RSS | Sitene Ekle | Giriş Sayfam Yap | Sık Kullanılanlara Ekle | Asgari Ücret 2015 | Asgari Geçim İndirimi 2015 | Reklam | Bize Ulaşın    


SMMM Dr. Mustafa Alpaslan
SGK, İşverenlerin E-Bildirge Şifresini İptal Edebilir Mi ?
(26.11.2015)

E-bültenimize kayıt olun, yeni yazılar e-posta adresinize gelsin!..   

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Asgari Ücret 2015
Asgari Geçim İndirimi 2015
Basından Yazılar
E-Kitaplar
İstirahatli / Raporlu İşçinin Bildirimi
Fazla Mesai Ücreti Hesaplama
Doğum Yardımı
Pratik Bilgiler
Güncel Mevzuat
Soru-Cevap
Tek Düzen Hesap
    Planı
Vergi Takvimi 2015
Yazarlarımız

 SON YAZILAR
  Engelliler Yaş Şartı Olmadan Emekli Olurlar

  Vazife Malûllerinin Malûliyet Öncesi Sigortalılıkları Hizmet Birleştirmede Dikkate Alınmıyor

  Hükümet Programı'nda Neler Var?

  Vergi İnceleme Usul ve Esaslarında Değişiklik

  Hastalanınca İşe Gitmemek!

  Raporu Olan Tüp Bebek İçin İlaç Parası Ödemez

  İşte Yeni Bakanı Bekleyen Sorunlar

  Seçim Vaatleri Hükümet Tarafından Açıklanarak Start Verildi

  Yurt Dışından Alınan Emekli Maaşı Türkiye’de Vergiye Tabi Tutulur Mu ?

  SGK, İşverenlerin E-Bildirge Şifresini İptal Edebilir Mi ?

  Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasında Vergi Kalkıyor Mu?

  Vergilendirmede Zamanaşımı

  Gökten Taş Düştü, Vergisi Tartışıldı!

  Cevaba Cevap Hakkı


GÜNCEL MEVZUAT
Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 74) » MuhasebeTR

Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 74)

(29.01.2011)

29 Ocak 2011 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 27830

Sermaye Piyasası Kurulundan:

SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA

VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ: VIII, NO: 74)

MADDE 1 11/8/2001 tarihli ve 24490 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri:VIII,  No: 34 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin 5 inci maddesine aşağıdaki ibare eklenmiştir.

“Bu Tebliğ kapsamında lisans sahibi bir ihtisas personeli, müfettiş, iç kontrol elemanı, türev araçlar müşteri temsilcisi, türev araçlar muhasebe ve operasyon sorumlusu, takas ve operasyon sorumlusu,  gayrimenkul değerleme uzmanı, kredi derecelendirme uzmanı, kurumsal yönetim derecelendirme uzmanı, bağımsız denetçi ve konut değerleme uzmanı refakatinde çalışan ihtisas personeli yardımcıları, müfettiş yardımcıları, iç kontrol elemanı yardımcıları, türev araçlar müşteri temsilcisi yardımcıları, türev araçlar muhasebe ve operasyon sorumlusu yardımcıları, takas ve operasyon sorumlusu yardımcıları, gayrimenkul değerleme uzman yardımcıları, kredi derecelendirme uzman yardımcıları, kurumsal yönetim derecelendirme uzman yardımcıları, bağımsız denetçi yardımcıları ve konut değerleme uzman yardımcıları bu süre içerisinde lisans belgesi olmaksızın çalışabilirler. Ancak, söz konusu çalışanların ihtisas personeli, müfettiş, iç kontrol elemanı, türev araçlar müşteri temsilcisi, türev araçlar muhasebe ve operasyon sorumlusu, takas ve operasyon sorumlusu, gayrimenkul değerleme uzmanı, kredi derecelendirme uzmanı, kurumsal yönetim derecelendirme uzmanı, bağımsız denetçi ve konut değerleme uzmanı kadrolarına atanabilmeleri için lisans almaları şarttır.”

MADDE 2 Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“İlk kez girilen sınavın sonuçlarının açıklandığı tarihi takip eden yılsonu ile lisans almaya hak kazanılan tarihi takip eden yılsonu arasında azami 3 yıl olması gerekmektedir. İlk kez girilen sınavın sonuçlarının açıklandığı tarihi takip eden yılsonundan itibaren 3 yıl geçtiği halde lisans almaya hak kazanamayan adayların, üzerinden 2 yıl geçen sınav konularında almış oldukları notlar silinir.”

MADDE 3 Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 Aynı Tebliğin 19 uncu maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Lisans sahibi olanlardan, Kanun’da belirtilen sermaye piyasası kurumlarında lisansa tabi bir görevde çalışan kişilerin her dört yılda bir, lisansı olduğu halde ilgili lisansın görev alanında çalışmayanların ise her iki yılda bir lisans yenileme eğitimlerine katılmaları gerekir. Lisans almaya hak kazandığı tarihten itibaren 2 yıl içerisinde lisansını almayan adayların, lisanslarını almak için yenileme eğitimlerine katılmaları gerekmektedir.”

“Lisans yenileme eğitim tarihinin hesaplanmasında lisans alındığı tarih esas alınır.”

“Bu yönteme göre hesaplanan tarihi takip eden 2 ay içerisinde lisans yenileme eğitimlerine katılmak zorunludur.”

“Lisans yenileme için öngörülen sürenin sona ermesinden en az 2 ay önce, lisans yenilemek için Kurula veya Kurulca yetkilendirilecek Kuruluşa başvuruda bulunulması zorunludur.”

MADDE 5 Aynı Tebliğin Geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

GEÇİCİ MADDE 2 Seri:VIII, No:74 sayılı Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, lisansı olmayan kişiler, sermaye piyasası kurumlarında lisans gerektiren görev ve kadrolarda çalışamazlar. Bu husus, Tebliğde belirtilen görev ve kadrolar için yeni işe alımlarda da geçerlidir.

Ancak, halen bir sermaye piyasası kurumunda lisans gerektiren görev ve kadroda çalışmakta olup, 2010 yılı içerisinde açılan lisanslama sınavlarının en az birine katılmış ancak lisans almaya hak kazanamamış adaylar, bu Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihten itibaren açılacak ilk üç sınava katılmak şartıyla, üçüncü sınavın sonuçlarının açıklandığı tarihe kadar görevlerine devam ederler. Söz konusu sınavlarda lisans almaya hak kazanamayanlar, üçüncü sınav sonuçlarının açıklanmasını takip eden ay sonu; bu süre içerisinde yapılacak sınavlara başvuru yapmayanlar ise sınav başvurularının sona erdiği tarihi takip eden ay sonu itibariyle lisans gerektiren işlerde çalışamazlar. Sermaye piyasası kurumlarının yönetim kurulları, söz konusu kişileri lisans gerektirmeyen kadrolara atarlar.

Bu maddede öngörülen sürelerin uygulanmasında, Kurul’un ilgili özel düzenlemelerinde yer alan hükümler saklıdır.”

MADDE 6 Aynı Tebliğin Geçici 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

GEÇİCİ MADDE 5 Seri:VIII, No:52 sayılı Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, lisansa tabi alanlarda 7 yıl çalıştıktan sonra aracı kurumlarda ve portföy yönetim şirketlerinde genel müdür olarak 3 yıl süre ile görev yapmış olanlar Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansını almaya hak kazanırlar.”

MADDE 7 Aynı Tebliğin Geçici 7 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 Aynı Tebliğe aşağıdaki Geçici madde eklenmiştir:

GEÇİCİ MADDE 8 Seri: VIII, No: 74 sayılı Tebliğin yürürlük tarihinden önce lisanslama sınavlarına giren adayların, aşağıda belirtilen tarihlerde lisans almaya hak kazanamamaları halinde, 2007 yılı içerisinde girdikleri lisanslama sınav konularından aldıkları notlar 2011 yılı sonunda, 2008 yılı içerisinde girdikleri lisanslama sınav konularından aldıkları notlar 2012 yılı sonunda, 2009 yılı içerisinde girdikleri lisanslama sınav konularından aldıkları notlar 2013 yılı sonunda, 2010 yılı içerisinde girdikleri lisanslama sınav konularından aldıkları notlar ise 2014 yılı sonunda silinir.

Bu adaylardan lisans almaya hak kazananlar, ilk kez girdikleri sınav sonuçlarının açıklandığı tarih ile lisans almaya hak kazandıkları tarih arasında 2 yıldan fazla 4 yıldan az bir sürenin geçmiş olması halinde, bu Tebliğ’in 19 uncu maddesi kapsamında yapılacak lisans yenileme eğitimlerine katılım şartı ile lisanslarını alabilirler.”

MADDE 9 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.