GÜNCEL MEVZUAT
TÜRMOB: Ticaret Ve Sanayi Odası İle Ticaret Borsası Aidatlarının İlk Taksidinin Haziran Ayı Sonuna Kadar Ödenmesi Gerekiyor - MuhasebeTR

TÜRMOB: Ticaret Ve Sanayi Odası İle Ticaret Borsası Aidatlarının İlk Taksidinin Haziran Ayı Sonuna Kadar Ödenmesi Gerekiyor

TÜRMOB: Ticaret Ve Sanayi Odası İle Ticaret Borsası Aidatlarının İlk Taksidinin Haziran Ayı Sonuna Kadar Ödenmesi Gerekiyor.

Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası aidatları ilk taksitinin Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca 30 Haziran 2018 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

ÖZET: Yönetmeliğe göre yıllık aidat yanında odalara her yıl için

− Gerçek kişi tacir ve sanayicilerin gelir vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî kazanç toplamı; 

− Tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise ödeyecekleri kurumlar vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî bilanço kârı üzerinden binde beş oranında munzam aidat ödenmektedir.

18.5.2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği ile Odalar Ve Borsalar Kanunu’nun 24’üncü maddesi uyarınca, ticaret borsaları ile ticaret ve sanayi odalarına kayıt olmak zorunda olan tacirler her yıl kaydoldukları odaya kaydı sırasında kayıt ücreti ve her yıl için yıllık aidat ödemek zorundadırlar. Söz konusu Kanunun 9 uncu maddesinde, sanayi odası kurulan illerde sanayicilerin, sanayi odasına kaydolmakla ticaret odasına kaydolma yükümlülüğünü de yerine getirmiş olacakları, sanayi işletmesi sahiplerinin, sınaî nitelikli işlerinin gereği olarak meşgul oldukları ticaret işleri bunların sanayici vasfını ortadan kaldırmayacağı; ancak bunların isterlerse ticaret odasına da kaydolabilecekleri hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan 5174 sayılı Yasanın 23’üncü maddesinde, kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince çıkarılacak yönetmelikle gösterilecek usullere göre belirlenecek dereceler üzerinden ve tarifelere göre tespit olunacağı hüküm altına alınmıştır. Bu yetkiye istinaden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince çıkarılarak 8 Ocak 2005 tarihli ve 25694 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelik ile oda ve borsa aidatları düzenlenmiştir. Bu Yönetmeliğe istinaden, ticaret odasına, sanayi odasına ve ticaret borsasına kayıt yaptıran tacirlerin her yıl;

 • Yıllık aidat
 • Munzam aidat 

olmak üzere iki aidatı da bağlı oldukları odalara ve borsalara ödemeleri gerekmektedir.

I- YILLIK AİDAT

Mezkur Yönetmelikte, oda ve borsalara kayıtlı üyelerin ödeyecekleri kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarlarının dereceler üzerinden tarifelere göre tespiti ile kayıt ücreti, yıllık ve munzam aidatın ödenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. 

5174 sayılı Yasanın 24’üncü maddesine göre kayıt ücreti ile yıllık aidat miktarı, on altı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde onundan az, yarısından fazla                

(2018  yılı için 202,9  TL’den az  ile 1.014,75 TL’den fazla) olamamaktadır. Kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarları, bu Yönetmelikte gösterilen usullere göre ilgili oda ve borsalarca belirlenecek dereceler üzerinden ve tarifelere göre tespit olunmaktadır. Söz konusu Yönetmeliğin 11’nci maddesi uyarınca da oda ve borsalar ile bunlara bağlı şubelerde uygulanacak tarifeler, yönetim kurulunun teklifi ve meclisin onayı ile yürürlüğe girer. Bunların uygulanmasından yönetim kurulu sorumludur. 

Kayıt ücretinin alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat ödenmemektedir. Diğer taraftan, kaydı silinmek suretiyle oda veya borsadan ayrılanların tekrar kaydedilmeleri halinde, aynı yıl içinde dahi olsa yeniden kayıt ücreti alınmaktadır.

Öte yandan, birden fazla odaya kayıtlı bulunan üyelerin, bu durumu belgelendirmek şartıyla kendileri için belirlenmiş bulunan kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarlarının yarısı kadar ödeme yapmaları gerekmektedir. Şubelere kayıtlı olan üyeler de Yönetmeliğin 5’inci maddesine göre belirlenen kayıt ücreti ve yıllık aidatın yarısı kadar ödeme yapmak zorundadırlar.

II- MUNZAM AİDAT

Yönetmeliğin 6’ncı maddesinde odalara her yıl için; 

− Gerçek kişi tacir ve sanayicilerin gelir vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî kazanç toplamı; 

− Tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise ödeyecekleri kurumlar vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî bilanço kârı üzerinden 

binde beş oranında munzam aidat ödenmesi gerekmektedir. Ancak, zarar eden üyeler, o yıl için munzam aidat ödememektedirler.  

Diğer taraftan, çalışma alanları içinde birden fazla şubesi bulunan üyelerin munzam aidatı, bütün şubelerden elde ettikleri gelir veya kurumlar vergisine matrah teşkil eden ticarî kazanç veya ticarî bilanço kârı üzerinden hesaplanmak zorundadır. Öte yandan bütün bu hallerde bir müessesenin şubeleri ve fabrikaları ile birlikte ödeyeceği munzam aidat, o yıl için belirlenmiş bulunan yıllık aidat tavanının yirmi katını geçememektedir.

Birden fazla odaya kayıtlı bulunanların munzam aidatı ise üye tarafından ilgili odalara eşit olarak paylaştırılmak suretiyle yatırılmak zorundadır. Bu durumda üye, birden fazla odaya üye olduğunu da belgelemek zorundadır.

Şubelere kayıtlı üyeler de bu maddede belirlenen munzam aidatın yarısı kadar ödeme yapmaktadırlar.

II- AİDATLARIN ÖDENMESİ

Yönetmeliğin 8’inci maddesine göre yıllık ve munzam aidat her yılın Haziran ve Ekim aylarında eşit iki taksitte ödenir. Bu tarihler 2018 yılı için aşağıda belirtilmiştir. 

 • 1.Taksit son ödeme tarihi 30 Haziran2018  
 • 2.Taksit son ödeme tarihi 31 Ekim 2018 

III- AİDATLARIN SÜRESİNDE ÖDENMEMESİNİN SONUÇLARI

Söz konusu yönetmeliğin 9’ncu maddesinde de belirtildiği üzere süresinde ödenmeyen kayıt ücretleri yıllık aidat ve munzam aidatı, 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilmektedir. Dolayısıyla vadesinde ödenmeyen aidat için 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 51’nci maddesine göre belirlenen oran dikkate alınarak gecikme zammı günlük olarak hesaplanmaktadır.   

Saygılarımızla…

(26.06.2018)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
 1. Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 313)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 391) (21.08.2019)
 2. Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (21.08.2019)
 3. II Sayılı ÖTV Tebliğinde Değişiklik Yapıldı (15.08.2019)
 4. Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6) (10.08.2019)
 5. Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (10.08.2019)
 6. Varlık Barışı Hakkında Duyuru (09.08.2019)
 7. Yeni Varlık Barışına İlişkin Tebliğ Düzenlemesi (08.08.2019)
 8. Düzce, Sakarya ve Zonguldak İl ve İlçelerinde Sel Felaketinden Etkilenenlerin SGK’ya Olan Borçları Talep Edilmesi Halinde Ertelenebilir (03.08.2019)
 9. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 508) (03.08.2019)
 10. 376 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Gereğince Bağlı Vergi Dairesi Müdürlüklerinin (Malmüdürlüklerinin) Otomasyona Geçtiği Hakkında Duyuru (02.08.2019)

GÜNDEM