taşınmaz gösterilmiş ise değer tespitlerinde; a) SGK teknik elemanlarınca düzenlenen raporlar,

 1. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yetkilendirilmiş değerleme uzmanları veya değerleme şirketleri tarafından düzenlenen raporlar,
 2. Ticaret, Sanayi ve Deniz Ticaret Odaları ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları veya bunların bağlı olduğu birlik yönetimlerince bilirkişilik, eksperlik ve hakemlik yapma yetkisi verilenler tarafından düzenlenen raporlar,

ç) Bankalar ve sigorta şirketleri tarafından yaptırılan değer tespitine ilişkin raporlar,

 1. Hukuk mahkemelerince tayin edilmiş bilirkişilerce düzenlenen raporlar, esas alınır.
 • Gösterilen teminat taşınır ise, SGK icra memurunca değer tespiti yapılır. Taşınırın niteliğine göre gerek görülmesi halinde bilirkişilere değer tespiti yaptırılır veya ilgili meslek ve esnaf odalarından görüş alınır ya da emsal malların piyasa araştırması yaptırılır.

1.10. Tecil ve taksitlendirmelerde şahsi kefalet kabul edilir mi?

 • Tecil ve taksitlendirme talebinde bulunan borçluların hacze kabil bir malının bulunmaması, - Yapılan takipler sonucunda haczolunmuş mallarının SGK alacağının tamamını karşılar nitelikte olmadığının tespit edilmesi,
 • Borçluların 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesindeki teminatları da sağlayamamaları durumunda,

SGK alacağını karşılayacak tutarda mal varlığının olduğu anlaşılan muteber bir üçüncü şahıstan noterden tasdikli şahsi kefalet senedi alınmak suretiyle tecil ve taksitlendirme işlemi yapılabilir.

  1. Taksit süreleri, tecil ve taksitlendirmenin başlaması nasıl olacak?

Taksitler aynı yapılandırmalarda olduğu gibi, aylık dönemler hâlinde eşit olarak ödenir. Ancak borçlularca kademeli ödeme planında ısrar edilmesi ve SGK ünitesince borçlunun taksitlerini eşit olarak ödeyemeyecek durumda olduğuna kanaat getirilmesi halinde, en fazla ilk altı taksit, eşit taksitlere bölünmüş ödeme planındaki taksit tutarının %50’sinden az olmamak kaydıyla kademeli olarak tecil ve taksitlendirilebilir. Tecil ve taksitlendirme, tespit edilen taksit sayısına göre hesaplanan ilk taksit tutarının tamamının ödendiği tarihte başlar.

  1. Tecil ve taksitlendirmenin ihyası nasıl yapılacak?
 • Tecil şartlarına uyulmaması nedeniyle muaccel olan SGK alacağı, bozulma şartının oluştuğu (alacağın muaccel olduğu) tarihten itibaren 30 gün içinde yazılı olarak talep edilmesi ve ödenmeyen taksitlerin tecil faiziyle birlikte ve/veya cari ay primlerinin tamamının bu sürede ödenmesi halinde tecil ve taksitlendirme işlemi geçerli sayılacaktır.
 • Aylık taksitin ve/veya cari ay priminin ödenmemesi nedeniyle bozulan tecil ve taksitlendirme işleminin geçerli sayılması hakkından en fazla iki kez yararlanılabilir. Bu hak toplamda en fazla iki kez kullanılabilecek olup cari ay primleri için iki, taksitler için iki defa şeklinde değerlendirilmeyecektir. Ancak her ikisi yönünden de bozulma şartı aynı 30 günlük süre içinde gerçekleşiyorsa bunlardan yalnız biri yönünden bozulmuş sayılacak ve ikinci ihya hakkı korunacaktır.
 • Buna göre, ödenmeyen taksit ile cari ay primi aynı aya denk geldiğinde 30 günlük süre her iki borç için bir kez işlenmiş olacağından borçlunun bir kez daha ihya hakkı kalmış olacaktır.

ÖRNEK 11: Borçlu (F)’nın İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne olan borçları 2019/0cak ayında 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesine göre 18 ay süre ile tecil ve taksitlendirilmiştir. Her taksitin son ödeme süresi o ayın son günü olarak belirlenmiştir. 2019 yılı Ağustos ayı ile 2020 yılı Ocak ve Mart ayları içinde ödenmesi gereken taksit tutarları ödenmemiştir. İkiden fazla taksit süresinde ve tam olarak ödenmediğinden 1 Nisan 2020 itibarıyla taksitlendirme işlemi bozulmuş ve SGK alacağı muaccel hale gelmiştir. Ancak bozma işlemi hemen yapılmayacak, bozma şartının oluştuğu tarihten itibaren 30 gün içerisinde (1 Mayıs 2020 resmi tatil olduğundan 2 Mayıs gününe kadar) borçlunun yazılı olarak başvurması ve yine bu süre içerisinde ödenmeyen taksitleri tecil faizi ile birlikte ödemesi durumunda tecil işlemi ihya edilecektir.

Ornek-12:  Borçlu (G)’nun Adana Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne olan borçları 2019/Şubat ayında 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesine göre 36 ay süre ile tecil ve taksitlendirilmiştir. 2020 yılı Ocak, Haziran ve Kasım ayları içinde ödenmesi gereken taksit tutarları ile 2020 yılı Ocak, Nisan ve Ekim aylarına ilişkin cari ay primleri ödenmemiştir. İkiden fazla taksit ile ikiden fazla cari ay primleri süresinde ve tam olarak ödenmediğinden SGK alacağı muaccel hale gelmiştir. Borçlu, bozma şartının oluştuğu tarihten (Kasım ayı taksitinin son ödeme süresinden) 10 gün sonra yazılı olarak başvurmuş ve ödemediği üç taksiti tecil faizi ile birlikte, üç cari ay primini ise gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ödeyerek tecil işlemini ihya ettirmiştir. Bu hak taksitlendirme süresi içerisinde en fazla iki kez kullanılabileceğinden ve borçlunun ödemediği üçüncü taksiti ile üçüncü cari ay primi aynı aya denk geldiğinden 30 günlük süre her iki borç için bir kez işlemiş olacağından borçlunun bir kez daha ihya hakkı kalmış olacaktır.

1.13. Tecil ve taksitlendirme şartları nasıl bozulur? Bozulma halinde mahsup nasıl yapılır?

 • İkiden fazla aylık taksitin süresinde ve tam olarak ödenmemesi halinde tecil ve taksitlendirme işlemi bozulur. Ancak ödenmeyen en fazla iki taksitin en geç son taksit süresine kadar (bu tarih dâhil) tam olarak ödenmesi halinde tecil ve taksitlendirme işlemi bozulmaz. Aylık taksit miktarının %10’unu geçmemek kaydıyla 10 TL’ye kadar eksik ödemeler taksit ihlali sayılmaz.
 • Bir takvim yılında ikiden fazla cari ay priminin süresinde ve tam olarak ödenmemesi halinde tecil ve taksitlendirme işlemi bozulur. Ödenmeyen en fazla iki cari ay priminin son taksit süresini geçmemek kaydıyla izleyen takvim yılı sonuna kadar ödenmesi halinde tecil ve taksitlendirme işlemi bozulmaz. İdari para cezaları yönünden cari ay kavramı bulunmamaktadır. Ayrıca cari ay yönünden bozma işlemi ödenmeyen borç türü bazında yapılacaktır.
 • Tecil şartlarına uyulmaması nedeniyle muaccel olan SGK alacağı, bozulma şartının oluştuğu (alacağın muaccel olduğu) tarihten itibaren 30 gün içinde yazılı olarak talep edilmesi ve ödenmeyen taksitlerin tecil faiziyle birlikte ve/veya cari ay primlerinin tamamının bu sürede ödenmesi halinde tecil ve taksitlendirme işlemi geçerli sayılır. Aylık taksitin ve/veya cari ay priminin ödenmemesi nedeniyle bozulan tecil ve taksitlendirme işleminin geçerli sayılması hakkından en fazla iki kez yararlanılabilir. Tecil ve taksitlendirmeye ait üç taksitin süresinde ve tam olarak ödenmemesi sonucu ödenmeyen üçüncü taksitin ödeme süresini izleyen 30 gün içinde taksitlendirmenin ihyası yönünde SGK ünitesine yazılı başvuru yapılmaması veya ihya başvurusu yapılmasına rağmen bu süre içerisinde ödenmeyen tüm taksitlerin tecil faiziyle birlikte tamamının ödenmemesi halinde tecil ve taksitlendirme işlemi bozulacaktır.
 • Taksitlendirmenin yapıldığı SGK ünitesi itibarıyla, tecil şartlarına uyulmaması nedeniyle tecil ve taksitlendirme işleminin bozulması halinde tecil talep tarihinden itibaren 5 yıl geçmedikçe hangi borç türünden olursa olsun 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesinden yararlanılamaz. Söz konusu haktan 5 yıl geçmedikçe yararlanamama durumu tecil ve taksitlendirmenin yapıldığı her bir SGK ünitesi itibarıyla ayrı ayrı uygulanacaktır.
 • Değerini kaybeden teminatın veya mahcuz malların, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde tamamlanmaması veya yerlerine başkalarının gösterilmemesi hallerinde SGK alacağı muaccel olur ve tecil ve taksitlendirme işlemi ihya yapılmaksızın bozulur ancak tecil talep tarihinden itibaren 5 yıl geçmedikçe 48/A maddesi kapsamında taksitlendirmeye başvuramayacağı hükmü bu durumda uygulanmaz.
 • Haczedilen malın satışına muvafakat verildiği durumlarda SGK’ya ödenmesi gereken bedelin satış işlemini takip eden 10 gün içinde ödenmemesi halinde borçlunun hüsnüniyet şartını ihlal ettiği gerekçesiyle SGK alacağı muaccel olur ve tecil ve taksitlendirme işlemi ihya yapılmaksızın bozulur ve tecil talep tarihinden itibaren 5 yıl geçmedikçe 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesi kapsamında ilgili SGK ünitesine olan tecil ve taksitlendirme talepleri kabul edilmeyecektir.
 • Tecil ve taksitlendirmenin bozulması halinde, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan tutar yerine, gecikme cezası ve gecikme zammı hesabı 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesine göre yeniden hesaplanır. Ödenen taksitler (tecil faizi hariç) borca mahsup edilir, tahsil edilmiş bulunan tecil faizlerinin, tecile konu toplam borç içindeki gecikme cezası ve gecikme zammına isabet eden bölümü SGK’ ya irat kaydedildikten sonra, kalan tutar gecikme zammına mahsup edilir.

1.14. Ödemeler nispetinde hacizlerin kaldırılması, teminatın iadesi ve teminat değişikliği nasıl yapılacak?

 • Borçlunun malları üzerine haciz tatbik edildikten sonra söz konusu borcun tecil ve taksitlendirilmesi halinde, daha önce haczedilmiş malları, tecil ve taksitlendirilen borçları için değerleri tutarınca teminat yerine geçer.
 • Tecil ve taksitlendirme işleminden önce uygulanan ve tecile konu alacağın tamamını karşılayacak değerde olan hacizler ile alınmış olan teminatlar üzerindeki hacizlerden bir kısmının borçlu tarafından daha sonraki bir tarihte kaldırılmasının veya iadesinin istenmesi durumunda, talep tarihine kadar olan taksit tutarlarının ve cari ay primlerinin ödenmiş ve daha önce alınmış olan teminatın bölünebilir nitelikte olması durumunda ödenen miktarı aşmamak kaydıyla tecil ve taksitlendirilen borçtan fazlaya ilişkin teminatlar üzerindeki hacizler kaldırılır veya iade edilir.
 • Tecil ve taksitlendirme işleminden önce haczedilen malların değeri tecil ve taksitlendirmeye konu borç tutarından az, zorunlu teminat tutarından fazla ise tecil ve taksitlendirme şartlarına uygun olarak ödenen taksitler sonucunda kalan borç tutarı, hacizli mal değerinin altına inmediği sürece SGK hacizleri kaldırılmaz.

Tecil ve taksitlendirme şartlarına uygun olarak yapılan ödemeler neticesinde kalan tecilli borç tutarı hacizli malın değerinin altına inmesi durumunda, mahcuz malın bölünebilir nitelikte olması şartıyla yapılan ödemeler nispetinde haciz kaldırılır.

 • Tecil ve taksitlendirilen borç tutarı teminat aranılmayacak sınırın (beş yüz bin TL) altında olsa dahi tecil ve taksitlendirme işleminden önce borçlunun malları üzerine SGK lehine haciz işlemleri tatbik edilmiş ise söz konusu hacizler mahcuz malın bölünebilir nitelikte olması ve kalan borcu karşılayacak düzeyde teminatın bulunması şartıyla yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır.
 • Borcun tecil ve taksitlendirilmesinden önce haczedilen malların değeri, tecil ve taksitlendirilen borç tutarından ve zorunlu teminat tutarından az ise haczedilen malların değeri ile gösterilmesi gereken zorunlu teminat tutarı arasındaki fark kadar teminat gösterilmesi istenir. Bu durumda yapılan tecil ve taksitlendirme işlemlerinde zorunlu teminat tutarı belirlenirken 500.000 (beş yüz bin) Türk Lirası sınırı dikkate alınır.
 • 6183 sayılı Kanun uyarınca herhangi bir haciz uygulaması olmadan tecil ve taksitlendirilen borçlar için alman teminatlar; tecil ve taksitlendirme şartlarına uygun olarak yapılan ödemeler sonucunda kalan tecilli borç tutarının zorunlu teminat tutarının altına inmesi durumunda, yapılan ödemeler nispetinde (bölünebilir nitelikte olması şartıyla) iade edilir.
 • Tecil ve taksitlendirme için alınmış teminatlarda değişiklik talep edilmesi halinde, değişiklik talep edilen tarihe kadar olan taksitler ile cari ay primlerinin ödenmiş olması kaydıyla, borçlunun verdiği teminat, tamamen aynı değerde ve aynı nitelikte veya paraya çevrilmesi daha kolay başka teminatlarla değiştirilebilir.
 • Haczinin kaldırılması talep edilen mahcuz malın değeri borç tutarından fazla ise yeni verilecek teminatın değeri tecil faizleri dahil kalan tecilli borç toplamı kadar olması gerekir.
 • Haczinin kaldırılması talep edilen mahcuz malın değeri borç tutarından düşük ise yeni verilecek teminatın değeri en az mahcuz malın değeri kadar, ancak teminat değişikliği yapıldığı tarih itibarıyla yapılan ödemeler sonucu kalan borç toplamı (tecil faizleri dahil kalan tecilli borç) haczedilmiş malın değerinin altına düşmesi halinde ise verilecek teminatın değeri kalan borç toplamı (tecil faizleri dahil kalan tecilli borç) kadar olması gerekir.

1.15. Haczedilen malın satışına nasıl izin verilir?

 • Tecil edilen SGK alacağının 2.000.000 TL’yi aşmaması, hacizli malın 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan mallardan(İlgililer veya ilgililer lehine üçüncü şahıslar tarafından gösterilen ve alacaklı amme idaresince haciz varakasına müsteniden haczedilen menkul ve gayrimenkul mallar.) olması ve 6183 sayılı Kanuna göre belirlenmiş değerinin %50’sinden aşağı olmamak üzere satış bedelinin %50’sinin SGK’ ya ödenmesi şartıyla hacizli malın satışına izin verilir. Bu takdirde, tecilli borç tutarı için hesaplanan zorunlu teminat tutarını karşılayacak hacizli mal ve/veya teminat bulunması şartıyla satılan mal üzerindeki haciz kaldırılır.
 • Tecil edilen SGK alacağının 2.000.000 TL’yi aşması halinde ise yukarıdaki hüküm, değeri 2.000.000 TL’ ye kadar olan hacizli mallar için uygulanır. Bu takdirde, satışına izin verilecek hacizli malların her birinin değerinin 2 milyon lirayı aşmaması gerekmektedir.
 • Hacizli menkul veya gayrimenkul malların satılmasına SGK tarafından izin verilebilmesi için borçlunun, SGK’nın diğer ünitelerine olan borç durumunun da dikkate alınması gerekir. Buna göre;
 1. 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesi kapsamında alacaklı tüm SGK ünitelerine olan borçların tamamının tecil edildiği hallerde haciz tatbik eden SGK ünitelerinin her birinin ayrı ayrı satış izni vermesi gerekir.
 2. 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesi kapsamında borçlunun tüm SGK ünitelerine olan borçlarının tamamının tecil edilmediği hallerde ise tecil edilmeyen alacak tutarlarına karşılık tatbik edilmiş hacizler, borcu karşılayacak değerde mal bulunmadığı sürece kaldırılmayacak dolayısıyla satış izni verilemeyecektir.
 • 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesi kapsamında borçları tecil edilen borçlunun hacizli menkul veya gayrimenkul malları için satış izni alması halinde, alacaklı ünitece borçluya “söz konusu malın satışına hacizler baki kalmak şartıyla muvafakat edildiğine” yönelik bir yazı verilecek, bu malların resmi sicile kayıtlı olması halinde ise, söz konusu şerhi içerecek bir yazı ilgili sicile gönderilerek satışa muvafakat verildiği bildirilecektir.
 • Borçlu tarafından, söz konusu malın maddede belirtilen şartlara uygun olarak satılması sonucunda satış bedelinden üniteye gerekli ödemelerin yapılması ve tecil talebi üzerine hesaplanan zorunlu teminat tutarını karşılayacak hacizli mal ve/veya teminat bulunması halinde satışa konu mal üzerindeki hacizler kaldırılacaktır.
 • 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesi kapsamında alacaklı tüm ünitelere olan borçların tamamının tecil edildiği hallerde haciz tatbik eden ünitelerin her birinin ayrı ayrı satış izni vermesi gerekmektedir. Ancak, satış bedelinden ödenecek tutar bu ünitelerin alacaklarına yetmediği takdirde satış bedelinden ödenen tutar ilk haczi koyan ünite tarafından tahsil edilerek haczi bulunan tüm üniteler arasında ödenmesi gereken tecilli alacak tutarı dikkate alınarak garameten (oranlama yapılarak) taksim edilecektir.
 • 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesi kapsamında borçlunun tüm borçlarının tecil edilmediği hallerde ise tecil edilmeyen alacak tutarlarına karşılık tatbik edilmiş hacizler, borcu karşılayacak değerde mal bulunmadığı sürece kaldırılmayacak dolayısıyla satış izni verilemeyecektir.

1.16. Teminat dışındaki hacizlerin kaldırılması nasıl yapılacak?

 • Tecil ve taksitlendirme işlemi kesinleştikten sonra, teminat olarak gösterilen mallar üzerine haciz konulmak kaydıyla, tecile yetkili makamlar kendilerine tanınan yetkilerle sınırlı kalmak suretiyle borçlunun talebi halinde fazlaya ilişkin hacizler kaldırılır.
 • Tecil ve taksitlendirme talebinde bulunan borçlunun, üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları ile banka mevduatlarının üzerine SGK lehine tatbik edilmiş hacizlere istinaden borçlunun üçüncü kişiler nezdinde tahakkuk etmiş alacakları ile bloke edilmiş bir paranın ilk taksitin ödendiği tarihten önce SGK hesaplarına aktarılması halinde, cari usullere göre ilk taksitin ödendiği tarihten sonra SGK hesaplarına aktarılması halinde ise taksitlere mahsup edilir.

Yapılandırma kanunlarına alternatif olarak getirilen bir nevi kişisel yapılandırma olarak ta tanımlayabileceğimiz bu düzenleme, özellikle yükümlülüklerini süresinde yerine getirmiş olmasına rağmen borçlarını ödeyemeyen işverenler için kolaylıklar getirmektedir.

Saygılarımızla… 

(21.11.2018)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
 1. II Sayılı ÖTV Tebliğinde Değişiklik Yapıldı (15.08.2019)
 2. Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6) (10.08.2019)
 3. Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (10.08.2019)
 4. Varlık Barışı Hakkında Duyuru (09.08.2019)
 5. Yeni Varlık Barışına İlişkin Tebliğ Düzenlemesi (08.08.2019)
 6. Düzce, Sakarya ve Zonguldak İl ve İlçelerinde Sel Felaketinden Etkilenenlerin SGK’ya Olan Borçları Talep Edilmesi Halinde Ertelenebilir (03.08.2019)
 7. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 508) (03.08.2019)
 8. 376 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Gereğince Bağlı Vergi Dairesi Müdürlüklerinin (Malmüdürlüklerinin) Otomasyona Geçtiği Hakkında Duyuru (02.08.2019)
 9. Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (02.08.2019)
 10. Defter Beyan: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Uzatılması Hakkında Duyuru (01.08.2019)

GÜNDEM